Biyernes, Hulyo 3, 2020

July 3, 2020

Play

Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116, 1. 2.

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 20, 23-49

Feast of Saint Thomas, Apostle


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116. 1. 2.

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Purihin ang Panginoon!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 20, 29

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ay maligaya
Ang sumasampalataya
Sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 24-49

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 1, 2020 at 11:33 am

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Siya’y tinaguriang bilang “Doubting Thomas” sapagkat narinig natin sa Ebanghelyo kung paano siyang nag-alinlangan nang mabalitaan ng mga kapwa niyang Apostol na nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Wala siya noong panahong nagpakita si Hesus na muling nabuhay sa mga Apostol nang gabi ng Linggo ng Pagkabuhay. Kaya nagdemanda ng prueba si Tomas ng mga sugat ni Kristo sa mga kamay at tagiliran nito bago pa siya maniwala. At makalipas ang isang Linggo, sila’y nagkatipon sa parehong bahay kasama si Tomas. At sa puntong iyon ay nagpakita na naman ang Panginoong muling nabuhay nang may bati ng kapayapaan. Dito rin iwinasto ni Hesus ang pananampalataya ni Tomas sa paanyaya’y tignan at hawakan ang kanyang mga sugat sa mga kamay at tagilirian. Dahil sa lubos na kagalakan, nawala ang pag-aalinlangan ni Tomas, at buong pahayag sinabi niya, “Panginoon ko at Diyos ko” (bersikulo 28). Kaya sinabi ni Hesus na ang mapalad ang mga taong sumasampalataya sa kanya, kahit hindi nila nakikita siya. Ito ang naging inspirasyon ng maraming Kristiyano sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus bagamat hindi pa nila nakikita siya nang ganap. Dahil na rin sa pangngaral ng mga Apostol katulad ni Santo Tomas, lubos na nakilala nila si Kristo sa kanilang buhay. Si Santo Tomas ay nangaral hanggang India, at doon sa bansang iyon ay dumanak ang kanyang dugo bilang pag-aalay ng buhay para sa pananampalataya at sa pangngaral ng Mabuting Balita. Si Apostol Tomas ay kilala rin sa pag-aanyaya sa kapwa niyang Apostol na sundan si Kristo papuntang si Betania upang buhayin si Lazaro. Siya rin ang nagtanong kay Kristo kung paano nila malalaman ang Daan, na siyang tinugon ng Panginoon tungkol sa Daan, Katotohanan, at Buhay. Nawa’y tularan natin ang pagiging saksi ni Santo Tomas upang tayo ay patuloy na sumampalataya sa ating Diyos bagamat hindi natin siya nakikita. Nawa’y ipadama rin natin ang pananampalatayang ito sa ating karanasan na pagtatagpo sa ibang tao.

Reply

Jeric July 3, 2020 at 5:39 am

Maraming salamat po sa inyong suggestion. Idadagdag po namin ito sa mga susunod na araw. God bless po!

Reply

Crisanta M. Bartolome July 3, 2020 at 4:42 pm

Sumaatin nawa ang Kapayapaan ni Kristo! Hangad ni Hesus na kamtan natin ang kapayapaan na hatid niya para sa atin lahat.. Malakas ang hamon ng ating Ebanghelyo. Nais makita ni Hesus kung gaano tayo nananampalataya sa kanya at kanyang mga aral. Ipinapalala sa atin ngayon Kapistahan ni Sto. TOMAS isa mga alagad na hinirang upang ipagpatuloy ang misyon sinumulan ni Kristo bago siya umakyat sa langit ibinigay niya ang mahigpit na natagubilin na ihatid ang kapayapaan ni Kristo sa lahat ng tao.. Sa mahabang panahon na pagiging saksi at Apostol ni Kristo na nagpapatuloy ang simbahan sa pamamagitan ng isang simbahan na may mananampalataya. Nagpapatuloy ang kapayapaan at buhay na ibinigay ni Kristo.. Kaya sa Kapistahan pagnilayan natin ang grasiya ng buhay na ipinagkaloob sa atin. Huwag nawa tayo mamuhay sa takot at mawalan ng pagasa dulot ng pandemya sa kasalukuyan panahon natin. Bagkus mapanatili nawa natin ang kapayapaan bigay sa atin ni Kristo bilang tanda ng kanyang presensiya. At tayo nawa ay maging daan na makapagbigay buhay at kapayapaan sa atin kapwa..

Reply

Jerry July 3, 2020 at 10:42 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: