Linggo, Mayo 17, 2020

May 17, 2020

Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 8, 5-8. 14-17
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

1 Pedro 3, 15-18
Juan 14, 15-21

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 8, 5-8. 14-17

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas; maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Ang lahat sa lupa ika’y sinasamba
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siya’y naghaharing may lakas ang bisig.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Lapit at makinig, ang nagpaparangal
sa Diyos, at sa inyo’y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan.
Purihin ang Diyos! Siya’y papurihan,
yamang ang daing ko’y kanyang pinakinggan,
at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 3, 15-18

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal:

Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo’y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal,
tutupad sa aking aral,
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 15-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito’y ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya’y sumasainyo at nananahan sa inyo.

“Hindi ko kayo iiwang nangungulila; babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako’y makikita ninyo; sapagkat mabubuhay ako, at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako’y sumasa-Ama, kayo’y sumasaakin, at ako’y sumasainyo. “Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito and siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya, at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 16, 2020 at 9:00 am

Pagninilay: Ngayong linggong ito ay ang hudyat na malapit nang matapos ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Sa susunod na Linggo ay ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos iyon ay ang katapusan ng panahong ito sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pentekostes. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiyang Pampaskuwa tungkol sa pamamaalam ng Muling Nabuhay na Panginoon habang inihahanda natin ang pagdiriwang ng kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay naglalahad sa kanyang habilin ng pagmamahal. Sabi ni Hesus na ang sinumang nagmamahal sa kanya ay tutuparin ang kanyang mga utos. Napakasimple ang ating pagsang-ayon dito, ngunit sa totoong buhay ay parang mahirap sundin. Maraming mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, kaya minsan pinipili ang tao ang madali kahit alam nila na mali ito sa pamantayan ng Diyos. Ang nais ibahagi sa atin ni Kristo na ang pagsunod sa kanyang utos, na pagsasabuhay sa kanyang Mabuting Balita, ay ikakarangal ng Ama dahil sa pagtalima natin sa dakilang kalooban. Kahit alam natin na mahirap ang ating kinalalagyan ngayon, pangako niya na hindi niya tayo’y iiwanan bilang mga alila, kundi ipinasigurado niya na balang araw ay babalik siya upang iluwalhati tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang ating buhay ngayon sa daigdig ay kailangang may direksyon patungo sa kanya at sa Ama nating Diyos. At sa kanyang habilin ay ipinangako ni Hesus na isusugo niya ang Patnubay, ang Espiritu Santo, upang gabayan tayo tungo sa pagtalima sa dakilang kalooban ng ating Poong Maykapal. Ang Espiritu ang magsisilbing guro natin upang mas maunaawaan natin ang mga turo at gawain ni Hesus. Ganun nga ang nangyari sa mga Apostol noong araw na Pentekostes [na siyang ating ipagdiriwang 2 Linggo mula ngayon], nang pukawin sa kanila ang katapatan at lakas ng loob upang ipangaral ang Mabuting Balita at ipalaganap ang Simbahang itinitag ni Kristo. At narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano naging matagumpay ang misyon ni Felipe sa mga taga-Samaria. Nang mabalitaan nito nina Pedro at Juan, sila’y nagsipunta roon upang patuloy na ipahayag si Hesus sa mga dating itinuring na kaaway ng mga Hudyo. Marahil itong Unang Pagbasa ngayon ay bahagi ng pang-uusig ni Saulo sa mga Kristiyano sa Jerusalem at pagsusunog sa kanilang mga simbahan, alam natin ang nangyari sa kanyang pagtatagpo sa Muling Nabuhay na Panginoon sa daan patungo Damasco. At siya’y nagbagong-loob at naging isang malakas na saksi ng ating Panginoon sa kapwa Hudyo at Hentil, na mas kilala ngayon bilang si San Pablo. Ganito naging matagumpay ang Diyos sa kanyang planong pangkaligtasan nang ang kanyang Anak ay mamatay sa Krus at mabuhay na mag-uli. Kaya tayo ay mga buhay na saksi sa pananampalataya upang ipahayag natin sa iba na buhay ang ating Panginoon sa bawat pusong tumatanggap sa kanya. Ito yung ating pagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos at pagtalima sa kanyang kalooban. Katulad ng pagmamahal natin si Hesus, nawa’y ibalik natin sa kanyang ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga atas. At bilang mga Kristiyano, nawa’y ipakita natin ang ating pagkakilanlan sa ating kapwa, ang ating pagmamahal.

Reply

Michael May 17, 2020 at 7:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Bal Adriano Jr. May 17, 2020 at 7:48 am

Paano kaya mauunawaan at mapagninilsyan ang salta ng Diyos kung parang may humahabol na aso sa bumabasa. Salita ng Diyos yan at hindi kwento. Salamat po.

Reply

eva Buñag May 17, 2020 at 9:28 am

thank you sa mabuting balita ng Panginoon !

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:54 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: