Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 13, 2020

February 13, 2020

Play

Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 11, 4-13
Salmo 105, 3-4. 35-36. 37 at 40

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 7, 24-30

UNANG PAGBASA
1 Hari 11, 4-13

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyus-diyusan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon; hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na diyus-diyusan ng mga Ammonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod nang buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan: para kay Cemos, ang karumal-dumal na diyus-diyusan ng Moab, at para kay Moloc, ang kasuklam-suklam na diyus-diyusan ng mga Ammonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyus-diyusan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito’y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog.

Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyus-diyusan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga’t sinabi nito sa kanya: “Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 3-4. 35-36. 37 at 40

Tugon: Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan
na gawang matuwid ang siyang adhik sa buo n’yang buhay.
Tulungan mo ako, kapag ang bayan mo’y iyong nagunita,
sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba.

Tugon: Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama,
at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila.
Ang diyus-diyusan ang sinamba nila at pinaglingkuran,
sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan.

Tugon: Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Pati anak nilang babai’t lalaki’y inihaing lubos,
sa diyus-diyosan, mga batang ito ay dinalang handog.
Itong Panginoo’y nagpuyos ang galit sa mga hinirang,
siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan.

Tugon: Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

ALELUYA
Santiago 1, 21bk

Aleluya! Aleluya!
Sa kababaan ng loob
dinggin ang salita ng D’yos
upang kayo ay matubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagtungo si Hesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman na naroon siya, subalit hindi gayun ang nangyari. Ang pagdating niya’y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaing inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Hesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaing ito’y Hentil – lubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Hesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tita.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak.” Umuwi ang babae, at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Shao February 8, 2018 at 11:01 am

Amen.

Reply

Patrick Cu February 9, 2018 at 2:06 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez February 12, 2020 at 2:10 am

Pagninilay: Nakatagpo ni Hesus ang babaeng taga Phoenicia, isang Griyego, na humihiling ng pabor na ipalayas ang demonyong sumasanib sa kanyang anak. Sinabi ni Hesus sa kanya na hindi tama na itapon ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Ngunit sinabi ng babae na kahit ang mga mumog na natapon sa paanan ng mesa ay kinakain ng mga tao. Natuwa ang Panginoon sa napakalaking pananampalataya ng babae at gumaling ang anak ito. Sa pagsubok nito ng pananampalataya, makikita rito ang isang hadlang sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Para sa mga Hudyo, sila lamang ang piniling bayan ng Diyos, at ang Hentil ay tinuturing nila bilang mga pagano at walang pag-asa. Makikita natin sa Unang Pagbasa na ang Diyos ay puno ng awa sa tao. Kaya nang nilikha niya ang mundo, hindi niya hinangad na mag-isa lamang ang lalaki. Kaya ginawa niya ito ng kasama, at mula sa dibdib nito ay ginawa niya ang isang “babae”. At ito’y mahalaga sapagkat ipinagtibay ng Panginoon ang pagsasama ng 2 katauhan tungo sa iisang laman sa pamamagitan ng Sakramento ng Kasal.

Reply

Penny February 13, 2020 at 12:23 pm

Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo … Amen

Reply

Jerry February 15, 2020 at 12:29 am

Salamat sa Diyos .Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: