Mga Pagbasa – Lunes, Abril 13, 2020

April 13, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa Kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami.

Ang Simbahan nawa’y magpanibago kay Kristong Muling Nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-big sa buong mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang kapayapaan ng Panginoong Muling Nabuhay nawa’y manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo bilang isang pamayanan nawa’y magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang-palad ng masayang balita ng Muling Pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mananampalatayang namayapa, sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo nawa’y makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 11, 2020 at 12:07 am

Pagninilay: Tayo ngayon ay nagagalak sapagkat tunay ngang Muling nabuhay ang ating Panginoon mula sa kamatayan. Nilupig niya ang kapwang kamataya’t kasalanan,at tayo’y biniyayaan niya ng panibagong buhay upang tayo’y maging marapat na mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang lahat ng mga pagdurusa ni Hesus para sa ating kaligtasan ay naging tagumpay sapagkat tunay ngang nabuhay siya nang mag-uli ayon sa katuparan ng plano ng Ama. Kaya nakita natin sa Ebanghelyo ang tuwa nina Maria Magdalena at isa pang Maria nang magpakita sa kanila ang Panginoong Muling Nabuhay. Ipinabilin ni Hesus sa kanila na sabihin sa mga 11 Apostol na buhay siya talaga at magkikita sila sa Galilea. Kaya ang biglang pag-aalis ng 2 kababaihan ay tanda ng kagalakan dahil sa magandang balita ng Muling Pagkabuhay. Subalit kung may mga taong natutuwa sa dakilang pangyayari kay Hesus, may mga taong hindi natutuwa alang-alang sa sariling karangalan. At ito yung ugaling ipinakita ng mga punong saserdote. Matatandaan sila’y nagpautos kay Poncio Pilato na magsugo ng mga 2 sundalo upang bantayan ang libingan ni Kristo. Subalit nagkaroon ng isang malalakas na lindol, at nagpakita ang isang anghel, kaya natakot ang mga guwardiya at napatihulog sa sahig na parang nahimatay at nakatulog. At ito yung ibinalita ng 2 sundalo sa mga punong saserdote. Subalit nais pabaliktaran ng mga grupo ang pangyayari: na upang pagtakpan daw ang pagnanakaw sa kanyang katawan, ibinalita ng mga Apostol na si Hesus ay muling nabuhay. At dahil parang tingin nila’y naaawa sila sa mga sundalo kung sila’y mananagot sa gobernador dahil sa pagbabale-wala ng trabaho, itong mga punong saserdote na ang bahalang gumimbala kay Pilato. Kaya’t binayaran nila ang mga sundalo ng malalaking halaga ng pera upang ipagkalat nila ang huwad na balita. At sinabi nga dito sa Ebanghelyo na itong maling kwento ay lumaganap sa mga Hudyo. Dahil ang tagapakinig ni San Mateo ay ang mga “Hudyong Kristiyano”, isiniwalat ng ebanghelistang ito na kahit hanggang ngayon, hindi naniniwala ang mga Hudyo ang pagka-Mesiyas ni Hesus. Gaano mang maimpluwensiya ang mga punong saserdote na ipakalat ang huwad na kwentong ito para sa pansariling interes, hindi pa rin natinag ang kanilang kasamaan na ipahayag ang katotohanang tunay ngang nabuhay na mag-uli si Hesukristo. At narinig natin sa Unang Pagbasa ang pagpapahayag ni San Pedro sa harap ng napakaraming Hudyo matapos bumaba ang Espiritu Santo sa kanilang mga Apostol (Pentekostes). Ipinahayag ni San Pedro ang katotohanang si Hesus ay namatay sa Krus, ngunit muling nabuhay ayon sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya at nagiging matapat sa kanya. At makikita natin ang kahalagahan nitong Aklat ng Gawa ng mga Apostol sa Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay upang maipamalas ang kapangyarihan ng Muling Nabuhay ng Panginoon sa Simbahang kanyang itinatag. Kaya sa ating panahon ngayon, huwag tayo’y mapaniwala agad sa mga pekeng salaysay at kasinungalingan na layuning siraan ang mga mabubuting tao sa ating paligid. Huwag po din tayo sumunod sa mga atake laban sa ating pananampalataya. Bagkus ay nawa’y manaig sa atin ang katotohanang dala ng Panginoong Muling Nabuhay. Nang sa gayon, tayo rin ay maging mga buhay na saksi na ipagdiwang at ipakita sa iba na siya’y nabubuhay palagi sa katuwiran at kabutihan ng ating mga kalooban.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo April 13, 2020 at 6:32 am

Panginoon,Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin .ng buong puso Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga sala,Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Poong Hesukristo. Amen

Reply

Dong April 13, 2020 at 10:56 pm

Salamat panginoong hesukristo nazareno

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: