Linggo, Hulyo 12, 2020

July 12, 2020

Play

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 10-11
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13. 14

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Roma 8, 18-23
Mateo 13, 1-9

Fifteenth Sunday in Ordinary Time (A)
(Green)

UNANG PAGBASA
Isaias 55, 10-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ang ulan at niyebe
paglagpak sa lupa’y di na nagbabalik,
aagos na ito sa balat ng lupa’t nagiging pandilig,
kaya may pagkai’t butil na panghasik.
Ganyan din ang aking mga salita,
magaganap nito ang lahat kong nasa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13. 14

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga,
umuunlad ang lupait tumataba yaong lupa;
patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis,
sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig;
ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait.

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana,
ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa;
sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa,
kaya naman pati tanim ay malago at sariwa.

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Nag-aani nang marami sa tulong mong gumagawa,
at saanman magpunta ka’y masaganang-masagana.
Ang pastula’y punung-puno ng matabang mga kawan,
naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan.

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan,
at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan;
ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw!

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 18-23

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila! Tayo mang tumganggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasadaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’

“Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

“Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya’t hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salita’y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya’t hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Sila’y namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatalumpu.”

o kaya:
Mateo 13, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasadaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 5, 2020 at 11:02 pm

Pagninilay: Ngayong Linggong ito hanggang sa mga sumusunod na Linggo, pagninilayan natin ang ika-13 kabanta ng Ebanghelyo ni San Mateo. Noong nakaraang Linggo, pinuri ng Panginoong Hesus ang Ama nating Panginoon at Diyos sa pagpapahayag ng mga misteryo ng Paghahari sa mga mapagkumbaba at may kababang-loob na katulad ng isang bata. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo kung paano sinabi ni Kristo na mapalad ang mga mata at tainga na nakikita at naririnig ang bawat realidad ng Salita ng Diyos. Kaya habang siya’y nangangaral sa may dalampasigan at umuupo sa bangka, maraming tao ang lumapit upang pakinggan ang kanyang mga pahayag. At dito sa kabanatang ito, nagkwento siya ng mga talinghaga. Ang talinghaga ay isang uri ng panitikan na kung saan ito’y madalas gumagamit na mga larawan, simbolismo, at iilang mga alegorya tungkol sa isang konsepto. Sa ating Parabula ngayon ng Manghahasik, ang konseptong inihambing ni Hesus sa mga buto ay ang Salita ng Diyos. Nakita natin kung paano itong inihasik ng magsasaka sa daan, mga bato, mga tinik, at sa mabuting lupa. At ipinaliwanag din ni Hesus ang parabula bilang paghahambing sa buhay ng bawat tumatanggap sa Banal na Salita. Alam ng Panginoon ang mga taong tinatakpan ang kanilang mga tainga dahil parang wala silang intensyon na makinig sa mensahe ng Diyos. May mga tao namang natutuwa nang marinig ang Salita, subalit sila’y natutukso kaya kumukupas ang kanilang kapasidad na makinig at sumampalataya. May mga tao namang may maraming palusot kung bakit ayaw nilang sundin ang Salita ng Diyos dahil sa ginhawa ng makamundong pamumuhay. Subalit ang mga taong tunay na nakikinig sa Salita ng Diyos at isinasabuhay nito ay pinagpapala, na katulad ng pag-uuhay ng mga buto sa matabang lupa nang tatlumpu, animnapu, at isang daang beses. Kaya mahalaga na pagnilayan natin kung paano nag-aani ang Diyos sa ating mga buhay. Ano kayang lupa ang nais niyang itanim sa ating mga puso? Ang tunay na pagpapala ay nakikilala sa kanyang Paghahari at ginagawa ang kanyang dakilang kalooban sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang Salita at pagsasabuhay nito sa pagmamahal, kapayapaan, katarungan, at pagkakaisa.

Reply

M.U. Francisco July 11, 2020 at 10:15 pm

Ang pakikinig ay mahalaga kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino dahil isang pagpapakita ito nang paggalang sa pinagmumulan Ng mensahe at pagtaggap sa kanyang sinasabi. Iyan ang aking natututunan sa unang bahagi Ng ebanghelyo. Si Jesus ay nagsalita at marami Ang nakinig sa kanyang kwento na nagbibigay aral Kung paano mabuhay. Sa aking pagsusubaybay sa ilang hearing Ng ABS-CBN sa Kongreso Lalo na nung binabangkas Ng bawat panig Ang kanilang summation bakit dapat bigyan Ng prangkisa o Hindi Ang ABS-CBN. Natutunan ko na Ang pakikinig sa dalawang panig Kung dalawa Ang nagsasalita ay nakakatulong para maunawaan natin Kung papaano Tayo magdidisisyon sa buhay. Mas madali Kung isang Tao Lang Ang may mensahe tulad Ng ating Ebanghelyo pero madalas Tayo ay napapagitnaan Tayo Ng iba’t ibang mga mensahe. Anong gagawin natin? Gmitin natin Ang dalawa nating Tenga na mapakinggan Ng nag-iisa nating puso. Maaring magsalita at mas mainam na may gawa na ikakabuti Ng ating sarili at ibang tao. Kung Hindi man tayo napakinggan Ang ating Panginoon ay patuloy na nakikinig at Ang kanyang mga Salita sa Bibliya ay may mga pinapahiwatig. Huwag tayong matakot makinig kahit Ayaw natin sa taong nagbibigay Ng mensahe dahil bawat Isa ay instrumento upang Tayo ay mamuhay sa kabanalan. Bigyan Ang bawat Isa na magsalita at mapakinggan. God bless to all! Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: