Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 17, 2020

April 17, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesu-Kristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang Simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya nang may ganap na tiwala at sabihin natin:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoong muling nabuhay,
pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya.

Ang buong Simbahan nawa’y pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa lahat ng tao sa mundo nawa’y maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong Muling Nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nangangailangan nawa’y tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at may kapansanan nawa’y makatanggap ng ginhawa at pag-asa muula sa mga tumutulong sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naunang lumisan sa mundong ito nawa’y tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng Muling Pagkabuhay ng iyong Anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa Muling Pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 16, 2020 at 5:38 pm

Pagninilay: Patuloy nating isinasadiwa ang kaligayahan ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin sa Ebanghelyo kung paanong nagpakita ang Panginoong Muling Nabuhay sa 7 sa kanyang mga Apostol sa Lawa ng Tiberias. Maari nating isipin kung bakit kaya sila’y nagbalik sa kanilang nakagawiang hanapbuhay: ang pangingisda. Dito maaalala natin ang mensahe ni Hesus na ipinadala ng anghel sa mga kababaihan katulad ni Sta. Maria Magdalena sa libingan niya, na ipinadala naman sa mga Apostol, na makikita nila siya sa Galilea na siya rin ay makakatagpo sa kanila roon. At alam natin na sila’y tinawag sa Galilea na sumunod at maging mga Apostol ni Kristo. Bagamat si Hesus ay nagpakita sa kanila sa lugar kung saan siya’y naghapunan noong gabi ng kanyang Pagpapakasakit (Jerusalem), ang mga Apostol ay nagsibalik sa kanilang hanapbuhay na pangingisda. At sabi nga sa Ebanghelyo ay buong mag-araw ay wala silang nahuli ni isang katiting ng isda hanggang sa sumikat ang araw. At sa sandaling iyon ay nagpakita ang Panginoon sa may dalampasigan at nag-uutos na ihagis nila ang kanilang lambat sa kanang banda ng bangka. Nang sinunod nila ang utos na ito, hindi nagkukulang sa 153 isda ang hinuli nila (153 na sumisimbolo sa mga iba’t ibang uri ng hayop. Ang “153” ay sinasabi ring mensahe na: “Ako ang Diyos.” Kaya siguro nabatid ni San Juan ang pangyayaring ito at sinabi kay San Pedro na, “Dominus est!” Ito yung kagalakang naranasan ni Simon Pedro, kaya siya’y tumalon sa liwa at biglang lumangoy patungo sa baybaying naroon ang Panginoon, at sumunod sa bangka ang mga iba pang alagad. At dito makikita natin ang isang almusal sa pamamagitan ni Hesus at ang kanyang mga alagad. Paalala ng pagtitipon nila ay ang kagalakan na si Hesus ay tunay nga nabuhay at binuhay ang kanilang mga damdamin dahil sa napakalaking huli ng mga isda. At ang huling iyan ay sumisimbolo sa tawag ng mga Apostol na maging mga “mamalakaya sa mga tao” na kanilang tutuparin kapag ang Panginoon ay umakyat sa kalangitan at bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At narinig natin sa Unang Pagbasa kung paanong naging matatag sina San Pedro at San Juan sa harap ng Sanhedrin na ipahayag si Hesus bilang Panginoon. Bagamat alam nila na ang mga pinuno ng mga Hudyo ay pumatay sa Panginoon at may bantang ipagpatay rin sila, sila’y naging matapat sa kanilang tungkulin na patuloy ang pagpapahayag at pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita alang-alang sa pagtataguyod sa Simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang misyon ng mga Apostol ay hindi na puno ng takot, kundi ito’y nagliliyab ng pag-ibig upang ang mga tao ay makilala pa ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak na si Hesus. Kaya ang Diyos ay palaging mapaunawa sa ating kinalalagyan. Ang kailangan lang natin ay kilalanin siya sa mga sitwasyong ating ninanaranas ngayon at ibahagi ang kanyang presensiya sa ibang tao.

Reply

Dong April 17, 2020 at 10:28 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Dong April 17, 2020 at 10:29 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno salamat

Reply

Jerry April 18, 2020 at 3:44 am

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Criste August 15, 2020 at 9:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: