Lunes, Hunyo 1, 2020

June 1, 2020

in Tagalog Mass Readings

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 12-14

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagkaakyat ni Hesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa Bundok ng mga Olibo, na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Hesus, gayun din ang mga kapatid ni Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Sa Bundok ng Sion,
itinayo ng Diyos ang banal na lungsod,
ang lungsod na ito’y higit niyang mahal
sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Kaya’t iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay,
O lungsod ng Diyos.
At tungkol sa Sion, yaong sasabihin’y,
“Ang lahat ng bansa ay masasakupan,
siya’y palalakasin at patatatagin ng Kataas-taasan.”

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Ang Poon ay gagawa,
ng isang talaan ng lahat ng taong doo’y mamamayan,
ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

ALELUYA
Aleluya, Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa’yong Anak.
Aleluya, Aleluya!

MABUTING BALITA

Juan 19, 25-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon:
Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina
at ang kapatid na babae nitong si Maria,
na asawa ni Cleopas.
Naroon din si Maria Magdalena.
Nang makita ni Hesus ang kanyang ina,
at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito,
kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!”
At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!”
Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Alam ni Hesus na naganap na ang lahat ng bagay;
at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya, “Nauuhaw ako!”
May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.

Itunuhog nila rito ang isang espongha,
ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Nang masipsip ni Hesus ang alak ay kanyang sinabi,
“Naganap na!”
Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

Noo’y Araw ng Paghahanda, ay ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang raw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kayang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pabatid: Ang mga pagbasang inilathala dito ay nakabatay sa salin sa Tagalog o Filipino ng tekstong nakalaan para sa Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan na inilabas ng Vatican noong 2018. Maaaring ibang pagbasa ang makita sa ORDO o sa Lectionary. Sumangguni sa inyong diocesan liturgist o mamumuno sa Misa kung aling pagbasa ang nararapat na gamitin tulad ng mga pagbasa para sa Lunes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II).

Pages: 1 2

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Francisco Azupardo June 1, 2020 at 8:23 am

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya!

Reply

Reynald Perez June 1, 2020 at 9:29 am

PAGNINILAY: Natapos na natin ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, at sinisimulan natin muli ang mahabang Karaniwang Panahon. At alinsunod sa utos ng ating Santo Papa Francisco, ang Lunes pagkatapos ng Pentekostes ay ipinagdiriwang na pag-aalala sa Birheng Maria bilang Ina ng Simbahan. Ang Pentekostes ay ang araw ng kapanganakan ng ating Simbahan, kung saan inaalala natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga Apostol, na siyang naging hudyat na misyon ng Simbahan. Kaya itong araw na ito ay espesyal para sa ating Mahal na Ina sapagkat siya’y kasama ng mga Apostol nang bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy nang sa puntong iyon ay sinumulan na ang Simbahan. Ito’y yung narinig natin sa isang opsyon ng Unang Pagbasa, na kasama ng mga Apostol na nananabuk sa pagdating ng Espiritu Santo, naroon si Inang Mariang kasama nila. Ito rin ay tanda na si Maria bilang Ina ng Simbahan ay Ina nating lahat. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong ipinasya ni Kristong ipinako sa krus sa pamamagitan ni San Juan ang kanyang Ina, na tayo’y maging mga anak niya. At ganyan nga ang turing sa atin ng ating Mahal na Inang Maria. Nang ibinalita sa kanya ng anghel na ipaglilihi niya ang Anak ng Kataas-taasan, naging mapagkumbaba at masunurin sa dakilang plano ng Diyos. Kaya siya’y itinuturing na “bagong Eva”. Sapagkat kung sa Unang Pagbasa mula sa Genesis ay si Eva ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsusuway sa kalooban ng Diyos, si Maria naman ay naging masunurin sa pagsasailalim sa plano ng Maykapal. Ang narinig natin sa pagbasa mula sa Genesis ay ang magandang propesiya na kung tawagin ay “protoevangelium,” na nangangahulugang “unang mabuting balita”. Sapagkat ang pagiging kaaway ng ahas at babae ay sumisimbolo ng pagiging tunggali ng kasamaan at kabutihan. Iwawaksi ng binhi ng kabutihan ang kasamaang ipinasa ng ating unang magulang na sina Adan at Eba. Kaya itong Unang Pagbasa natin ngayon ay ipinapahayag tuwing Disyembre 8, na kung saan tayo’y naniniwala na ang Mahal na Birheng Maria ay ipinatili ng Panginoong Diyos na ilihi na walang pintas ng kasalanan [Immaculada Konsepsiyon]. Ito’y nangyari upang magkaroon ng marapat na tahanang isisilang ang Anak ng Ama na si Hesukristo. Kaya si Maria bilang Ina ng Simbahan ay nagpapaalala sa atin na patuloy ang magandang plano ng Diyos na dapat nating kilalanin at ipahayag. At narapat lang natin igalang ang ating Mahal na Ina sapagkat mismong si Hesus ang nagsabi nito bago pa siya’y mamatay sa Krus at mabuhay na mag-uli. Kaya kung tayong mga Katoliko ay may malakas na debosyon kay Maria, nawa’y tularan natin ang kanyang halimbawa ng pananampalatayang ipinapasa-Diyos ang lahat ng desisyon at bagay ng ating sanlibutan. At nawa’y tayo rin ay makiisa sa magandang plano ng Maykapal sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa tamang utos.

Reply

Jerry June 1, 2020 at 9:59 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Dong June 1, 2020 at 10:20 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: