Miyerkules, Mayo 13, 2020

May 13, 2020

Miyerkules sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 1-6
Salmo 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Juan 15, 1-8

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 1-6

Pagbasa mula sa Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa Kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas.” Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya’t napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito.

Sinugo nga sila ng simbahan, at pagdaan nila sa Fenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito’y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos, sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, “Kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya, at utusang tumupad sa Kautusan ni Moises.”

Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ako ay nagalak, sa sabing ganito:
“Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo!”
Sama-sama kami matapos sapitin,
ang pintuang-lungsod nitong Jerusalem.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo,
maganda ang ayos nang muling matayo.
Dito umaahon ang lahat ng angkan,
lipi ng Israel upang magsambahan.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan,
pagkat ito’y utos na dapat gampanan.
Doon din naroon ang mga hukuman
at trono ng haring hahatol sa tanan.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo mananatili sa akin.

“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo’y namumunga nang sagana at sa gayo’y napatutunayang mga alagad ko kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 12, 2020 at 1:06 am

Pagninilay: Mahalaga sa bawat komunidad ang pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa paniniwala, relihiyon, lahi, kasarian, kulay, at mga saloobin tungkol sa kalagayan ng isang bansa, dapat naroon pa rin ang pagkakaunawa sa mga miyembro ng isang grupo, komunidad, o lipunan. Sa ating Unang Pagbasa (Gawa 15:1-6), humarap ang Simbahan sa isang kontrobersiyal na isyu, ang di umano’y pagsasailalim ng mga Hentil na magpatuli bago maging isang Kristiyano. Kaya nagkaroon ng mainit na debate sa kampo nina San Pablo at Bernabe laban sa kampo ng mga Pariseo at iilang mga Hudyong Kristiyanong naniniwala sa grupo ng mga Hudyo. Kahit panalo na si San Pablo sa pagdedebate, hindi pa rin nawala ang isyu, sapagkat marami ang naniniwala na dapat daw pagtuliin ang mga Hentil ayon sa Kautusan ni Moises upang sila’y mailigtas ng Diyos. Subalit makikita natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga Apostol upang magkaroon ng malawak na usapin tungkol sa bagay na ito. Sa ating Ebanghelyo (Juan 15:1-8), ito ang pinakahuling “Ako ang” na pahayag ng Panginoon ayon kay San Juan, na kung saan ipinapakilala sa atin ng Ebanghelista si Hesus bilang Tao, ngunit kailanma’y tinanggi ang kanyang pagka-Diyos. Sinasabi ni Hesus na siya ang puno ng ubas, at tayo ang kanyang mga sanga. Upang tayo ay magkaroon ng buhay, kailangan natin maging mabubuting sanga sa pamamagitan ng pagpapantili sa puno. Ang bawat sangang nabubulok ay pinuputol ng tagapag-alaga upang magkaroon pa nang mas magandang sanga na magbubunga ng higit pa sa luma. Ibig palang iparating sa atin ni Hesus ang kahalagahan ng ating kaligtasan upang tayo ay maging mas matapat sa Diyos. At ito’y mangyayari kung hahayaan natin ang magkaroon ng isang wagas na ugnayan sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi ni Hesus na dapat tayo’y manatili sa kanya, upang siya rin ay manatili sa ating mga puso’t isipan. Aminin natin o hindi, mahalaga pa rin ang Diyos sa buhay ng tao sa kabila ng mga masasamang nangyayari sa ating paligid. Kung tayo ay patuloy na nananalig, malalampasan natin ang bawat pagsubok. At sa bawat pananampalataya sa Panginoon ay ang pananatili at pagkakaroon ng ugnayan sa kanya, upang mabunga sa atin ang pagmamahal at kabutihan na dapat nating ipadama sa kapwa. Ganito ang inilalarawan sa Simbahan, na nagpapatuloy sa pananatili kay Kristong tumatag nito. Sa kabila ng mga masasamang pangyayari sa nakaraan, siya ay patuloy na nanawagan sa atin, kahit tayo’y bahagi ng kaparian o laiko, na ipagpahayag natin na si Kristo ay namatay, ngunit buhay na buhay sa ating piling. At kahit tayo ay Kristiyanong Katoliko, nawa’y patuloy natin ipadama sa lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, kahit magkaiba ang kanilang mga paniniwala at relihiyon sa buhay.

Reply

Rachel Dela Cruz May 13, 2020 at 6:43 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Celine May 14, 2020 at 3:53 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: