Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 19, 2020

March 19, 2020

Play

Dakilang Kapistahan ni San Jose

2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Roma 4, 13. 16-18. 22
Mateo 1, 16. 18-21. 24a

UNANG PAGBASA
2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: ‘Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako nama’y magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono.’

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw
ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin;
ang katapatan mo’y laging sasambitin,
yaong pag-ibig mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ‘yong katapatan.

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan
na iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakong iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi.”

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Ako’y tatawaging ama niya’y Diyos,
Tapagsanggalang niya’y Manunubos.
Ang aking pangako sa kanya’y iiral
At mananatili sa kanya ang tipan.

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 4, 13. 16-18. 22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.

Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlinutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa Kautusan kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayo’y siya’y pinawalang-sala.

Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito’y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham-hindi lamang sa mga sumusunod sa Kautusan kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: “Ginawa kitang ama ng maraming bansa.” Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya’y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, “Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo.” Kaya’t dahil sa kanyang pananalig, siya’y pinawalang-sala.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 83, 5

Purihin ang Poong mahal
ang angkin n’yang kabutihan.
Mapalad ang tumatahan
sa templo ng Poong banal,
nagpupuring walang hanggan.

MABUTING BALITA
Mateo 1, 16. 18-21. 24a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Jacob, ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 19, 2020 at 12:13 am

Pagninilay: Ipinagdiriwang ng Simbahan tuwing ika-19 ng Marso ang tagapagbantay niya na si San Jose, ang mahal na Esposo ng Mahal na Birheng Maria at ang ama ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Alam natin na si San Jose ay nagsimula bilang isang simple at matiyagang karpintero sa Galilea. Nakasalaysay sa Ebanghelyo ngayon ang naging buhay ni San Jose nang ipinahayag ng Diyos ang katuparan ng kanyang kaligtasan. Siya ay nakatakdang ikasal kay Maria, subalit nalaman niya na buntis ang dalaga. Makikita dito na parang hindi pa handa si Jose sa ganyang tungkulin na maging ama. At siya rin ay isang matuwid na lalaki na bagamat may batas ng mga Hudyo na batuhan ang di kasal na babaeng buntis, plano niyang iwanan si Maria nang tahimik. Kaya makikita dito sa pagtulog ni San Jose ang kakayahan ng panaginip. Isinalalay niya ang kanyang desisyon sa kanyang tulog hanggang dumating ang anghel ng Diyos na nagpaalala sa kanya na huwag siyang matakot sa pagpapakasal kay Maria. Dito nabatid ni Jose na ang anak na dinadala ni Maria ay ang Emmanuel, ang Diyos na sumasaatin na Tagapagligtas ng mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya ipinasya ni San Jose na sundin ang kalooban ng Diyos Ama na mag-isang dibdib sila ng Mahal na Ina at maging legal na ama ni Hesukristo dito sa lupa. At si San Jose ay nagsilbi rin bilang tagapagtanggol ng Banal na Pamilya. Siya’y pumanaw mga 30 nakalipas bago magsimula ang Publikong Ministeryo ni Hesus. At kilala si San Jose bilang tapag-alaga ng ating Inang Simbahan. Makikita natin sa mga Ebanghelyo na ni isang salitang binanggit niya. Ito ay tinatawag na “golden silence” sapagkat ang mahalaga sa lalaking ito ay ang pagtalima sa dakilang kalooban at ang pagtanaw ng utang na loob sa grasyang ipinagkaloob ng Panginoon para sa kanyang sambayanan. Nawa’y tularan natin si San Jose sa pagiging masunurin at matapat sa dakilang kalooban ng Ama upang tuparin ang tungkuling ibinigay sa atin.

Reply

baby lyn March 19, 2020 at 5:48 am

salamat sa mga banal na salita na nagbibigay direksyon sa ating bihay.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 19, 2020 at 6:12 am

Panginoon at Diyos ko,Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong tulong at palagi mo po kaming gabayan sa lahat ng aming iniisip at ginagawa ayon sa iyong kalooban. Amen.

Reply

Fred Duaso Monares March 19, 2020 at 8:03 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:15 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: