Mga Pagbasa – Lunes, Abril 6, 2020

April 6, 2020

Lunes Santo

Isaias 42, 1-7
Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14.

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Juan 12, 1-11

UNANG PAGBASA
Isaias 42, 1-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ito ang lingkod ko na aking itataas,
na aking pinili at kinalulugdan;
ibubuhos ko sa kanya
ang aking Espiritu,
at sa mga bansa ay
Siya ang magpapairal ng katarungan.
Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita,
ni hindi magtataas ng kanyang tinig.
Ang marupok na tambo’y hindi babaliin,
ilaw na aandap-andap di n’ya papatayin,
at ang katarungan ang paiiralin.
Di siya mawawalan ng pag-asa
ni masisiraan ng loob,
paghahariin niya ang katarungan sa daigdig.
Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik
na maghihintay sa kanyang mga tupa.

Ang Diyos ang lumikha’t nagladlad ng kalangitan,
lumikha ng lupa
at nagbigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig,
at ngayon ang Panginoong Diyos
ay nagsabi sa kanyang lingkod,
“Akong Panginoon, tumawag sa iyo,
binigyan kita ng kapangyarihan
Upang pairalin ang katarungan sa daigdig.
Sa pamamagitan mo ay gagawa ako
ng pakikipagtipan sa lahat ng tao
at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag
at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan,
niyong masasama, sila’y mabubuwal.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Kahit salakayin ako ng kaaway,
magtitiwala rin ako sa Maykapal.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Nagpupuri kami sa ‘yo,
Hari naming Hesukristo,
ang pagdamay mo sa tao
ay talagang patotoo
na kami’y minamahal mo.

MABUTING BALITA
Juan 12, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Anim na araw bago mag-Paskuwa, si Hesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan; naglingkod si Marta, at si Lazaro’y isa sa mga kasalo ni Hesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Hesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok. At humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Hesus, ay nagsabi, “Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang denaryo ang halaga niyan.” Hindi dahil sa siya’y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya’y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Hesus, “Ano’t siya’y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panaho’y kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako’y hindi ninyo kasama sa habang panahon.”

Nabalitaan ng maraming Judio na si Hesus ay nasa Betania kaya’t pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya’t binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya’y maraming Judio ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 5, 2020 at 2:50 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nasa pinakataimtim na pagdiriwang ng buong mundo, ang Semana Santa. At pagninilayan natin ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo alinsunod sa dakilang kalooban ng ating Diyos Ama upang tayo ay maligtas at mabilang sa kanyang mga kinalulugdan. Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pinakuna sa mga apat na orakulo ni Isaias tungkol sa Lingkod ng Panginoong Diyos. Dito isinasalaysay ang magiging misyon at papel ng lingkod sa sangkatauhan. Itong lingkod na ito ay itinuturing na masunurin sa Diyos, matuwid ang pagmumuhay, at mahabagin sa pangangailangan ng mga tao. Ang Lingkod ng Diyos ay natutupad sa Bagong Tipan bilang Anak ng Ama, na si Hesus. Kaya nga sa kanyang pamumuhay, naging masunurin sa dakilang kalooban si Kristo kahit siya’y Diyos na totoo. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos na narito na, subalit ating pang kakamit sa kabilang banda ng buhay. Siya rin ay gumawa ng mga kababalaghan dahil sa kanyang awa, habag, at malasakit sa mga nangangailangan, kapwa pisikal at espirituwal. Noong isang Linggo [Marso 29], narinig natin kung paano niyang binuhay ang kanyang kaibigang si Lazaro mula sa kamatayan. At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang isang pasasalamat sa Betania dahil sa dakilang kababalaghang iyon. Si Marta ay naghanda ng mga pagkain. Samantala si Maria naman ay kinuha ang kanyang ginastos na mamahaling pabango, at binuhos ito sa mga paa ni Hesus. At umamoy ng halimuyak ng pabango sa buong bahay. Subalit nakita natin kung paanong tinuligsa ni Hudas Escariote ang ginawa ni Maria. Pilit na binibigay-katwiran na ang perang ginamit sa pagbili ng pabango ay dapat ibinigay na lamang sa mga mahihirap. Subalit binanggit dito ni San Juan na sinabi ito ni Hudas dahil siya’y isang magnanakaw, at malakas ang pagkupit niya sa mga salapi. Kaya sinagot siya ni Hesus na hayaan ang anumang ginagawa ni Maria bilang paghahanda sa paglilibing sa Hari ng sanlibutan. Ayon kina San Mateo at San Marcos, ang sinabi ni Hesus ay ang kwento ng ginawa ni Maria ay magiging alaala sa mabubuting gawaing iyon kung saan ipapahayag ang Mabuting Balita. Ang utang na loob ni Maria ay isang paraan ng pagtanggap sa Panginoon ng kanyang buhay. Ngunit ang pagtanggi ni Hudas sa ginawa ni Maria ay isang paraan na may hinanakit siya kay Hesus. Siguro ang tingin ni Hudas ay dapat si Hesus ay Mesiyas para sa mga mangangaral, mayayaman, at makapangyarihan, kaya siguro binanggit niya ang mga dukha na dapat bigyan ng pera imbes na gastusin sa pambili ng mamahaling pabango. Maraming beses sa buhay natin na kapiling natin ang Diyos bagamat ‘di natin siya nakikita. Subalit sa mga panahon ng pagdurusa at pagsubok, minsan may mga taong sinusumbatan ang Diyos dahil tingin nila’y hinayaan niyang mangyari ang mga bagay na ito. Ngayong Semana Santa, nawa’y ito’y maging pagkakataon na kilalanin pa natin ang Panginoon sa ating buhay sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, lalung-lalo itong malaking pagsubok na nararanasan ng buong daigdig. Nawa’y matuto tayo sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus na maging matiyaga nang may mabuting hangarin sa kapwa upang makamit natin ang kaginhawaan ng kanyang Muling Pagkabuhay.

Reply

Rachel Dela Cruz April 6, 2020 at 10:58 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:09 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: