Linggo, Mayo 31, 2020

May 31, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Ang ating sasambitin ay:

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang sa tulong ng Espiritu Santo ay madala nila ang Bayan ng Diyos sa kaganapan ng buhay-Kristiyano. Manalangin tayo!

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng Ekumenismo at Pag-uusap hinggil sa Pananampalataya ay mabigkis sila ng Espiritu sa dalisay na pag- kakaisa. Manalangin tayo!

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa mga pinuno ng ating bansa, upang maging bukas ang kanilang mga puso sa pagkilos ng Espiritu at nang madala ang ating bayan sa tunay na kaayusan at pag-unlad. Manalangin tayo!

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa mga Kristiyanong naghahangad na lumago sa pagiging mga kaanib ng Simbahan, upang talagang lumigaya sila sa kanilang paglilingkod sa Bayan ng Diyos. Manalangin tayo!

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa lakas na galing sa Espiritu ay lumago tayo sa pagka- kaisa at sa sigasig na magkalat ng pag-ibig sa daigdig. Manalangin tayo!

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. (Tumigil sandali.)
Manalangin tayo!

Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Ama naming naghandog sa amin ng Espiritu Santo, pukawin Mo ang aming mga puso upang magsikap kaming mabuhay sa pag-ibig at sa pagtalima sa kalooban ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 10, 2020 at 3:41 pm

Pagninilay: Noong Linggo o kaya noong Huwebes (sa mga ilang bahagi ng Estados Unidos), ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. Isinagawa rin natin ang Nobena sa Banal na Espiritu Santo. Ito ang pinakamatandang nobena na ipinagdasal ng mga Kristiyano sapagkat pinaniniwalaan na ito ang ipinagdasal ng Mahal na Birheng Maria at ang mga apostol bilang paghahanda sa pagdating ng Espiritu Santo sa Araw ng Pentekostes noong ika-24 ng Mayo, 33 A.D. Nang bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, ipinanganak na ang ating Simbahang Katolika. Ang ating Simbahan ay itinatag ng Panginoong Hesus tatlong taon bago ang kanyang kamatayan, at si San Pedro ay giwang kauna-unahang Santo Papa. Pagkatapos ng pangyayari na ito, ipinahayag ni San Pedro at ang mga Apostol sa maraming mga Hudyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na patay ngunit muling nabuhay. Dahil sa Espiritu Santo, naging matatag ang ating Simbahan tungkol sa ating Kristiyanong pananampalataya. Kaya nga ang pangyayaring ito ay nagtupad sa Misteryong Paskwal at ang Dakilang Kapistahang ito ay tinatapos ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona sa Banal na Santatlo. Sa kwento ng simula ng Aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at ang mga ito ay hininga niya. Itong paghinga ay tinatawag na ‘ruah,’ na salitang Griyego na may ibig sabihin na “hininga ng buhay”. Kaya nga, kinakanta ngayon ang “Breath of God” na isinulat ni Edwin Hatch, na iniwasto ni Padre Manoling Francisco, SJ, at kinanta ng Bukas Palad Music Ministry, na kahapon ay ipinagdiriwang ang ika-28 Anibersayo. Noong muling nabuhay si Hesus at nagpakita sa kanyang mga apostol, hininga niya sila ng Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng Ama noong Paglikha ng sanlibutan. Ito yung ‘hangin’ na sinasabi niya kay San Nicodemo, isang Pariseo na naging kaibigan ng ating Panginoon, na dapat tayo ay ipinanganak ng tubig at Espiritu sa pamamagitan ng pagdadasal sa Espiritu Santo. Maraming mga simbolo, mga pagkaloob at mga bunga ng Espiritu Santo ang maaaring lang sabihin na si Hesus ang Panginoon ayon sa ating Ikalawang Pagbasa ngayon. Dahil sa Espiritu Santo na isinugo ng Ama at ang Anak, binigyan ng mga apostol, sa mga unang Kristiyano, mula sa nakaraan hanggang sa ating ngayon ng buhay. Bilang pagtanggap ng Espiritu sa mga Sakramento ng Binyag at Kumpil, tinatawag tayo bilang mga anak ng Diyos, na nagpapahayag ng Mabuting Balita sa isa’t isa. Sa ating pagtapos ng daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ating ipahayag ang Mabuting Balita ng buhay at pag-asa sa iba at magdasal sa Espiritu Santo na patnubayan niya ang lahat ng mga tao.

Reply

Sarah May 31, 2020 at 11:34 pm

Amen!!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: