Mga Pagbasa – Linggo, Marso 29, 2020

March 29, 2020

Play

Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Ezekiel 37,12-14
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Roma 8, 8-11
Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

UNANG PAGBASA
Ezekiel 37, 12-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo’y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayun, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Tugon: Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko’y Panginoon,
Panginoon, ako’y dinggin pagkat ako’y tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Tugon: Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot,
pinatawad mo nga kami upang sa ‘yo ay matakot.

Tugon: Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon,
pagkat ako’y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa,
sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga.

Tugon: Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos,
matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot,
lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang,
ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.

Tugon: Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 8-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan a inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang mulang bumuay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 11, 25a at 26

Pagkabuhay ako’t buhay,
nabubuhay na sinumang
ako’y pinananaligan
ay di magpapanaigan
ng kamatayan kailanman.

MABUTING BALITA
Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Nagpasabi kay Hesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, “Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit.” Ngunit nang marinig ito ni Hesus ay sinabi niya, “Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito’y maparangalan ang Anak ng Diyos.”

Mahal ni Hesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunma’y pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, “Magbalik tayo sa Judea.” Pagdating ni Hesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Hesus, sinalubong niya ito; ngunit si Maria’y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, “Panginoon, kung kayo po’y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayo’y ibibigay sa iyon ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.” “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” wika ni Hesus. Sumagot si Marta, “Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay.” Sinabi naman ni Hesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?” “Opo, Panginoon!” sagot niya. “Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang Anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan.”

Si Hesus ay napahimutok. “Saan ninyo siya inilibing?” tanong niya. Sumagot sila, “Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.” Tumangis si Hesus; kaya’t sinabi ng mga Judio, “Talagang mahal na mahal niya si Lazaro!” Ngunit sinabi ng ilan, “Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?”

Muling napahimutok si Hesus pagdating sa libingan. Ito’y yungib na natatakpan ng isang bato “Alisin ninyo ang bato,” sabi ni Hesus. Sumagot si Marta, “Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon; apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Hesus, “Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?” At inalis nila ang bato. Tumingala si Hesus at ang wika, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.” Pagkasabi nito, sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” Lumabas nga si Lazaro; napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Kalagan ninyo siya, at nang makalaya.”

Marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus at nanalig sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pagbabasbas ng mga Medical Frontliners
Panalangin para sa mga Yumaong Medical Frontliners

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Nick Cruz March 27, 2017 at 9:21 am

Pinupuri at pinasasalamatan po namin kau PANGINOONG HESUS.

Malaking tulong po etong Tagalog Katolik readings sa akin dito sa Regina, SK.

GOD BLESS US ALL.

Your friend,

Nick Cruz
http://www.rsccleaning.com

Reply

toeodra salvatierra aurellano March 28, 2017 at 10:17 am

napalaling tulong po ang tagalog readings na ito sa amin panginion…. maraming nakaunawa ng kadalian para maliwanagan ang mga salita mo…. pinupuri ka namin at pinasasalamat sa bigay mong karunugan sa amin panginoon… purihin at dakilain ang pangalan mo aming amang paningoon namin.

Biyayaan mo po kami ng kagalagakan sa pang araw araw naming buhay at gawain…. salamat po aming panginoong Jesus…

Teodora Salvatierra Aurellano

Reply

Mariel March 24, 2020 at 10:46 am

Hello po. I hope you’re doing fine. Tanong ko lang po kung ano ang panalangin ng bayan for this readings. Thank you and more power.

Reply

Mariel March 25, 2020 at 9:56 pm

Okay po. Thank you.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 29, 2020 at 6:18 am

Panginoon at Diyos ko, pinasasalamatan ka namin. Amen

Reply

Dong March 29, 2020 at 10:01 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Rachel Dela Cruz March 29, 2020 at 10:19 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU March 30, 2020 at 6:21 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: