Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 16, 2020

April 16, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Inihahayag ng karunungan ng Banal na Kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, manatili ka sa aming piling.

Bilang isang Simbahan, nawa’y maging tapat kami sa pagpapahayag sa ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong Muling Nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang Banal na Kasulatan nawa’y makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong Muling Nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitang ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 10, 2020 at 11:24 am

Pagninilay: Patuloy nating sinasariwa ng kagalakan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 24:35-48), narito ang naganap matapos ang Ebanghelyo kahapon nang magpakita si Hesus sa dalawang alagad patungong Emaus. Ibinalita nila na nagpakita siya sa kanila at kung paanong nakilala nila siya sa paghahati ng tinapay. At habang nagsasalita pa sila, nagpakita si Hesus sa presensiya nilang lahat na bumabati ng “kapayapaan”. Sa una ay natakot sila sapagkat akala nila siya’y isang multo. Subalit ipinakita niya ang kanyang mga paa at kamay na nagpapatunay siya’y tunay nga muling nabuhay. Kaya sila’y nagalak, at nang humingi siya ng pagkain, binigyan nila siya ng isang isda. Katulad ng mga ipinahayag ni Hesus sa dalawang alagad, ipinahayag din niya sa mga Apostol ang nangyayari sa kanya bilang Mesiyas alang-alang sa pagtutupad ng kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin na kailangan nga ni Hesus mamatay at muling mabuhay upang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At ito ay sinaksihan ng mga Apostol na sila’y isinugo upang bigyang saksi ang mga pangyayaring ito. Kaya sa Unang Pagbasa (Gawa 3:11-26), nakita natin sina San Pedro at San Juan sa gitna ng napakadaming tao sa templo. Nasaksihan ng mga tao ang paggaling ng isang pilay na lalaki sa pangalan ni Kristo. At nagsalita si Pedro sa harapan nila na ang kanilang ginawa ay alang-alang kay Kristong ipinako sa Krus ngunit muling nabuhay. Dahil sa kadakilaang ginawa ng Diyos Ama, inaanyayahan ang mga tao na sumampalataya upang magkaroon ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Tunay ngang nabuhay ang ating Panginoon at nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan upang magkaroon tayo ng bagong buhay na mamuhay alinsunod sa kagustuhan ng ating Ama. Nawa’y tulad ng mga Apostol ay maging mga saski rin tayo ng Mabuting Balita ng ating Panginoong Hesukristo.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo April 16, 2020 at 5:51 am

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Poong Hesukristo. Amen

Reply

Romel U. Briones April 16, 2020 at 2:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo! Salamat po sa Salita ng Diyos at Mabuting Balita

Reply

Joms Villanueva April 16, 2020 at 9:41 pm

Papuri sa Diyos!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:05 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: