Linggo, Hunyo 21, 2020

June 21, 2020

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 10-13
Salmo 68, 8-10. 14 at 17. 33-35

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Roma 5, 12-15
Mateo 10, 26-33

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 10-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.”
Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!”
Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan.
Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya;
Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan.”
Subalit ikaw’y nasa panig ko, Poon, malakas ka’t makapangyarihan;
Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman.
Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi.
Mapapahiya sila habang panahon, at ito’y hindi na makakalimutan.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao,
Poon, Diyos na Makapangyarihan,
Alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.
Kaya’t ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon
Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 8-10. 14 at 17. 33-35

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Dahilan sa iyo, ako’y inaglahi,
napahiyang lubos sa pagkaunsiyami.
Sa mga kapatid parang ako’y iba,
kasambahay ko na’y di ako kilala.
Ang pagmamahal ko sa banal mong templo,
matinding-matindi sa kalooban ko;
sa akin bumagsak, paghamak sa iyo.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

At sa ganang akin, ako’y dadalangin
sa iyo, O Poon, sana’y iyong dinggin
sa mga panahon na iyong ibigin;
dahil sa dakilang pag-ibig sa akin,
ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.
Poon, buti mo’t pag-ibig sa akin,
sa aking pagtawag ako sana’y dinggin,
sa pagkahabag mo, ako ay lingapin.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.
Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa,
maging karagata’t naroong nilikha!

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 12-15

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang Kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang Kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala’y di tulad ng pagsuway ni Adan.

Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang-loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a

Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral ni Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 26-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan, sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 17, 2020 at 12:25 pm

Pagninilay: Matapos nating ipagdiwang ang mga Dakilang Kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo (Banal na Santatlo, Corpus Christi, at Mahal na Puso) pagkatapos ng Pentekostes, bumabalik tayo sa mga Linggo ng Karaniwang Panahon. Makikita natin sa napakahabang panahon, ang ating mga kaparian na sumusuot ng kulay na luntian/berde bilang tanda na si Kristo ay nagbibigay ng kasaganaan ng ating pangkaraniwang buhay. At siya ang ating tanging pag-asa, kaya ang katapusan ng Karaniwang Panahon, na siyang katapusan din ng Liturhikong Kalendaryo ng Simbahan, sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ni Kristong Hari. Kaya pinagninilayan natin sa pinakamahabang panahon ng ating Simbahan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, mula sa kanyang mga pangangaral hanggang sa kanyang mga makapangyarihan at mahabaging kababalaghan.

Tatlong beses sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo na “Huwag kayong matakot.” Ito’y hindi lang pagdidiin, kundi isang paninigurado na hindi dapat sila matakot. Ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon ay ang pagususgo ng Panginoon sa kanyang 12 Apostol sa mga nayon at bayan ng Israel upang ipangaral ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan. At alam ni Hesus na may mga taong hindi tatanggap sa kanyang mga alagad. Kaya una niyang binilin sa kanila na ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa bilang patotoo para sa kanya. Ngayon ay nagbigay ng babala si Kristo tungkol sa banta ng tao laban sa mga saksi ng Mabuting Balita ng Diyos. Alam din niya na sa hantungan ng kanyang buhay, mararansan niya ang mga pang-uusig, pag-aalipusta, paguyuyurakan, at pag-iinsulto nang haharapin niya ang kanyang Pagpapakasakit. At batid rin ni Hesus na bagamat siya ay babalik sa Ama nating Diyos sa langit at isusugo niya ang kanyang mga Apostol at alagad upang ipagpatuloy ang misyon, sila rin ay hindi tatanggapin ng ibang tao at minsan nga ay kukutyain sila. Subalit pinapatibay ni Kristo ang kanilang katauhan sa pamamagitan ng pananamapalataya. Kaya hindi sila dapat matakot o mangamba, sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Kaya pala sa buong Kasulatan, ang katagang “Huwag kayong matakot” ay inuulit ng 365 beses. At dahil alam natin na mayroong 365 araw sa 1 taon, parang araw-araw sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong mangamba. Pagkagising natin sa umaga, iyan ay isang pang-araw-araw na biyaya mula sa kanya, na binibigyan tayo ng panibagong simula upang sa lahat ng ating gawain, mapaginhawa man o mapahirap, kapiling natin siya. At ang mahalaga ay patuloy tayo sa pagiging saksi niya sa pagpapalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa bawat isa.

Reply

Mercedes O. Perez June 19, 2020 at 12:48 pm

Salamat sa Diyos at lalung tumitingkad ang aking pananamplataya sa Kanya dahil sa salitang huwag kang matakot…kaya pala ang Diyos ay pag-ibig. sapagkat ipinadama pinatuklas ng Diyos ang pagmamahal Niya sa akin, nagkaroon ako ng sakit at hindi pangkaraniwang sakit..ngunit dahil mahal tayo ng Diyos pinagaling Niya ako..halos mag 15 years na ngayon ibinalik Niyang muli ang aking kalusugan..naalala ko ang salita Niyang “huwag kang matakot andito ako”….Mahal tayo ng Diyos lalu na ang taong nagsusumikap na maging matuwid..lahat ng kahilingan mo ay Kanyang tinutupad.Tapat Siya sa Kanyang pangako.. Marami pong salamat.

Reply

Jeric June 19, 2020 at 4:48 pm

Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong pagninilay sa mga pagbasa. God bless po!

Reply

Freya June 21, 2020 at 4:08 am

Sana pwedeng Debit.

Reply

Edward Ramirez June 21, 2020 at 6:39 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Kulot June 21, 2020 at 3:03 pm

Salamat sa diyos.

Reply

flor valencia July 21, 2020 at 11:41 pm

Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon kung saan sinabi niya sa banal na kasulatan na huwag tayong MATAKOT at MANGAMBA sa pangkat kapiling nating ang POONG DIYOS, tama po mga minamahal kong mga kapatid sa PANANAMPALATAYA, kung anumang PAGSUBOK ang dumating sa ating BUHAY huwag tayong MATAKOT ang ating PANGINOON ang bahala sa atin siya ang GAGABAY at PAPATNUBAYAN pa niya tayo sapagkat ang lumalapit sa kanya ay nagkakaroon ng MATIWASAY at PAPGPAPALA mula sa kanya Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:42 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: