Linggo, Mayo 24, 2020

May 24, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Manalangin tayo sa Diyos na lumakas ang ating pananalig kay Kristong maluwalhating nakaluklok sa kanan ng Ama. Hingin nating maging mga mabisa tayong tagapangaral ng Magandang Balita. Ang ating sasambitin ay:

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang maging masigasig sila sa pagpapatotoong si Hesus ay maluwalhating nakaluk- lok sa kanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!
Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabubuting kalooban, upang sa taong ito ng Ekumenismo at Pag-uusap hinggil sa Pananampalataya ay tumingala sila sa langit at mapuspos ng Espiritu ng pagkakaisa,manalangin tayo sa Panginoon!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matanto nilang ang kanilang talagang tungkulin ay ihanda ang ating mga kababayan para manahan sa langit na ating tunay na tahanan, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa pamamahayag ng katotohanan sa radyo, telebisyon, at limbag, upang kasihan sila ng Espiritu ng katotohanang siyang magpapalaya sa sangkatauhan, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa bisa ng Salita ng Diyos at ng Banal na Eukaristiya, upang magkaisa tayo sa pagpapatotoo sa muling pagkabuhay at sa kaluwalhatian ni Kristo sa kanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Para sa mga naglilingkod sa “media,” upang mabisa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalinga ng ating bayan, manalangin tayo!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Amang nagluklok kay Hesus sa kaluwalhatian, dinggin Mo kami!

Ama naming nagluklok kay Hesus sa tugatog ng tagumpay at kaluwalhatian, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng karunungan at tunay na pagkakilala kay Kristo at nang maikalat namin ang Magandang Balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pama- magitan ng Iyong maluwalhating Anak na si Hesukristong aming Panginoon. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 10, 2020 at 3:37 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. Ang itinuturing na Ika-2 Misteryo ng Luwalhati sa Santo Rosaryo ay naganap 40 araw matapos ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Makikita natin sa panunulat ni San Lucas sa Unang Pagbasa na matapos muling mabuhay si Hesus at magpakita sa kanyang mga alagad ay nagpakilala siya at gumawa ng mga iilang kababalaghan sa loob ng 40 araw. Makikita natin dito na kahit patapos na ang kanyang misyon sa lupa, patuloy pa rin ang misyong ito upang ipalaganap sa buong mundo. Kaya ito ang pagkakataong isusugo niya ang mga Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng mga bansa mula Jerusalem hanggang sa Palestina at Israel. At aabot din ang mensahe ng Diyos hanggang sa pinakahuling dako ng mundo. Ang salaysay ni San Mateo ay ang pagsusugo sa mga Apostol na humayo at maging mga alagad sa lahat ng bansa. Ito yung magiging misyon nila na patuloy ang pag-iiral ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sambayanang ibinukod, ang Simbahan na kanyang kinalulugdan.
Ngayong Kapistahan ng Pag-akyat ay tinatawag ding Pandaigdigang Araw ng mga Komunikasyon. Ipinapanalangin ng Simbahan na ang bawat larangan ng media ay maging tapat sa pamamahayag ng totoong balita, at hindi magkalat ng “fake news” upang manira ng kapwa tao. Sa kabila ng mga balita ng kaguluhan, karahasan, kalungkutan, at hidwaan, patuloy pa rin ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita. At kahit anumang mangyari sa ating buhay, magiging totoo ang pangako ni Hesus na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya ang kanyang maluwalhating pag-akyat ay tanda na gaya ng pagpunta ng Ulo patungo sa kanyang Kaharian, ang Katawang kumatawan sa atin ay susunod sa kanya upang makamtan ang lugar na pinaghandaan niya sa atin. Kaya nawa’y magkaroon tayo ng pag-asa na makakamit natin balang araw ang buhay na walang hanggan sa patuloy na pagiging saksi ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

M.U. Francisco May 23, 2020 at 9:10 pm

Sharing from the Sunday Readings Matthew 28:
“Go!” Mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda babalik at babalik tayo sa salitang go o humayo na nasa ating mga pagbasa (1st reading and Gospel). Isang salita ng ating Panginoong Jesus nang pagtitiwala na kaya nating humakbang at maglakad ng malaya tulad nang tayo’y nagsisimula pa lamang sa paglalakad. Go Lang anak! Kaya mo Yan! Mga salitang naglalaro sa aking isipan habang malayo sa aking mga mahal na Magulang. Sa paglipas ng maraming taon ako naman ang magsasabi nito, sige humayo ka na ng mapayapa. May kirot at lungkot ang bawat paglisan pero isang simula Ito ng bagong paglalakbay at ipagpatuloy ang sinimulan ng ating Panginoong Jesus at kanyang mga unang alagad. Sa gitna nang Pandemya, tayo’y magpatuloy at magtiwala sa Panginoon na may bagong bukas para sa ating lahat. Gawin natin nang may galak ang paggawa nang kabutihan sa pagtulong sa mga nangangailangan na Kapatid sa loob at labas ng ating pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak, at Ispiritu Santo. Amen

Reply

Jeric May 25, 2020 at 6:38 am

Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Sigurado akong nakatulong ito sa mga nagninilay sa Salita ng Diyos. God bless!

Reply

Francisco Del Rosario Azupardo May 24, 2020 at 6:19 pm

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya!

Reply

Jerry May 24, 2020 at 10:31 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: