Biyernes, Mayo 22, 2020

May 22, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng Langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay nang lubos ang ating pananampalataya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon.

Bilang Bayan ng Diyos, tayo nawa’y umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nawawalan ng pag-asa nawa’y pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa nawa’y palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad nang ginawa ng iyong Anak. Tulungan mo kami, sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu, na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito nang may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa Langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 20, 2020 at 12:53 am

Pagninilay: Ang dala ng Muling Pagkabuhay ni Kristo ay kagalakan. Ito yung galak na narasana ni Sta. Maria Magdalena nang nakita niya ang Panginoon sa labas ng libingan nito. Ito ring yung galak na naranasan ng 2 alagad sa Emaus nang makilala nila si Hesus sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay, at ito rin ang kagalakang naranasan ng mga Apostol nang nagpakita ang Panginoon sa kanila at binati sila ng kapayapaan. At bagamat palapit na tayo sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon, patuloy pa rin ang biyaya ng kagalakan sapagkat kapiling natin palagi ang Panginoon. At ito ang nais niyang ipadama sa atin sa Ebanghelyo na sa kabila ng kalungkutan at kapighatian ng buhay, mayroon pa ring espasyo upang magkaroon ng galak sa ating mga puso. Sa totoong buhay, ang daming maimpluwensiyang paraang ibinibigay ng mundo. Ito yung mga hakbang daw upang mas maging maginhawa ang buhay, kahit ito ay mali ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ni Hesus na magagalak ang mundo dahil itong mga ‘di-kanis-nais na makamundong bagay ay nangyayari at inaapekto ang ating pananampalataya. Ngunit sa kabila nito, mararanasan natin ang tunay na kagalakan dahil kay Kristo. Inihambing ni Hesus itong kagalakang ito katulad ng pagsisilang ng isang ina sa kanyang magiging anak. Bagamat mararamdaman ng bawat babaeng buntis ang hapis ng panganganak, sa huli ay iniluwal niya ang bata. At ito ay nagdadala ng kagalakan hindi lang para sa pamilya at mga kamag-anak nito, kundi pati na rin sa buhay na idinagdag ng Diyos para sa mundong ito. Ganun rin ang nais ipahiwatig ni Hesus sa kanyang paglilisan sa mundong ito patungo sa Ama, na balang araw ay babalik siya upang tayo naman ay makaranas ng ganap na kagalakan sa pagkamit natin ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Ito’y tanda ng ating kaligtasan nang dahil sa kamatayan ni Kristo sa Krus at ang kanyang Muling Pagkabuhay mula sa libingan, minahal tayo ng Diyos Ama at minarapat niyang tayo’y maging mga anak niya. Kaya hanggang sa huli ay magiging tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin, kahit hindi pa natin nakikita itong natutupad. Kaya sa bawat oras ng lumbay at paghihirap, nawa’y patuloy tayong magalak sapagkat ang Diyos ay kapiling natin. At nawa’y idala rin natin ang kanyang kagalakan sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nalulungkot at dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: