Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 23, 2020

February 23, 2020

Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Levitico 19. 1-2. 17-18
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 3, 16-23
Mateo 5, 38-48

UNANG PAGBASA
Levitico 19. 1-2. 17-18

Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, ‘Magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal.’”

“Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10. 12-13

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayun ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya
gayun siya nahahabag sa may takot sa kanya.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 3, 16-23

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo’y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan.

huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya’y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niya siya’y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasbai sa Kasulatan, “Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan.” Gayun din, “Alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan.” Kaya’t huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo: si Pablo, si Apolos, at si Pedro; ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap – lahat ng ito’y sa inyo. At kayo’y kay Kristo, at si Kristo nama’y sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Juan 2, 5

Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng D’yos Ama
ang sumunod sa Anak n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 38-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Narinig ninyo na sinabi, ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala nang isang kilometro, pasanin mo ito nang dalawang kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo.

“Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyo iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 5 comments… read them below or add one }

Roman Catholics February 19, 2017 at 2:22 pm

May God bless you, brother. 🙂

Reply

Reynald Perez February 17, 2020 at 5:19 am

agninilay: Nang sakupin ng mga taga-Babilonia ang Fertile Cresent, pinatalsik nila ang mga taga-Akkad. Pinamumunuan sila ni Hammurabi, at itinatag niya ang kanyang batas na tinawag na Kodigo ni Hammurabi. Nakasulat din ang natatanging batas na ito: “Mata sa mata, at ngipin sa ngipin.” Ayon sa mga taga-Babylonia at ng mga pagano, ibig sabihin ay kung may taong nagkasala sa iyo, putulin mo ang kanyang mata, ngipin, o isang bahagi ng katawan, kaya ito ay isang paghihiganti. Ngunit sa pagdating ni Hesus sa mundo, binago niya ang batas ng kalupitan at pagdanak sa dugo sa mensahe ng pag-ibig at awa. Hinamon niya tayo na mahalin ang ating mga kaaway. Ang layunin ni Hesus sa mundo ay iligtas tayo mula sa kasalanan. Naparito siya para tawagin ang mga makasalanan at idulot sila sa kanyang pag-ibig. Nang siya ay ipinako sa krus, ipinalangin niya sa Ama ang ating kapatawaran sapagkat hindi natin alam ang ating ginagawa. Kaya nga nang siya’y muling nabuhay, napakita sa mga apostol at sinabi niya sa kanila, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung anumang mga kasalanan ay iyong pinatawad ay papatawarin sa langit at anumang mga kasalanan ay hindi ninyong pinatawad ay hindi patatawarin sa langit.” (Juan 20:22-23). Maraming mga santo ay nagpatawad sa kanilang mga kaaway kahit hindi sila martir gaya nina San Patrico at Santo Tomas More. Dapat natin mahalin rin ang ating mga kaaway, patawarin sila at ipagdasal sa Diyos ang kanyang pagpapatawad sa kanila. Ito ang dinadasal natin sa Ama Namin: “…at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.” Sa aming paglakbay sa daang ito, dapat mahalin natin ang ating mga kapwa’t kaaway at gumawa nang mabuti sa kanila at mabuti ayon sa mata ng Diyos.

Reply

Edward Ramirez February 23, 2020 at 9:44 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Jerry February 24, 2020 at 12:28 am

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: