Linggo, Mayo 17, 2020

May 17, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pagmamahal kay Kristong muling nabuhay at pabalik na sa Kanyang Ama. Ang ating sasambitin ay:

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang mapuspos sila ng handog ng Espiritu Santo at nang mapalago nila sa katotohanan at sa pag-iibigan ang buong Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng Ekumenismo at Pag-uusap hinggil sa Pananampalataya ay darangin ng Espiritu ang kanilang mga puso ng apoy ng dalisay na pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mamayani ang katotohanan sa kanilang paglilingkod sa taong-bayan at mawala sa kanilang mga puso ang pag-iimbot at pagbabalat-kayo, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Para sa mga taong nagsisikap sundin ang mga utos ni Kristo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, upang sa pagninilay sa Salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, ay matagpuan nila ang pagkaunawa at sigla sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Para sa ating lahat na nag-kakatipon sa pagdiriwang na ito ng Salita ng Diyos at ng Banal na Eukaristiya, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanang si Kristo ay buhay at siya’y ating kasama sa paglalakbay sa daigdig na ito, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Tahimik nating idulog ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng katotohanan!

Ama naming muling bumuhay kay Hesukristo mula sa kamatayan, isugo Mo sa amin ang Espiritu Santo upang hindi kami malubog sa burak ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, bagkus ay maging masasayang tagapagdala ng Magandang Balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon! Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 16, 2020 at 9:00 am

Pagninilay: Ngayong linggong ito ay ang hudyat na malapit nang matapos ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Sa susunod na Linggo ay ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos iyon ay ang katapusan ng panahong ito sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pentekostes. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiyang Pampaskuwa tungkol sa pamamaalam ng Muling Nabuhay na Panginoon habang inihahanda natin ang pagdiriwang ng kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay naglalahad sa kanyang habilin ng pagmamahal. Sabi ni Hesus na ang sinumang nagmamahal sa kanya ay tutuparin ang kanyang mga utos. Napakasimple ang ating pagsang-ayon dito, ngunit sa totoong buhay ay parang mahirap sundin. Maraming mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, kaya minsan pinipili ang tao ang madali kahit alam nila na mali ito sa pamantayan ng Diyos. Ang nais ibahagi sa atin ni Kristo na ang pagsunod sa kanyang utos, na pagsasabuhay sa kanyang Mabuting Balita, ay ikakarangal ng Ama dahil sa pagtalima natin sa dakilang kalooban. Kahit alam natin na mahirap ang ating kinalalagyan ngayon, pangako niya na hindi niya tayo’y iiwanan bilang mga alila, kundi ipinasigurado niya na balang araw ay babalik siya upang iluwalhati tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang ating buhay ngayon sa daigdig ay kailangang may direksyon patungo sa kanya at sa Ama nating Diyos. At sa kanyang habilin ay ipinangako ni Hesus na isusugo niya ang Patnubay, ang Espiritu Santo, upang gabayan tayo tungo sa pagtalima sa dakilang kalooban ng ating Poong Maykapal. Ang Espiritu ang magsisilbing guro natin upang mas maunaawaan natin ang mga turo at gawain ni Hesus. Ganun nga ang nangyari sa mga Apostol noong araw na Pentekostes [na siyang ating ipagdiriwang 2 Linggo mula ngayon], nang pukawin sa kanila ang katapatan at lakas ng loob upang ipangaral ang Mabuting Balita at ipalaganap ang Simbahang itinitag ni Kristo. At narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano naging matagumpay ang misyon ni Felipe sa mga taga-Samaria. Nang mabalitaan nito nina Pedro at Juan, sila’y nagsipunta roon upang patuloy na ipahayag si Hesus sa mga dating itinuring na kaaway ng mga Hudyo. Marahil itong Unang Pagbasa ngayon ay bahagi ng pang-uusig ni Saulo sa mga Kristiyano sa Jerusalem at pagsusunog sa kanilang mga simbahan, alam natin ang nangyari sa kanyang pagtatagpo sa Muling Nabuhay na Panginoon sa daan patungo Damasco. At siya’y nagbagong-loob at naging isang malakas na saksi ng ating Panginoon sa kapwa Hudyo at Hentil, na mas kilala ngayon bilang si San Pablo. Ganito naging matagumpay ang Diyos sa kanyang planong pangkaligtasan nang ang kanyang Anak ay mamatay sa Krus at mabuhay na mag-uli. Kaya tayo ay mga buhay na saksi sa pananampalataya upang ipahayag natin sa iba na buhay ang ating Panginoon sa bawat pusong tumatanggap sa kanya. Ito yung ating pagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos at pagtalima sa kanyang kalooban. Katulad ng pagmamahal natin si Hesus, nawa’y ibalik natin sa kanyang ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga atas. At bilang mga Kristiyano, nawa’y ipakita natin ang ating pagkakilanlan sa ating kapwa, ang ating pagmamahal.

Reply

Michael May 17, 2020 at 7:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Bal Adriano Jr. May 17, 2020 at 7:48 am

Paano kaya mauunawaan at mapagninilsyan ang salta ng Diyos kung parang may humahabol na aso sa bumabasa. Salita ng Diyos yan at hindi kwento. Salamat po.

Reply

Jeric May 17, 2020 at 2:38 pm

Magandang araw po.

Maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast. Nalulungkot at nasasaktan kaming malaman na hindi po kaaya-aya sa inyo ang podcast na ito. Bukas po ang aming grupo sa inyong mungkahi at komento. At tinutugunan naman na po namin ang mga ito sa abot ng aming kakayahan kahit na kapos din kami sa resources.

Nag-reply po ako sa dati ninyong comments. Marahil hindi na ito nakarating sa inyo kaya nagpadala po ako ng email sa inyo upang makipag-ugnayan at para na rin humingi ng patawad sa aming pagkukulang.

Dalangin namin na dumating ang araw na maging kalugud-lugod po sa inyo ang aming gawain. God bless po.

Reply

Francisco Azupardo May 17, 2020 at 8:26 am

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya!

Reply

eva Buñag May 17, 2020 at 9:28 am

thank you sa mabuting balita ng Panginoon !

Reply

Dong May 17, 2020 at 10:53 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Celine loveko May 17, 2020 at 11:47 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:54 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: