Lunes, Hunyo 1, 2020

June 1, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria, nang may mababang-loob, puno ng pananampalataya, at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin, ang ating itutugon:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Bilang Bayan ng Diyos, tayo nawa’y sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Ang mga pinuno ng ating pamahalaan nawa’y gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan Manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Ang mga pamilya at pamayanan nawa’y magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Tulad ni Maria, tayo, nawa’y magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Ang ating mga yumaong mahal sa buhay nawa’y makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang Kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang-loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Francisco Azupardo June 1, 2020 at 8:23 am

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya!

Reply

Reynald Perez June 1, 2020 at 9:29 am

PAGNINILAY: Natapos na natin ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, at sinisimulan natin muli ang mahabang Karaniwang Panahon. At alinsunod sa utos ng ating Santo Papa Francisco, ang Lunes pagkatapos ng Pentekostes ay ipinagdiriwang na pag-aalala sa Birheng Maria bilang Ina ng Simbahan. Ang Pentekostes ay ang araw ng kapanganakan ng ating Simbahan, kung saan inaalala natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga Apostol, na siyang naging hudyat na misyon ng Simbahan. Kaya itong araw na ito ay espesyal para sa ating Mahal na Ina sapagkat siya’y kasama ng mga Apostol nang bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy nang sa puntong iyon ay sinumulan na ang Simbahan. Ito’y yung narinig natin sa isang opsyon ng Unang Pagbasa, na kasama ng mga Apostol na nananabuk sa pagdating ng Espiritu Santo, naroon si Inang Mariang kasama nila. Ito rin ay tanda na si Maria bilang Ina ng Simbahan ay Ina nating lahat. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong ipinasya ni Kristong ipinako sa krus sa pamamagitan ni San Juan ang kanyang Ina, na tayo’y maging mga anak niya. At ganyan nga ang turing sa atin ng ating Mahal na Inang Maria. Nang ibinalita sa kanya ng anghel na ipaglilihi niya ang Anak ng Kataas-taasan, naging mapagkumbaba at masunurin sa dakilang plano ng Diyos. Kaya siya’y itinuturing na “bagong Eva”. Sapagkat kung sa Unang Pagbasa mula sa Genesis ay si Eva ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsusuway sa kalooban ng Diyos, si Maria naman ay naging masunurin sa pagsasailalim sa plano ng Maykapal. Ang narinig natin sa pagbasa mula sa Genesis ay ang magandang propesiya na kung tawagin ay “protoevangelium,” na nangangahulugang “unang mabuting balita”. Sapagkat ang pagiging kaaway ng ahas at babae ay sumisimbolo ng pagiging tunggali ng kasamaan at kabutihan. Iwawaksi ng binhi ng kabutihan ang kasamaang ipinasa ng ating unang magulang na sina Adan at Eba. Kaya itong Unang Pagbasa natin ngayon ay ipinapahayag tuwing Disyembre 8, na kung saan tayo’y naniniwala na ang Mahal na Birheng Maria ay ipinatili ng Panginoong Diyos na ilihi na walang pintas ng kasalanan [Immaculada Konsepsiyon]. Ito’y nangyari upang magkaroon ng marapat na tahanang isisilang ang Anak ng Ama na si Hesukristo. Kaya si Maria bilang Ina ng Simbahan ay nagpapaalala sa atin na patuloy ang magandang plano ng Diyos na dapat nating kilalanin at ipahayag. At narapat lang natin igalang ang ating Mahal na Ina sapagkat mismong si Hesus ang nagsabi nito bago pa siya’y mamatay sa Krus at mabuhay na mag-uli. Kaya kung tayong mga Katoliko ay may malakas na debosyon kay Maria, nawa’y tularan natin ang kanyang halimbawa ng pananampalatayang ipinapasa-Diyos ang lahat ng desisyon at bagay ng ating sanlibutan. At nawa’y tayo rin ay makiisa sa magandang plano ng Maykapal sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa tamang utos.

Reply

Jerry June 1, 2020 at 9:59 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Dong June 1, 2020 at 10:20 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: