Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 10, 2020

May 10, 2020

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

1 Pedro 2, 4-9
Juan 14, 1-12

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 1-7

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, “Hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita.” Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol; kaya’t pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol; sila’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.

Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos; at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Diyos na Poon ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 2, 4-9

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal:
Lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari’y mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espirituwal. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga haing espirituwal na kalugud-lugod sa Diyos dahil kay Hesurkristo. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan,

“Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan,
hinirang at mahalaga;
hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.”
Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig.
Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa Kasulatan:
“Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo
ay siyang naging batong panulukan,”
at
“Naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao.”
Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos; ito ang itinalaga sa kanila.

Datapwa’t kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng Hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyag mga alagad: “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.” Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Paul Argamosa May 8, 2020 at 10:07 pm

Malaking tulong po itong website

Reply

Josephine Mauro May 9, 2020 at 6:34 pm

Salamat sa Diyos Alleluya Alleluya ???

Reply

Reynald Perez May 9, 2020 at 10:42 pm

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ating narinig din noong nakaraang Biyernes at kahapon. Ito’y patungkol sa pahayag ni Hesus sa kanyang mga Apostol tungkol sa kanyang paglisan sa mundong ito pabalik sa ating Diyos at Ama. Ito’y isang magandang paalala habang nalalapit na tayo 2 linggo mula ngayon para sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit.

JUAN 14:1-6
Tatlong pahayag ng Panginoon ang pinakatanyag sa Ebanghelyo.

1.) HUWAG KAYONG MABALISA; MANALIG KAYO SA DIYOS AT MANALIG DIN KAYO SA AKIN.
Matatandaan natin ang pokus ng Ebanghelistang si San Juan sa kanyang panunulat ay upang kilalanin natin si Kristo hindi lang taong kaisa natin at patuloy umaako sa ating abang kalagayan, kundi pati rin isang Diyos na naglalakbay kasama natin sa ating buhay-pananampalataya. Ang ating tapat na pananalig sa Diyos Ama ay isang paanyaya na kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtitiwala kay Hesus ay isang tunay na pananampalataya na siya’y nakikinig sa ating mga hinaing para sa ating mundo, lalung-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Bahagi sa katauhan natin ang pangangamba kung dumating ang mga hindi kanais-nais na mga bagay sa ating karanasan. Bagamat tayo’y humaharap sa maraming pagsubok, hindi dapat tayo manatiling mabalisa. Bagkus ay tayo’y tinatawag na sumampalataya at magtiwala lang sa kagandahang-loob ng Diyos na siyang binibiyayaan ni Kristo sa lahat ng humahangad nito.

2.) SA BAHAY NG AKING AMA AY MARAMING SILID. AT PAROROON AKO UPANG IPAGHANDA KO KAYO NG MATITIRHAN.
Maganda itong pahayag ng Panginoon bilang paghahanda halos 2 linggo mula ngayon para sa Dakilang Kapistahan ng kanyang Pag-akyat sa Langit. Kaya ang mga diskurso ni Hesus sa mga darating na araw ay bilang paghahanda sa kanyang paglisan mula sa mundong ito patungo sa kanyang pinaroonan sa kalangitan. Nagmula siya sa Diyos Ama, kaya’t babalik rin siya sa tahanan ng Ama upang maghari sa atin. At dala niya sa kanyang pag-akyat ang pangakong kasama niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya alam natin na hanggang sa hantungan ng ating buhay sa daigdig, palaging kasama natin ang Panginoon. At nais niya tayong ipagkaloob ng biyaya ng buhay na walang hanggang sa kalangitan. Kaya ang ating patuloy na pananalig, pagiging tapat, masunurin sa dakilang kalooban, at pagpapadaloy ng kabutihan at pagmamahal ang ating dapat gawin upang makamtan natin ang walang hanggang kaligayahan kasama ng Diyos Ama at ni Hesus.

3.) AKO ANG DAAN, KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY. WALANG MAKAKAPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.
Ito ay isa sa mga 7 “Ako Ang” pahayag ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang katagang “Ako Nga” o “I Am” sa wikang Ingles ay katumbas ng pagpapakilala ng Panginoong Diyos kay Moises sa nagliliyab na punungkahoy (Cf. Exodo 3:1-15). Kaya makikita natin na hindi lang ang katauhan ni Hesus, kundi ang kanyang tunay na pagka-Diyos. Upang magbunga ang ating pananampalataya sa kanya na hindi tayo’y mabalisa, kailangan nating sundin ang utos at aral ng kanyang Mabuting Balita. Alam natin na ang kanyang mga salita ay puno ng buhay at ng Espiritu. Minsan nga’y humarap siya kay Poncio Pilato bago hatulang mamatay, at sinabing ang sinumang naninindigan sa Katotohanan ay nakikinig sa kanyang tinig. At ang kanyang pangako kay Sta. Maria bago buhayin ang kapatid nitong si Lazaro na ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng BUHAY na walang hanggan. At ang pagkakaroon ng paninindigan sa Katotohanan at pagpapahalaga sa Buhay ay ang ating paglalakbay tungo sa DAAN ng kaligtasan: ang Daan ng pagmamahal, kabutihan, at katarungan. Ang buo at taospusong pagkilala kay Kristo bilang Daan, Katotohanan, at Buhay ay ang ating tungkulin upang makamtan natin ang hantungan ng kagalakan kapiling ang ating Panginoon.

Mga kapatid, tatlong magandang pahayag ni Hesus upang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng ating pinagdadaanan na pagsubok, nawa’y tayo’y patuloy na manalig sa kanya hanggang makamit natin ang biyaya ng ganap na pamumuhay sa langit. At sa ating pagkamit nito ay ang pagkilala at pagsunod sa kanya bilang Daan, Katotohanan, at Buhay.

JUAN 14:7-12
Matapos idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Daan, Katotohanan, at Buhay, ipinahayag ni Hesus ang pagkikilala sa kanya ay pagkikilala sa Diyos Ama. Maraming beses binanggit ni Hesus ayon sa Ebanghelyo ni San Juan ang kahalagahan ng pagsunod sa dakilang kalooban ng Ama. At ang pokus ng panunulat ng Ebanghelista ay upang ipakilala sa atin si Kristo hindi lang isang tunay na Taong nagkakaisa sa ating kalagayan, kundi isang Diyos na kapiling natin. Subalit hindi ito naunawaan noon ni Felipe, kaya hiniling niya kay Hesus na ipakita sa kanila ang Ama, upang sila’y maging masaya. Ngunit sinabi ni Hesus na ang sinumang nakakakita sa kanya ay nakakakita na sa Diyos. Si Hesus na nagmula sa langit ay ang hayag ng mukha ng Diyos Ama. Kaya ito’y isang paanyaya sa isang mas malalim na pagkikilala sa kanya. Tayong sumasampalataya kay Hesus ay naniniwalang makakayanan natin ang buhay na ito. Kung tayo ay magiging masunurin sa kalooban ng Ama sa pagtularan natin sa buhay ng kanyang Anak, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

Rachel Dela Cruz May 10, 2020 at 11:05 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Edwin May 11, 2020 at 9:19 am

Thanks god

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: