Martes, Hunyo 2, 2020

June 2, 2020

Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Pedro 3, 12-15a. 17-18
Salmo 89, 2. 3-4. 10. 14 at 16

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Marcos 12, 13-17

UNANG PAGBASA
2 Pedro 3, 12-15a. 17-18

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng Araw ng iyon – araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan.

Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo’y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas.

Ngayong ito’y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayun, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo. Sa kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 2. 3-4. 10. 14 at 16

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang,
hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan,
ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika’y walang hanggan.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Yaong taong nilikha mo’y bumalik sa alabok,
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisapmata lamang;
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Buhay nami’y umaabot ng pitumpung taong singkad,
minsan nama’y umaabot na walumpu, kung malakas.
Yaong buong buhay nami’y sakbibi ng dusa’t hirap,
pumapanaw pagkatapos, dito sa sangmaliwanag.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Kung umaga’y ipadama yaong wagas mong pag-ibig,
at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit.
Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain,
at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayun din.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman po naming kayo’y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa Kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?” Ngunit batid ni Hesus na sila’y nagkukunwari, kaya’t sinabi niya sa kanila, “Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko.” At kanilang binigyan siya. “Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?” tanong ni Hesus. “Sa Cesar po,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.” At sila’y namangha sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 1, 2020 at 1:25 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa natin ngayon ay ang paalala ni San Pedro sa mga taong labis na nanabik sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat tayo’y nakatulala na parang may awtomatikong pangyayari, kundi dapat tayo’y maging handa sa oras na yaon na babalik muli si Kristo upang ipasa ang paghuhukom ng nangabubuhay at nangamatay na tao. At dito ipinapaalala ng Apostol ang pamumuhay nang nararapat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng walang dungis at kapintasan sa ating budhi at pagiging mayapa ang ating puso’t isipan. At dapat marunong tayo’y mag-ingat mula sa anumang kapahamakang mawawalay ang ating relasyon sa Diyos. Kaya ang kasalanan ay nagpuputol sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa halip ay dapat tayong maging mabuti at matapat sa dakilang kalooban ng Diyos nating Ama.

Ang ating Ebanghelyo ay ang ating tungkulin bilang mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Palaging naririnig natin ang umiiral na batas na kung tawagin ay “Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado”. Ngunit ang pagkaintindi ng iilan ay parang wala raw koneksiyon ang pananampalataya sa takbo ng pamahalaan. Subalit bilang mga totoong tao, tayo ay binigyan ng tungkuling moral upang alamin ang mabuti sa masasama. At tayo rin ay tinawag na ipamalas ang ating tugon sa pagiging mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Narinig natin ang pagsubok ng mga Pariseo at kampo ni Herodes kay Hesus kung dapat nga ba’y magbayad sila ng buwis sa Emperador. Ngunit alam na ni Hesus ang kanilang pagkabitag sa kanya bilang mga oportunista: Kung sasabihin niya ay “Oo”, pagbibintangan siya ng mga Hudyo bilang traydor dahil kumampi siya sa sistema ng Roma. Ngunit kung sabihin naman niya ay “Hindi”, paghahanapan siya ng butas ng mga Pariseo at kampon ni Herodes upang isumbong sa Romano para sa parusang ipapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay humingi siya ng isang denarii, at ipinakita niya sa kanila ang mukha na nasang salapi. Nang sagutin nila nang tama na ang nasa mukha ay si Cesar, nagbigay siya ng hamon na ibigay nila kay Cesar kung ano ang kay Cesar, at ibigay naman nila sa Diyos kung ano man ay para sa Diyos. Makikita natin dito ang ating tungkulin bilang tao na nasa ilalim tayo ng isang mundo at isang langit. Isang mundo sapagkat saan man tayo’y magpunta, lalung-lalo na karamihan sa atin ay nakatira sa Pilipinas, dapat tayo sumunod sa batas na pinaiiral ng bawat pamahalaan. Isang langit sapagkat tayo’y mga Kristiyanong Katoliko na bininyagan at kinumpilang upang tuparin natin ang ating misyon bilang mga saksi ni Kristo na ipahayag ang kanyang Mabuting Balita. Ang mahalaga rito ay kung paano natin ipinapadama sa bawat tao ang kabutihan at pagmamahal, nang sa gayon ay ipakita rin nila sa iba ang ganyang magandang halimbawa upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, katuwiran, at pagmamahal sa ating kapaligiran.

Reply

Romel U. Briones June 2, 2020 at 10:05 am

Pinupuri ka namin Pangninoong HesuKristo. Salamat po ng madami sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. God bless you Awit at Papuri.

Reply

Alvin Jimenez June 2, 2020 at 3:41 pm

Panginoon Jesus marapatin mo po maging mabuti’t matuwid kami sa iyo. Amen.

Reply

Jerry June 2, 2020 at 10:39 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: