Miyerkules, Mayo 20, 2020

May 20, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa Langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang Banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Akayin nawa kami ng Iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namamahala at maykapangyarihan nawa’y maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga hinahamak, mga itinatakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan nawa’y makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at nagdurusa nawa’y makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y muling buhayin alang-alang sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng Banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 18, 2020 at 12:13 am

Pagninilay: Tayo ay papalapit na sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng ating Panginoon sa Langit. At matapos ito, ang Linggong pagkatapos nitong pagdiriwang, ay ang Dakilang Kapistahan ng Linggo ng Pentekostes. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya para sa nalalapit na pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Si Hesus na namatay sa Krus, ngunit muling nabuhay, ay nakatakdang tapusin ang kanyang misyon sa lupa. At alam niya ay babalik na siya sa Amang nagsugo sa kanya. Kaya makikita natin sa mga Ebanghelyo ang kanyang mga huling habilin bago siya lumisan sa mundong ito pauwi sa kalangitang kanyang tahanan. At ito’y nararapat upang tayo rin ay makasigurado na kapiling niya tayo, at mayroon siyang nakahandang isang magandang paninirahan upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya patuloy ang paalala ni Hesus sa Ebanghelyo tungkol sa biyaya ng Espiritu Santo. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay hindi niya maipahayag, kaya ipinangako niya sa kanyang mga alagad na ipapadala niya ang Espiritu Santong magsisilbing Patnubay upang mas maunawaan ang kanyang mga salita. At ang Espiritu rin sa ating buhay-pananampalataya ay may pitong kaloob upang tayo ay mabigyan ng kakahayang tahakin ang landas ng buhay ng may pananampalataya at katapatan sa Diyos. Kaya si San Pablo sa Unang Pagbasa ay masasabi natin isang matapang na saksi na puno ng Espiritu Santo upang ipahayag ang Mabuting Balita ni Kristo sa mga Hudyo at Hentil. At narinig natin ang kanyang pangangaral sa bayan ng Atenas, kung saan itinuwid niya ang pamumuhay ng mga Kristiyanong komunidad roon na sumasamba sa “diyos na hindi nakikilala” patungo sa tunay na Diyos nating Ama. Ito ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang Patnubay, upang mas kilalanin pa natin ang Diyos. At siya’y nagpapatotoo sa ating tungkol sa katotohanang mahal tayo ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ay mamuhay sa katotohanan at kabutihan, na alam natin ang Espiritu ang patuloy na gagabay sa atin upang maramdaman natin palagi ang presensiya ng Panginoon.

Reply

Francisco Del Rosario Azupardo May 24, 2020 at 6:21 pm

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: