Huwebes, Mayo 21, 2020

May 21, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa kanya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati nawa’y makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nalulungkot o namimighati nawa’y makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa kanilang kahinaan nawa’y matuklasan ng mga maysakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong Muling Nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nang tapat sa Panginoon nawa’y makatagpo ang Manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo nang may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 15, 2020 at 10:35 pm

Pagninilay: Malapit na nating matapos ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. Sa darating na Linggo ay ipagdiwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. At sa Linggong matapos ito ay ang katapusan ng panahong ito sa Dakilang Kapistahan ng Pentekostes. Makikita natin sa Ebanghelyo ang mga huling diskurso ni Hesus sa gabi ng kanyang Misteryong Paskwal, ang gabi bago siya magpakasakit at mamatay, ngunit sa huli ay mabubuhay na mag-uli. Sinabi niya na sa kaunting panahon ay makakapiling niya sila sapagkat aalis na siya pabalik sa Diyos Ama. Hindi ito naunawaan ng mga alagad sapagkat hindi pa nila nabatid ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang mamatay sa Krus at muling mabuhay. Kaya ipinahayag ni Hesus na ang mga Apostol ay tatangis at magdadalamhati, habang nagagalak ang sanlibutan. Kaya ito nga ang nangyari noong Biyernes Santo nang si Hesus ay magdusa hanggang siya’y ipako sa Krus hanggang pumanaw ng ika-3 ng hapon, at tila nga ba’y masaya ang madla (na may kasamang pang-iinsulto at panunuligsa) habang siya’y nababayubay sa Krus. Ngunit bago pa ito mangyari, sinabi rin ni Kristo na ang mga alagad na nagtitiib sa kalungkutan ay sa bandang huli ay magagalak. Ganun na nga ang nangyari 3 araw matapos si Hesus ay ilibing, siya’y nagtagumpay laban sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang Muling Pagkabuhay. At nagpakita siya sa kanila dala ang kapayapaan at ang tungkuling maging mga saksi niya. Kaya narinig natin sa Unang Pagbasa ang bunga ng gawain ng mga Apostol sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pablo. Sa kabila ng mga panlalait at pangungutyang natanggap ni Pablo habang ipinapangaral na si Hesukristo ay ang Panginoon, hindi siyang pumigil sa pangangaral ng Mabuting Balita. Kaya nga ang kanyang pagpapahayag ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Sa ating buhay ay mararanasan din natin ang mga pagsubok sa buhay na parang magpapalungkot o kaya mapapanakit ng damdamin natin. Subalit alalahanin natin na ang galak ay mananaig, at ang kagalakang ito ay kaloob ng Diyos na buhay sa pamamagitan ni Kristong Muling Nabuhay. At nawa idala rin natin ang kagalakang ito sa mga taong naninirahan sa kalungkutan at takot na kasama nating lahat ang Panginoon sa bawat pagkakataon ng buhay.

Reply

ANGELA CATINDIG May 21, 2020 at 4:31 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: