Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 9, 2020

April 9, 2020

Play

Huwebes Santo
Pagbabasbas ng Langis

Isaias 61, 1-3a. 6a. 8b-9
Salmo 88, 21-22. 25 ay 27

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Pahayag 1, 5-8
Lucas 4, 16-21

UNANG PAGBASA
Isaias 61, 1-3a. 6a. 8b-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Pinuspos ako ng Panginoon
ng kanyang Espiritu.
Hinirang niya ako
upang ang magandang balita’y
dalhin sa mahihirap,
pagalingin ang sugat ng puso,
palayain ang mga bihag at bilanggo.
Sinugo n’ya ako,
upang ibalitang ngayo’y panahon nang
iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya,
at upang lupigin lahat ang mga kaaway;
ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila,
upang ang tumatangis
na mga taga-Sion ay paligayahin
Sa halip ng lungkot,
awit ng pagpuri yaong aawitin;
upang ang langis ng kagalakan
ay ihatid sa tanan;
ang Diyos na Panginoon
iingatan sila at kakalingain.
Ngunit kayo nama’y
siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon,
kayo ay gagawin niyang saserdote.
Ang kayamanan ng ibang bansa’y
inyong makakamtan,
aariin ninyong may galak sa buhay.
Ang sabi ng Panginoon:
“Ako’y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin,
gawang katarungan ang mahal sa akin.
Gagantimapalaan ko ang mga taong tapat sa akin,
walang hanggang tipan ang aking gagawin.
Itong lahi nila
ay makikilala sa lahat ng bansa,
pati anak nila’y
makikilala rin sa gitna ng madla;
sila’y kikilanling anak ng Panginoon saanman makita,
at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 21-22. 25 at 27

Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Ang piniling lingkod na ito’y si David,
aking pinahiran ng banal na langis.
Kaya’t palagi ko siyang aakbayan
at siya’y lalakas sa aking patnubay.

Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Ang pagtatapat ko’t pag-ibig na wagas,
ay iuukol ko’t aking igagawad,
at magtatagumpay siya oras-oras.
Ako’y tatawaging ama niya’t Diyos,
tagapagsanggalang niya’t Manunubos.

Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 1, 5-8

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at Hari ng mga hari sa lupa.

Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman! Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran; dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen.

“Ako ang Alpha at ang Omega,” wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Isaias 61, 1

Espiritu ng Poong D’yos
sa akin ay lumulukob.
Ako’y sugo niyang lingkod
nang sa dukha’y maidulot
ang balita ng pagtubos

MABUTING BALITA
Lucas 4, 16-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng naa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 5, 2020 at 3:54 pm

Pagninilay: Pagkatapos ng 40 araw ng Kuwaresma, sinisimulan natin ngayon ang pinakaruruok ng Taong Panliturhiya ng Simbahan: ang Banal na Triduo. Ito’y nagsisimula sa gabi ng Huwebes Santo sa Pagmimisa sa Takipsilim ng Paghahapunan ng Panginoon. Ang Huwebes Santo ay ang pinakamatandang kapistahang ipinagdiriwang ng ating Simbahan ng maraming taong nakalipas. Dito ay inaalala natin ang pagkakatag ni Kristo sa Sakramento ng Eukaristiya noong siya’y nasa Huling Hapunan kasama ang 12 Apostol. Ang Eukaristiya ay ang ating patuloy na pagsasalo sa ginawa niya noong siya’y nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. Ang Eukaristiya ay ang bagong saluhan ng Paskuwa. Ang Unang Pagbasa ay ang utos ng Panginoong Diyos kay Moises na alalahanin ng sambayanang Israel ang kanilang paglilikas mula sa Egipto sa pamamagitan ng Pista ng Paskuwa. Dito inilaan ang mga paghahanda katulad ng pagpipinutra ng mga poste ng kanilang pinutuan gamit ang dugo ng mga kordero. Ito’y tanda na darating ang anghel ng Paskuwa upang sila’y iligtas at matikman ng mga Egipcio pati na si Faraon ang kapangyarihan ni Yawe. Kaya tuwing ika-14 ng Abril, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Pista ng Paskuwa alang-ala sa kanilang paglilikas mula sa pagkaalipin ng mga mabagsik na bansa katulad ng Egipto. Ngunit sa mga nagdaang taon, ang bagong kordero ng Paskuwa ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang gumanap sa walang hanggang handog upang iligtas tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. At ito’y nangyari sa pamamagitan ng kanyang Misteryong Paskwal. Kaya maganda ang paalala ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang bawat Misa na ating pinagsasaluhan, ito ay ang paggunita sa Kamatayan at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang gabi na ibiniyaya niya sa atin ang Eukaristiya, ipinagkaloob din niya sa atin ang mga Pari na magiging katuwaan niya upang ikonsagrahin ang tinapay at alak na maging tunay na kanyang Katawan at Dugo. At sabi nga ni Pablo na tuwing tayo’y nakikisalo sa 2 sangkap na iyan, ipinahahayag natin na si Kristo’y tunay ngang namatay at muling nabuhay, at hinahangad natin balang araw ang kanyang muling pagbabalik sa wakas ng panahon.
Ang Eukaristiya ay isang hamon ng pag-ibig katulad ng ipinamalas ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang Bugtong na Anak. Makikita natin sa Misa ng gabi ng Huwebes Santo ang paghuhugas ng paa ng 12 taong kumakatawan sa 12 Apostol (mas maaari kung sila’y mga kalalakihan). Ito’y tanda ng Ebanghelyong binasa na hinugasan ni Hesus ang paa ng 12 Apostol bilang paalala na ang kanyang pagka-Mesiyas ay nakasentro sa pagmamahal at paglilingkod. Iniatas niya sa mga alagad na katulad ng ginagawa niya, sila rin ay maglingkod sa isa’t isa at sa kanilang kapwa. Ang dakilang pagtubos ni Kristo ay tanda ng kanyang paglilingkod sa atin katulad ng sinabi niya, “Ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat” (kabanata 10, bersikulo 45). Minahal tayo ng Ama katulad ng pagmamahal ng Anak sa atin kaya inialay niya ang kanyang buhay sa Krus, kaya ang hamon at atas sa atin ay magmahalan tayo. At sa paghuhugas ng paa, ang pagmamahal ay nakikita sa ating pagpapakumbaba at paglilingkod sa isa’t isa. May kaibahan ang pagiging “pinuno” sa pagiging “boss”. Kapag sinabi nating “boss”, siya ang may karapatang mag-utos at maghari sa isang grupo. Subalit kapag sinabi nating “pinuno”, siya ang namumuno sa grupo at higit diyan ay isang gabay at alalay ng bawat miyembro. Iyan ang naging halimbawa ni Hesus kaya siya’y Hari ng Sansinukob. Kaya tayo’y dumadalo ng Misa upang paalalahanin sa atin na tayo’y magkapatid sa iisang Panginoon. At ngayong Semana Santa, isabuhay natin ang diwa ng Misteryong Paskwal sa pagsunod sa halimbawa ni Hesuskristo na magpakumbaba at maglingkod bilang pagmamalas ng ating pagmamahal sa bawat isa.

Reply

Reynald Perez April 5, 2020 at 3:55 pm

Pagninilay: Ang Huwebes Santo ay ang katapusan ng Kuwaresma at ang simula ng Banal na Triduo. Sa araw na ito, ginugunita natin hindi lang ang pagtatag ni Hesus ng Sakramento ng Eukaristiya, kundi pati na rin ang Sakramento ng Banal na Orden. Kung binigay ni Kristo sa atin ang kanyang Katawan at Dugo sa Huling Hapunan, ipinamana rin niya ang mga taong isasariwa ang paggunitang ito, at iyan ang mga kaparian. Kaya sa Misa ng Krisma, inaalala ng lahat ng mga Pari ng bawat Diyosesis ang kanilang mga pangakong isinumpa nila sa Diyos noong sila’y inordenahan. At gayundin ay ang binasbasan ng Obispo ang mga langis upang ibigay sa bawat parokya na gagamitin sa paghihirang ng mga bagong binyagan at kumpilan at ang paggaling sa mga maysakit. Makikita natin sa mga pagbasa kung paanong tunay nga ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na hinirang ng Diyos Ama upang tuparin ang misyon ng kaligtasan. Sa katunayan, ang salitang “Mesiyas” at “Kristo” ay nangangahulugang “Ang Hinirang ng Diyos”. Ang Unang Pagbasa ay ang gawain at misyon ng Lingkod upang ipadala ang Mabuting Balita sa mga mahihirap, magpalaya ng bilanggo, hilumin ang mga maysakit, at magpahayag ng isang taon ng grasya ng Panginoon. At ang Ebanghelyo ay ang patotoo ni Hesus sa harap ng kanyang mga kababayan na siya ang tumutupad sa propesiyang iyon. Dahil sa kagandahang-loob na ipinamalas ni Kristo hanggang sa kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus, siya’y dinakila ng Ama upang pagharian ang sansinukob. Kaya ang Ikalawang Pagbasa ay nagpapaalala sa atin na minahal tayo ng Panginoon kaya namatay siya sa Krus at muling nabuhay. Binigyan niya tayo ng bagong buhay upang maging mga matapat na anak ng Kataas-taasan. At balang araw, siya ay babalik upang itupad ang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin gawing makabuluhan ang buhay natin at ang relasyon natin sa kapwa. Gawin po natin ang tama at matuwid hindi lang ngayong Semana Santa, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. At nawa’y isama po natin sa ating panalangin ang lahat ng mga kaparian at relihiyoso upang mas maging matapat sila sa pagtawag sa kanila ng paglilingkod sa Diyos at sa sambayanan.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo April 9, 2020 at 4:25 am

Panginoong Diyos ,Ikaw ang Alpha at Omega na Makapangyarihan sa sa lahat ng panahon, Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Amen,,,

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:08 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: