Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 1, 2020

May 1, 2020

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

Juan 6, 52-59

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 1-20

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya’t lumapit siya sa pinakapunong saserdote, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya – maging lalaki, maging babae – at madala sa Jerusalem.

Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya’y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, “Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig?” “Sino po kayo, Panginoon?” tanong niya. “Ako’y si Hesus, ang inyong inuusig,” tugon sa kanya. “Tumindig ka’t pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.” Natilihan ang mga kasama ni Saulo; narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata ngunit hindi siya makakita, kaya’t siya’y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita, at hindi kumain ni uminom.

Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangala’y Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, “Ananias!” “Ano po iyon, Panginoon?” tugon niya. “Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangala’y Saulo,” sabi ng Panginoon. “Siya’y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita.” Sumagot si Ananias, “Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan.” Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Pumaroon ka! Sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.”

Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. “Kapatid na Saulo,” wika niya, “pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita, at mapuspos ng Espiritu Santo.” Pagdaka’y may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas.

Si Saulo’y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Hesus. “Siya ang Anak ng Diyos,” wika niya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116, 1. 2

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

Purihin ang Poon!
Dapat na purihin ang lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
Na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 6, 56

Aleluya! Aleluya!
Ang sinumang kumakain
sa katawang aking hain
ay nananahan sa akin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 52-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit; ang kumakain nito’y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang; namatay sila bagamat kumain niyon.” Sinabi ito ni Hesus nang siya’y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 28, 2020 at 1:22 pm

Pagninilay: Kung tayo’y nakasubaybay sa ating teleserye tungkol sa Tinapay ng Buhay, makikita natin sa simula ay humanga ang mga tao kay Hesus dahil sa pagpaparami ng isda at tinapay na nagpabusog sa kanilang pagkagutom. Nang mahanap nila siya sa Capernaum, sinabi sa kanila ni Hesus na dapat sila’y sumikap sa pagkaing nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng pananamapalataya sa kanya. At nang tanungin sila kung anong tanda ang ipapakita niya sa kanila, sinabi ni Hesus na magbibigay siya ng tinapay. At nang hilingin nila na bigyan sila palagi ng pisikal na tinapay upang hindi na sila kailangang magsumikap, idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Sa kabila ng kanilang pagkahanga sa kanila ay nagkaroon sila ng pagduda tungkol sa mga pahayag nito ni Kristo. Kaya pinalawak pa ni Kristo ang kanyang diskurso tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay, at kung sino mang kumakain nitong tinapay na kanyang laman ay ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, biglang umungol ang mga tao at nagtatalu-talo sa kanilang sarili kung paano kaya maibibigay ni Hesus ang kanyang laman para kainin nila. Akala nila na dapat nilang kainin ang kanyang pisikal na katawan, na kung baga parang ang tingin nila na dapat sila’y maging mga kanibal. Ngunit hindi nila labis na naunawaan ang pahayag ng Panginoon. Ang nais lamang sabihin ng Panginoon ay ang pakikibahagi sa kanyang Laman at Dugo. Tunay nga ang kanyang Laman ay tunay na pagkain, at ang kanyang Dugo ay tunay na inumin. Sa madaling salita, ang nais ni Hesus ay tayo ay makisalo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At itong Ebanghelyong ito ay binibigyang-bisa ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, nakikibahagi tayo sa buhay na ibinigay sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ang pagkatatag sa Eukaristiya noong gabi ng Huling Hapunan ay isang paggunita natin sa halimbawa at gawain ng ating Panginoon. Kaya nga ang tinapay at alak ay nagiging kanyang totoong Katawan at Dugo. Hindi lang ito mga simbolismo na itinuturo ng ilang ating mga humiwalay na kapatid sa pananampalataya. Tayong mga Katoliko ay sumasampalataya na si Hesus ay kapiling natin, lalung-lalo na sa Sakramento ng Eukaristiya. At nais niyang palusugin tayo sa pamamagitan ng kanyang Salita at Katawan upang maging makabuluhan ang ating buhay-espirituwal. At ang hamon ng bawat Misa ay ang pagkahayo sa ating mga personal na buhay upang ipadama sa iba ang presensiya ng Diyos sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at gawain. At nakita natin sa katauhan ni San Pablo sa Unang Pagbasa mula sa isang tapag-usig ay naging isang malakas na saksi ni Kristo upang ipahayag at bigyan-saksi ang Mabuting Balita. At ito yung naririnig natin sa mga sulat ng Apostol na nawa’y magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ito’y mga paraan upang maging “Eucharistic” ang ating buhay: a life blessed, broken, and shared.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: