Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 29, 2020

April 29, 2020

in Tagalog Mass Readings

[notice]

PANALANGIN NG BAYAN

Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas-loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa, ilapit natin sa kanya ang ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magpatotoo kay Jesus na siyang Tinapay ng Buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay nawa’y maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong tumanggap ng Tinapay ng Buhay nawa’y magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 28, 2020 at 12:26 pm

Pagninilay: Patuloy nating sinasariwa ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ngayong Ikatlong Linggo bilang pagninilay sa diskurso tungkol sa Tinapay ng Buhay. Noong nakaraang Biyernes ay narinig natin ang pagpaparami ng tinapay at isdang nagpabusog sa higit ng 5,000 katao. Noong Lunes ay narinig natin ang paalala ni Hesus na sikapin ang pagkaing nagbibigay-buhay. At kahapon ay mismong idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Ngayong araw na ito, patuloy itong deklarasyon ni Kristo tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay-buhay. Itong pagkakilanlan ni Hesus ay isang paanyaya ng pananampalataya, na kung saan tayong mga sumasampalataya ay hinihikayat na mas kilalanin pa natin siya nang buong pananalig. At kapag ginawa natin ito ay makikilala natin ang dakilang kalooban ng Diyos, na siya namang tinutupad ng Anak, ang ating Panginoong Hesus. At balang araw ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa katapusan ng ating mga buhay. Mga kapatid, maganda itong pahayag ni Kristo tungkol sa Tinapay ng Buhay. Ang ating pananampalataya sa kanya ay isang paghahangad na mapabusog niya ang ating mga pagkagutom at pagkauhaw sa buhay. At makikita natin sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay pinapabusog tayo ni Hesus sa pamamagitan ng kanyang Salita at ng kanyang Katawan. ito ang biyaya ng buhay na nais niyang ipagkaloob sa atin. Ngayon naman kung tayo’y sumasampalataya na siya ang Tinapay na nagbibigay-buhay, paano kaya tayo patuloy na “nagbibigay-buhay” sa iba?

Reply

Barbara Silvia L. Manalo April 29, 2020 at 6:24 am

Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Amen.

Reply

Francisco Azupardo April 29, 2020 at 8:59 am

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya!

Reply

Louisiana Camille Ramirez April 29, 2020 at 9:53 am

Atty. Louisiana Camille Gabriel Ramirez, 2019 Bar Passer
I claim victory, in Jesus’ name!

Reply

Dong April 29, 2020 at 10:51 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Celine loveko April 29, 2020 at 11:09 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: