Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 3, 2020

May 3, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig kay Kristong Mabuting Pastol at tanging Pintuan ng Kaligtasan. Ang ating sasambitin ay:

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang maalagaan nilang mabuti ang kawang ipinagkaloob sa kanila ng Poong Maykapal at matulungan silang makapasok sa tanging Pintuan ng Kaligtasang si Kristong muling nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng Ekumenismo ay mapangalagaan sila ni Kristong Mabuting Pastol tungo sa tunay na pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mapasapuso nila ang saloobin ni Hesus na Mabuting Pastol at nang madala sa buhay na ganap ang ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Para sa ating mga kabataan, upang sa paghahanap nila ng nais ng Diyos para sa kanilang hinaharap ay matuklasan nila sa pagsunod kay Kristo at sa paglilingkod sa kapwa ang magbibigay sa kanila ng kaganapan at saya sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng Banal na Eukaristiya, upang maging masunurin tayong mga tupa sa kawan ng Diyos at maakit ang ibang pumasok sa tanging Pintuan ng Kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon!

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Amang mapangalaga, dinggin Mo kami!

Ama naming humirang kay Hesukristo bilang Mabuting Pastol at tanging Pintuan ng Kaligtasan, isugo Mo sa amin ang Espiritu Santo upang mabigkis kami sa pagkakaisa at magtamasa ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon. Amen!

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 25, 2020 at 6:51 pm

Pagninilay: Ang Ikaapat na Linggo ng Pagkabuhay ni Hesus ay mas kilala bilang Linggo ng Mabuting Pastol. Mababatid natin sa Bibliya na ang pagpapastol ay isa sa mga pinakatanyag na hanapbuhay ng mga tao sa Luma at Bagong Tipan. Makikita natin sa Aklat ni Exodo na si Moises matapos niyang takasan ang tangka ni Faraon at nakitungo sa Midian ay nagpastol sa kawan ng kanyang biyenang si Jetro. Sa nagliliyab na punongkahoy siya’y tinawag ng Panginoon upang magsilbi bilang gabay ng mga Israelita sa pagkalikas mula sa pagkaalipin. Si Haring David ay ang pinakabata sa mga anak ni Jesse, na siya’y nagsisilbing pastol sa kanyang kawan. Siya’y pinili ng Diyos na pahiran ni Samuel ng langis upang maging susunod na Hari ng Israel. Si Isaias ay isa ring pastol na pinili ng Diyos na maging propeta upang magpahayag tungkol sa pagdating ng Mesiyas. At si Hesus ay ang Mabuting Pastol ng ating mga kaluluwa dahil ang kanyang pakay ay akayin tayong lahat tungo sa kaligtasan. Bilang pastol, hindi niya nais tayo’y pabayaan sa kasalanan, ngunit tubusin sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus at Muling Pagkabuhay. Makikita natin sa buong kasaysayan ng Bibliya na ang pagpapastol ay nagsisimbolo ng isang mahalagang tungkulin tungo sa tupa. Kaya sinasabi ng Salmo 23 na ang Panginoong Diyos ay ang Pastol na hindi tayo kailanma’y kukulangin sa buhay. Alam natin na ang pastol ay namamahala sa pangangaalaga ng kanyang kawan, at kapag ang isang tupa ay sumuway ay kanilang hahampasin nito ng tungkod upang sumunod. Makikita dito na alam ng pastol ang amoy ng kanyang kawan sapagkat gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Ganun rin ang Panginoong Hesus na siya ang Mabuting Pastol. Iba po ang pagiging mabait sa pagiging mabuti. Bilang Mabuting Pastol, si Kristo ang gumagabay sa atin patungo sa kanyang Ama. Ang kanyang pagiging mabuti ay makikita rin sa kanyang katuwiran at katarungan sa mga panahong tayo’y sumuway sa dakilang kalooban. Minsan nga’y sinabi ni Arsobispo Socrates Villegas: “Ang tungkod ni Hesus kapag tayo’y nagkakasala ay AWA.” Siya ang maawaing Pastol na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali sa buhay. Ipinakita niya ito nang ialay niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas at mas gawin pang matapat sa Diyos Ama. At dito’y ipinamana ni Hesukristo ang misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita. At narinig natin sa Unang Pagbasa kung paanong tumindig sina Pedro at ang iba pang mga Apostol nang mangsimula silang mangaral sa mga tao. At marami nga sa mga narinig ay napabilang sa Sambayanan ng Diyos, ang Simbahang itinatag ni Kristo. At minsan na nga’y sinabi ni Hesus na hindi kailanma’y mananaig ang anupamang hakbang ng kasamaan laban sa Simbahan. Narinig din natin sa Ikalawang Pagbasa ang paalala sa atin ni San Pedro na ang Simbahan ay kailangang maging matatag sa kabila ng mga pagsubok at suliranin ng buhay. Tayong mga mananampalataya ay kailangang ipahigit ang ating pananampalataya sa Panginoon bagamat tayo’y dumadaan sa maraming mga pagdurusa, lalung-lalo ang mga nararasang sitwasyon. Matapos ng ating mga pagkaranas ng ginhawa at dusa sa lupang ibabaw, mararanasan natin balang araw ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa tayo ay sumunod sa ating Mabuting Pastol sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita. Maging mabuting pastol din tayo sa ibang tao sa paggawa ng kabutihan at katuwiran sa kanila.

Reply

Rachel Dela Cruz May 3, 2020 at 8:34 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Joms Villanueva May 3, 2020 at 9:42 pm

Salamat sa Diyos! ???

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: