Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 14, 2020

February 14, 2020

Play

Paggunita kina San Cirilo, Monghe at San Metodio, Obispo
Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 7, 31-37

UNANG PAGBASA
1 Hari 11, 29-32; 12, 19

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito’y nag-iisa, at bago ang dalang balabal. Walang anu-ano’y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa labindalawang piraso. Sabi niya kay Jeroboam: “Kunin mo ang sampung piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. Matitira sa kanya ang isang lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel.”

Buhat noon hanggang ngayon humiwalay ang sampung lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Ang diyus-diyusa’y huwag mong paglingkuran,
diyos ng ibang bansa’y di dapat luhuran.
Ako’y Panginoon, ako ang Diyos mo,
Ako ang tumubos sa ‘yo sa Egipto.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Ngunit ang bayan ko’y hindi ako pansin,
di ako sinunod ng bayang Israel,
sa tigas ng puso, aking binayaan
ang sariling gusto nila’y siyang sundan.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Ang tangi kong hangad, sana ako’y sundin,
sundin ang utos ko ng bayang Israel;
ang kaaway nila’y aking lulupigin,
lahat ng kaaway agad lilipulin.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang amin matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pagbabalik ni Hesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon, at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Hesus sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Hesus sa langit at nagbuntong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Hesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman; ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. sila’y lubhang nanggilalas, at ang wika, “Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa! Nakaririnig na ang bingi, at nakapagsasalita ang pipi!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Shao February 9, 2018 at 1:25 pm

Amen.

Reply

Ruel Medrano February 9, 2018 at 1:36 pm

Papuri sa iyo Panginoong Hesukristo!!!

Reply

Patrick Cu February 9, 2018 at 11:55 pm

Salamat sa Diyos!AMEN!

Reply

dircom February 15, 2018 at 1:24 am

Sa isang videong ibinahagi,makikita roon na hindi nagpakita ng pagsalakay sa mga tao roon ang buwaya kundi matiyaga lamang itong naghihintay ng mga piraso ng isda.

Reply

Reynald Perez February 13, 2020 at 11:03 pm

Pagninilay: Sa Unang Pagbasa (1 Hari 11:29-32; 12:19), makikita dito ang bunga ng kasalanan ni Haring Solomon na magkahiwa-hiwalay ang dating pinag-isang Israel ni David. Ito’y nahati sa labindalawang bayan na may 2 kaharian, ang Israel sa Hilaga at ang Juda sa Timog. Nagkataon itong dalawang bansa ay sinakupan ng mga taga-Assyria at Babilonia. Nang palayin sila ng mga Persyano, tanging ang Juda lamang ang bumalik upang pagkaisa ang Israel. Samantala ang mga nasa Hilaga na mas kilala bilang mga Hentil ay nagpakasal ng mga kababayang taga-Assyria ay sumamba sa ibang diyus-diyusan. Ngunit sa pagpaparito ni Hesus, ipinapahayag niya na ang mensahe ng kaligtasan ay para sa kapwang Hudyo at Hentil. Sa ating Ebanghelyo (Marcos 7:31-37), siya ay nagpagaling sa isang lalaki bingi at pipi, isang Hentil na nakatira sa Sampung Siyudad (Decapolis). Kuumura siya sa kanyang 2 daliri at inilagay sa bibig ng lalaki, saka sinabi na bumukas ang kanyang bibig o “Effata” (Cf. Marcos 7:34). Bumuka ang bibig ng dating pipi at bingi at nagpahayag ng mga papuri sa Panginoon sa kanyang dakila at mahabag na kababalaghan. Kaya ang hamon sa atin ay maging bukas ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kahit tayo ay nagkasala, darating pa rin ang panahon na muling magbubukas ang ating mga puso na magbalik-loob sa Diyos, magsisi, at magsumikap na gumawa ng kabutihan at maging mabuting ehemplo sa ibang tao. Kung paanong binigay ng Diyos ang planong pangkaligtasan sa lahat, nawa’y isabuhay natin ito sa ating araw-araw na buhay-pananampalataya.

Reply

Arlin D. Mamales February 14, 2020 at 4:40 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Hazel Escoto February 14, 2020 at 8:38 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry February 15, 2020 at 12:35 am

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: