Martes, Hunyo 2, 2020

June 2, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon—mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang Kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo.

Ang mga pinuno at miyembro ng Simbahan nawa’y maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di-makataong krimen at kawalang katarungan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng gobyerno nawa’y makatarungang gamitin ang mga bagay na para sa Cesar, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad nawa’y magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok nang malinis sa pagboto sa eleksyon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maunawaan na maging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap, kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan nawa’y makarating sa walang hanggang lungsod sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming kahilingan, nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon, at pangyayari ay napapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 1, 2020 at 1:25 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa natin ngayon ay ang paalala ni San Pedro sa mga taong labis na nanabik sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat tayo’y nakatulala na parang may awtomatikong pangyayari, kundi dapat tayo’y maging handa sa oras na yaon na babalik muli si Kristo upang ipasa ang paghuhukom ng nangabubuhay at nangamatay na tao. At dito ipinapaalala ng Apostol ang pamumuhay nang nararapat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng walang dungis at kapintasan sa ating budhi at pagiging mayapa ang ating puso’t isipan. At dapat marunong tayo’y mag-ingat mula sa anumang kapahamakang mawawalay ang ating relasyon sa Diyos. Kaya ang kasalanan ay nagpuputol sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa halip ay dapat tayong maging mabuti at matapat sa dakilang kalooban ng Diyos nating Ama.

Ang ating Ebanghelyo ay ang ating tungkulin bilang mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Palaging naririnig natin ang umiiral na batas na kung tawagin ay “Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado”. Ngunit ang pagkaintindi ng iilan ay parang wala raw koneksiyon ang pananampalataya sa takbo ng pamahalaan. Subalit bilang mga totoong tao, tayo ay binigyan ng tungkuling moral upang alamin ang mabuti sa masasama. At tayo rin ay tinawag na ipamalas ang ating tugon sa pagiging mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Narinig natin ang pagsubok ng mga Pariseo at kampo ni Herodes kay Hesus kung dapat nga ba’y magbayad sila ng buwis sa Emperador. Ngunit alam na ni Hesus ang kanilang pagkabitag sa kanya bilang mga oportunista: Kung sasabihin niya ay “Oo”, pagbibintangan siya ng mga Hudyo bilang traydor dahil kumampi siya sa sistema ng Roma. Ngunit kung sabihin naman niya ay “Hindi”, paghahanapan siya ng butas ng mga Pariseo at kampon ni Herodes upang isumbong sa Romano para sa parusang ipapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay humingi siya ng isang denarii, at ipinakita niya sa kanila ang mukha na nasang salapi. Nang sagutin nila nang tama na ang nasa mukha ay si Cesar, nagbigay siya ng hamon na ibigay nila kay Cesar kung ano ang kay Cesar, at ibigay naman nila sa Diyos kung ano man ay para sa Diyos. Makikita natin dito ang ating tungkulin bilang tao na nasa ilalim tayo ng isang mundo at isang langit. Isang mundo sapagkat saan man tayo’y magpunta, lalung-lalo na karamihan sa atin ay nakatira sa Pilipinas, dapat tayo sumunod sa batas na pinaiiral ng bawat pamahalaan. Isang langit sapagkat tayo’y mga Kristiyanong Katoliko na bininyagan at kinumpilang upang tuparin natin ang ating misyon bilang mga saksi ni Kristo na ipahayag ang kanyang Mabuting Balita. Ang mahalaga rito ay kung paano natin ipinapadama sa bawat tao ang kabutihan at pagmamahal, nang sa gayon ay ipakita rin nila sa iba ang ganyang magandang halimbawa upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, katuwiran, at pagmamahal sa ating kapaligiran.

Reply

Romel U. Briones June 2, 2020 at 10:05 am

Pinupuri ka namin Pangninoong HesuKristo. Salamat po ng madami sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. God bless you Awit at Papuri.

Reply

Alvin Jimenez June 2, 2020 at 3:41 pm

Panginoon Jesus marapatin mo po maging mabuti’t matuwid kami sa iyo. Amen.

Reply

Jerry June 2, 2020 at 10:39 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: