Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 4, 2020

May 4, 2020

Play

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4.

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Juan 10, 11-18

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 11, 1-18

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya’t nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya’y pinuna ng mga kapatid na Judio. “Nakituloy ka sa mga Hentil, at nakisalo sa kanila!” sabi nila. Kaya’t isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula:

“Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop: lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, ‘Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka’t kumain!’ Subalit sinabi ko, ‘Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat.’ Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, ‘Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos!’ Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay, at sinabi sa kanya, ‘Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan.’ Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, ‘Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.’ Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos?” Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. “Kung gayun,” sabi nila, “ang mga Hentil ma’y binigyan din ng pagkakataong magsisi’t magbagong-buhay upang maligtas!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Ang totoo’t ang liwanag, buhat sa ‘yo ay pakamtan,
upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal
sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Sa dambana mo, O Diyos, ako naman dudulog,
yamang galak at ligaya ang sa aki’y iyong dulot;
sa saliw ng aking alpa’y magpupuri akong lubos
buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos!

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 10, 11-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus: “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas, kapag nakikitang dumarating ang asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya’t sinisila ng asong-gubat ang mga ito, at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa’y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya’y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y alagaan ko rin; pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayo’y magiging isa ang kawan at isa ang pastol.

“Dahil dito’y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito’y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin; kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 2, 2020 at 9:16 pm

Pagninilay: Kahapon ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol. Ngayong araw at bukas, patuloy nating pagninilayan ang diskurso ni Hesus tungkol sa Mabuting Pastol. Narinig natin sa Ebanghelyo kahapon ang larawan ng pinutuan, na siyang pasukan ng mga tupa, at kung sinumang nagtatangkang pumasok para lang mapahamak sa mga tupa ay itinuturing na magnanakaw at tulisan. Ang kulungan ng mga tupa ay sumasagisag sa Simbahan na kung saan tayong mga kawan ay inaakay ng Mabuting Pastol patungo sa ating buhay-paglalakbay sa pamamagitan ng mga pastol na namumuno at naglilingkod sa ating mga komunidad [Santo Papa, mga Obispo, at mga Pari]. Ngayong araw naman, narinig natin sa Ebanghelyo ang paghihintulad ni Hesus sa kanyang sarili bilang Mabuting Pastol. Ang kanyang tungkulin ay ang pag-aakay sa mga tupa at pag-aalay ng buhay upang manaig ang kabutihan para sa nakakarami. Ang pagiging “mabuti” ay magkaiba doon sa “mabait”. Ang pagiging mabait ay parang hindi tayo gagawa ng masama, bagkus ay magiging masunurin. Samantala ang pagiging mabuti ay mas malalim sapagkat kung hindi tayo gagawa ng masama bagkus ay magiging masunurin, sisikapin din natin na gawin ang lahat para sa magandang kapakanan ng nakakarami. Ganito ang paglalarawan kay Hesus bilang Mabuting Pastol dahil ang kanyang pangangaral at kababalaghan ay para sa ikauunlad ng relasyon ng tao tungo sa Diyos Ama. At sa bandang huli ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang mapawalang-sala tayo. At bilang katibayan ng kanyang ginawang niyang pag-uunay sa atin tungo sa Ama, siya’y nabuhay na mag-uli upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya ang ating buhay dito sa daigdig ay isang biyaya mula sa Diyos, at hindi kailanma’y dapat inaangkin natin ito. Sa huli, ang Panginoon ay may karapatang bawiin ang ating buhay. At ang paghahatol ay nakabatay sa pag-ibig na ating ipinadama dito sa lupang ito. Ang paghahari ng Diyos ay puno ng pagmamahal, kaya ang panawagan sa atin ay gawing makabuluhan ang ating buhay-pagklalakbay upang lumago pa ang kaharian ng ating Poong Maykapal. At katulad ni Hesus na Mabuting Pastol, nawa’y sikapin nating maging mabuti sa pamantayan ng ating Diyos at ipadama ang kanyang kabutihan sa ating kapwa.

Reply

Edwin May 6, 2020 at 9:08 am

Patawad panginoon

Reply

Rachel Dela Cruz May 4, 2020 at 7:32 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Joms Villanueva May 4, 2020 at 9:41 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Barbara Silvia L. Manalo May 4, 2020 at 10:23 pm

Salamat po sa inyo Panginoong Diyos. Amen.

Reply

Dong May 4, 2020 at 10:56 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno salamat

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: