Linggo, Hulyo 5, 2020

July 5, 2020

Play

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Zacarias 9, 9-10
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13kd-14

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Roma 8, 9. 11-13

Fourteenth Sunday in Ordinary Time (A)

UNANG PAGBASA
Zacarias 9, 9-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Sion, magalak ka at magdiwang!
Umawit ka nang malakas, O Jerusalem!
Pagkat ang hari mo ay dumarating na,
mapagwagi at mapagtagumpay.
Mapagpakumbaba siya
at nakasakay sa isang bisirong asno.
Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Efraim,
gayun din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem.
Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma
at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa;
ang hangganan ng kaharian niya’y dagat magkabila,
mula sa Eufrates hanggang dulo ng daigdig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13kd-14

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,
aking pupurihi’t pasasalamatan siya araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat.
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 9. 11-13

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 30, 2020 at 2:11 am

Pagninilay: Sino kaya sa atin ang hindi napapagod kahit minsan? Sa totoong buhay, lahat tayo ay napapagod dahil sa marami nating ginagawa araw-araw. Marami tayong pinapasan na mga bigat, kahit ito’y maliit o malaki. At alam nating lahat tayo’y kailangang guminhawa. Kaya si Hesus sa Ebanghelyo ang nagbigay ng solusyon upang tayo’y guminhawa mula sa ating mga pagod: ang kanyang sarili.

Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, pinasalamatan niya ang Diyos Ama dahil sa ipinahayag na mga misteryo sa mga mapagpakumbaba at mga may kabutihang-loob na katulad ng mga bata. Unawaain po natin na hindi pinapababa ng Panginoon ang mga marurunong at matatalino, sapagkat alam na nila ang tungkol sa Paghahari ng Diyos dahil sa kanilang pag-aaral at pagsisikap. Ngayon naman ito’y ipinapakilala sa mga taong hindi masyadong dakila at kilala, o sa madaling salita, mga taong may kababaang-loob. Ang mga misteryo rin ay ipinahahayag sa mga taong nais makilala pa ang Diyos. Ito’y sapagkat si Kristo bilang Anak ng Diyos ang unang nakilala sa kanyang Ama dahil siya’y nagmula sa kanya. Kaya ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang hinahayag na mukha ng Diyos.

Sa ikalawang bahagi, dito natin maririnig ang kaginhawaang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang paanyaya ay lumapit sa kanya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bigat na dinadala araw-araw. Ang kanyang bilin ay dalhin natin ang kanyang pasan at matuto sa kanya na maamo at mababang-loob. Ito yung pamatok na sinasabi ng Panginoon na dapat nating buhatin. Sa Judaismo, ang pamatok ito ay ang pagtalima ng bawat Hudyong nananampalataya sa dakilang kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin na walang sinumang masasabi na hindi siya dumadanas na mga problema. Kahit sa mga maliit na karanasan, may mga pagkakataon dumadanas ang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya ang pagpasan ng pamatok ni Kristo ay nangangahulugang harapin natin ang bawat problema at pagsubok nang may pagtiiis at pananampalataya. Ang pahinga na kanyang bigay ay hindi talagang walang ginagawa, kundi mayroong pagninilay mula sa ating kalooban. Sa bawat pagtapos ng araw at pagsimula ng panibagong araw, magadang pagnilayan natin anong nangyari sa atin at kung ano kaya ang sinasabi ng Panginoon sa bawat karanasan natin araw-araw. Ito yung maginhawang pamatok at ang magaang pasan na bigay ni Hesus sa atin. Kaya ang pagnanais na maging maginahawa at madali ang buhay ay kinakailangan ng sakripisyo at pananampalataya na may magagandang gawain.

Reply

Jeric July 5, 2020 at 8:23 am

Maraming salamat po sa araw-araw na pagninilay. God bless po!

Reply

M.U. Francisco July 4, 2020 at 9:39 pm

Sa ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Pinapakita sa atin ang relasyon at misteryo ng Diyos Ama at Diyos Anak. Hindi man natin sila nakikita at nahahawakan ng pisikal ako ay naniniwala at namamalampalataya na sila ay totoo at kumikilos sa aking buhay.
Patuloy tayong hinihikayat Ng ating Panginoon na lumapit sa kanya at ipanalangin ang lahat-lahat ng ating mga mabibigat na nararammdaman, mga problema, at mga pagsubok na ating hinaharap sa ating buhay.
Naalala ko noong ako’y nagkaroon ng pananakit Ng sikmura (Ulcer) na dala ng stress nung College at mga bisyong natutunan sa aking mga mabisyong kaibigan. Hirap na hirap akong tanggapin kung bakit ako nagkasakit ng ganun kasabay Ng pagrerebelde ko sa aking magulang na ikinatakot Kung malaman nila. Ganun pa man pagkatapos Ng isang Linggo Hindi ko na nakayanan mag-isa kaya humingi ako Ng kapatawaran sa aking mga magulang at humingi ako Ng tulong Kung papaano mapapagaling Ang sakit Ng aking sikmura at stress. Sa pamamagitan Ng paglapit sa Doctor at pagsunod sa mga gamot nakatulong Ng Malaki Ang paglapit ko sa Panginoon sa pamamagitan Ng dasal at pagtanggap na ako’y mahina, makasalanan, at dapat bumalik sa kabutihan. Pagkatapos Ng ilang buwan ako’y nagpatuloy sa panibagong buhay at natutong tumigil na sa pagrerebelde dahil hangad Lang Ng magulang Ang lahat Ng kabutihan Ng Anak, at Ang bisyo ay walang magagawang kabutihan sa ating buhay. Ang ating Panginoon ay nag-aantay Lang sa atin. Tayo’y lumapit at makipag-usap Kung ano Ang NASA ating isip at saloobin. Amen.

Reply

Jeric July 5, 2020 at 8:23 am

Maraming salamat sa inyong pagbabahagi. God bless!

Reply

gloria diaz bernardo July 5, 2020 at 5:24 am

pinupuri k namin panginoong jesukristo,amen ,thank u lord for all the blessigs,A Blessed Sunday to all

Reply

Jerry July 5, 2020 at 10:17 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: