Linggo, Hunyo 28, 2020

June 28, 2020

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

2 Hari 4, 8-11. 14-16a
Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Roma 6, 3-4. 8-11
Mateo 10, 37-42

UNANG PAGBASA
2 Hari 4, 8-11. 14-16a

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Minsan, si Eliseo’y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya’y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, “Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw.”

Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, “Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?” Sumagot si Giezi, “Wala po siyang anak at matanda na ang asawa.” “Tawagin mo uli,” utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, “Isang taon mula ngayon ikaw ay magkakaanak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw
ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin;
ang katapatan mo’y laging sasambitin,
yaong pag-ibig mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ‘yong katapatan.

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Mapalad ang taong sa ‘yo’y sumasamba,
sa pagsamba nila’y inaawitan ka
at sa pag-ibig mo’y namumuhay sila.
Sa buong maghapon, ika’y pinupuri,
ang katarungan mo’y siyang sinasabi.

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Ang tagumpay namin ay iyong kaloob,
dahilan sa iyong kagandahang-loob.
Pagkat pinili mo yaong hari namin,
kaloob mo ito, Banal ng Israel.

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 6, 3-4. 8-11

Mga kapatid:
Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Hesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Samakatwid, tayo’y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo’y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya’y mamatay, namatay siya nang minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayo’y para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan datapwa’t buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Pedro 2, 9

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo, ang humirang
upang kami’y maging bayan
ng pari at haring banal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 37-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol: “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.

“Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya’y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya’y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito’y alagad ko – tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Jocielyn Otani Fernandez June 27, 2017 at 10:24 am

Paano ko tinatanggap ang aking kapwa? Sa unang pagbasa inilahad na si Eliseo ay pinaglingkuran ng isang ginang dahil sa siya ay lingkod ng Diyos at sya’y ginantimpalaan. Sa ebanghelyo naman ay sinabi ni Hesus na ang sinumang tumanggap sa Kanya, kanyang alagad, o sa maliit na tao dahil sa ito ay alagad nya. Ngunit sino ang mga taong ito? Ito ang mga taong namatay na kasama ni Hesus at muling nabuhay sa dahilang ang mga taong ito ay nagsisikap upang makasunod sa Kalooban ng Dyos.

Reply

Reynald Perez June 23, 2020 at 12:56 pm

Pagninilay: Paano tayo tumugon sa paanyaya ng pagiging mga alagad ni Kristo? Ang pinakauna diyan ay ang ating pagtanggap sa kanya bilang una at sentro ng ating buhay. Ang pagtanggap ng biyuda kay Eliseo ay yung katumbas ng pagkatagpo ng Diyos sa pamamagitan ni Elias sa isang babaeng balo sa Sarepta. Sa kasaysayan ng Israel, ang balo ay itinuturing na hindi na maitutulong sapagkat hindi raw siya mabubuhay nang matagal kung wala siyang lalaking kasama (asawa man ito o anak). Subalit makikita natin ang Panginoong Diyos bilang mapagpala sa lahat ng tao, lalung-lalo na sa mga mahihirap katulad ng mga biyuda at ulila. Binuhay niya sa pamamagitan ni Eliseo ang anak ng balong ito, at nakilala ng babae ang kadakilaan ng Diyos ng Israel. Matapos iyon, narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano nakatagpo ng isang babae ng Sunem ang propeta ng Diyos na si Eliseo. Tinanggap niya nito nang buong kalooban sa kanyang pamamahay, at pinaglingkuran niya ang pangangailangan ni Eliseo. At bilang kapalit, ipinangako ng Diyos sa babae na siya’y magkakaroon ng anak. Makikita natin ang kaligayahan ng babae na tinanggap na niya ang Diyos sa kanyang buhay, at lalo pa niyang tinanggap ang Diyos nang mabiyayaan siya ng isang anak. Matapos itong pagbasa na ito, ang nangyari ay namatay ang anak ng babae, kaya dinala niya rito kay Eliseo, at muli nitong binuhay. Patuloy na gagawa ang Panginoon ng mga magagandang bagay, lalung-lalo sa mga taong lubos na tumatanggap sa kanya nang buong pananalig at katapatan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nasa loob pa rin ng konteksto ng pagsusugo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang 12 Apostol. Ang kanilang misyon ay ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos sa mga nayon at bayan ng Israel at gumawa ng mga kababalaghan. Subalit sila ay isinusugo niya bilang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya narinig natin noong nakaraang Linggo ang mga banta ng pang-uusig sa kanila dahil sa kanilang misyon para kay Kristo. Ngunit ipinaalala ni Kristo sa kanila na hindi dapat sila matakot, sapagkat kapiling nila ang Diyos sa kanilang banal na tungkulin. Ngayon ay narinig natin ang paanyaya ni Hesus na gawin siyang sentro ng ating buhay. Tila bagang nais ng Panginoon na tanggihan natin ang ating mga pamilya at piliin siya. Subalit hindi iyon ang nais iparating niya sa atin. Ayon sa mga eksperto ng Bibliya, ang orihinal na pahayag ng Panginoon sa mga sinaunang wika ng Israel ay nangangahulugang “gawing ikalawang opsyon” ang pamilya, at siya ang mauna sa ating pagkilala. Pinapahalaga rin ni Hesus ang buhay ng isang pamilya, subalit ang nais niyang sabihin sa atin ay dapat kilalanin natin siya bilang sentro ng bawat pamilya at sentro ng ating buhay. Ang pagpasan ng mga krus ay nangangahulugang ang pagpapasan ng ating sariling pagdurusa nang buong pagtitiis, pananampalataya, at pagsisikap ng mabuti upang makamtan ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat si Kristo ay nagtitiis at nanalig sa Diyos hanggang sa bingit ng kanyang kamatayan sa Krus, kahit tingin ng ibang tao ay pinabayaan na siya ng Diyos. At ang huli ay ang pagtanggap sa kanya at sa Diyos Ama sa pamamagitan ng mga tao. Siya ay naihahayag sa mukha ng bawat gumagawa ng kabutihan at pagmamahal sa mundo. Diyan nakikita natin ang Paghahari ng Diyos. Kaya kung tayo ay magiging mabuti, mapagpala, matulungin, at mapaabot sa bawat tao, iyan din ang ginagawa natin kay Kristo. At nagiging huwaran natin siya sapagkat si Hesus din ay naging katulad natin nang hindi nagkasala. Gumawa siya ng kabutihan at ipinangaral niya ang pagmamahal sa Diyos at kapwa at pagtalima sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. At sa huli ay biniyayaan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay.

Reply

M.U. Francisco June 27, 2020 at 11:29 pm

The promise of the Lord will never break us. All the readings shows the hardships of life that we are already facing particularly the Corona Virus Pandemic and all the intentions we pray in this group that changes how we think, we feel and how we live, yet it teaches us to hold on to our family that always there for us. My situation which is far from my family and I know many are also experiencing these that gives strength to my relationship with them to communicate regularly through social media and remind each other to have faith to God. Everyday since the first day of lockdown our community never stop to celebrate the Holy Mass and my Mother never stop to find the way to join us in celebrating the Holy Mass in the television. She wake up early in order to tune in the first Mass in the TV. Unfortunately, it stop for a while when ABS-CBN Network is closed in National TV, but she continue waking up early to pray the Holy Rosary until Mass is return in TV Plus. The Holy Mass become our spiritual communion and the Holy Cross in our altar reminds us that nothing is difficult if there is support and sacrifice in the family, when we affirm that there is God in our family, and when we accept that there is virus that we need to be free. We can do something: stay with your family and pray together that we can survive the Challenges of life everyday with God. Amen.

Reply

MARIA MONETTE C. CORONA June 28, 2020 at 3:44 pm

Thank you very much!

Reply

Edward Ramirez June 28, 2020 at 7:02 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo maraming salamat

Reply

Jerry June 28, 2020 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: