Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 6, 2020

February 6, 2020

Paggunita kina San Pedro Bautista at San Pablo Miki, mga Pari
Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 2, 1-4. 10-12
1 Mga Cronica 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bkd.

D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Marcos 6, 7-13

UNANG PAGBASA
1 Hari 2, 1-4. 10-12

Pagbasa mula sa unang aklat ng Mga Hari

Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon: “Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa Kautusan ni Moises. Sa gayun, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain; at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin: ‘Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin nang buong puso’t kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel.’”

Namatay nga si Haring David ay inilibing siya sa Lungsod ni David. Apatnapung taon siyang naghari: puto sa Hebron at tatlumpu’t tatlo sa Jerusalem.

Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Mga Cronica 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bkd

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Karapat-dapat kang purihin magpakailanman Panginoon!
Ang Diyos ni Jacob na aming ama.

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay
pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan.

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.
Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan,
at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.v
Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 7-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.” Sinabi rin niya sa kanila, “At sa alinmang tahanang inyong tuluyan – manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga tagaroon.” Kaya’t humayo ang Labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito; pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming maysakit.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 4 comments… read them below or add one }

jon relator February 4, 2016 at 3:49 pm

Shalom!

Maraming salamat po sa site ninyong ito, isa po ako sa nababahaginan at natututo sa Mabuting Balita ng Panginoon araw-araw.
Dalangin ko sa Panginoon na patuloy kayong bigyan ng kalakasan at ng Kanyang patnubay sa pagbabahagi ng Kanyang salita sa ganitong paraan.

Reply

Reynald Perez February 4, 2020 at 5:07 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay ang katapusan ng pagmumuno ni David bilang Hari ng Israel. Namahala siya sa bayan sa loob ng 40 taon at pumanaw na. Bago niyang ibigay ang huling hininga, ibinilin niya sa anak na si Solomon na maging matapat sa mga utos at pahayag ng Panginoon. Si Haring Solomon ay sumunod sa lahi ng kanyang amang si David, at kilala siya bilang isa sa mga pinakamatalinong hari dahil sa karunungang hiniling niya sa Diyos at wala nang iba pang materyal na bagay. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagsusugo ni Hesus sa Labindalawang Apostol upang ipalaganap ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ang Labindalawa ay kumakatawan sa Labindalawang Tribo ng Israel, o kaya mga 12 anak ni Jacob, dahil sila’y magiging pundasyon ng bayang itinakda ng Panginoong itatag ang bagong Israel, ang Simabahan na kumakatawan sa Herarkiya at Laiko. Ang misyon ng pagpaparangal ng mensahe ng Panginoon at paggawa ng mga kababalaghan ng mga Apostol ay patuloy na isinasabuhay ng Inang Simbahan sa kasalukuyang panahon. Minsan iniisip natin na para lang sa mga pinuno ng Simbahan na ituro at igabay ang mga mananampalataya sa tamang asal ng buhay at sa kalooban ng Panginoon. Ngunit tayo ring mga Laiko ay bahagi din ng “Evangelization” sa pamamagitan ng pagbibigay-saksi kay Kristo sa ating ordinaryong pamumuhay. Yan yung kahalagan ng espirituwalidad sa pagtugon sa misyong ito. Ang mga Apostol ay ibinilin na huwag magdala ng kahit anung bagay sa paglalakbay dahil sa kahalagahan ng pag-asa sa Diyos sa mga pisikal na pangangailangan bilang resulta ng kanilang kontribusyon sa misyong ito. Maraming mga parokyang ngayon ay tinatanggal na ang Arancel system. Ito yung sapat na presyo ng isang Sakramento kasama na diyan ang mga materyales. Kaya nga itong sistema ay tinatanggal upang bukas sa lahat na i-avail ang mga Sakramentong ito. Kahit may mga ilang paring nilulustay ang pera para sa pansariling interes, tayong mga mananampalataya ay inaanyayahang suportahan ang mga programa ng Simbahan para sa mga mahihirap at humaharap sa iba’t ibang hamon ng buhay. Ang perang ating binibigay ay hindi bayad, kundi kusang-loob na donasyon, bukas-loob o gift, at love offering. At higit pa rin na nawa’y makabahagi tayo sa misyon ng Panginoon sa pagbibigay-saksi sa kanyang banal na Salita.

Reply

Jerry February 6, 2020 at 11:14 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: