Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 18, 2020

February 18, 2020

Play

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21

UNANG PAGBASA
Santiago 1, 12-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mapalad ang taong nananatiling tapat, sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito’y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya’y dumaranas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya’y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito’y nagbubunga ng kamatayan.

Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo’y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Tugon: Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral,
silang sa ’yo’y tumatanggap ng turo sa kautusan.
Pagkat sila’y magdaranas ng saglit na ginhawa,
hanggang yaong masasama’y mahulog sa hukay nila.

Tugon: Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Ang lingkod ng Panginoo’y hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niya’y hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Tugon: Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Kapag aking nagunitang, “Ang paa ko’y dumudulas,”
dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako’y tumatatag.
Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin,
ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki’y umaaliw.

Tugon: Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. “Kaiingat kayo! Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes,” babala ni Hesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, “Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon.” Alam ito ni Hesus, kaya’t sila’y tinanong niya, “Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo’y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?” “Labindalawa po,” tugon nila. ‘At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apatnalibo, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?” tanong niya. “Pitong bakol po,” tugon nila. “At hindi pa rin ninyo nauunawaan?” wika niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Ronnie Abeto February 13, 2018 at 5:03 am

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

mansion, dorie February 18, 2020 at 8:29 am

Salamat sa Diyos…..!

Reply

Sally Bernardino February 13, 2018 at 8:31 am

Praise to You Lord Jesus Christ!??

Reply

Shao February 13, 2018 at 10:40 am

Amen.

Reply

Rachel Dela Cruz February 13, 2018 at 11:13 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo

Reply

Patrick Cu February 14, 2018 at 3:28 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 18, 2020 at 2:18 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagpapaalala sa atin ang pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ito’y tanda na tayo’y mananatili sa kanya kahit humarap pa tayo sa napakadaming pagsubok na naransan at mararanasan pa lang. Hinihikayat tayo ni Santiago na patulo’y tayo’y maging tapat sa Diyos anupamang mangyari sa ating buhay. Ang Ebanghelyo ay isang babala ni Hesus tungkol sa lebandura ng mga Pariseo at eskriba. Ito ay dahil napansin ni Hesus na nakapokus ang mga alagad sa pagkawalan ng panustos ng tinapay. Hindi ito naunawaan agad ng mga alagad, kaya ipinaalala sa kanila ni Hesus ang dalawang himala ng pagpaparami sa tinapay na nagpakain ng 5000 tao sa Tabgha at 4000 tao sa may rehiyon ng Tiro at Sidon. Makikita dito ang paalala na ang Diyos na gumawa ng mga mabuting bagay. Ang lebandura ni Hesus ay siya mismo bilang Tinapay ng Buhay. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, tinatanggap natin siya upang siya’y manahan sa ating puso’t isipan. At ito rin ay hamon sa atin na maging lebandura ng kabutihan at katuwiran para sa ibang tao, na palusugin natin ang hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at espirituwal na katauhan ng bawat isa.

Reply

Jerry February 18, 2020 at 11:58 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen
Magtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoong Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: