Mga Pagbasa – Martes, Enero 28, 2020

January 28, 2020

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng Simbahan
Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 6, 12b-15. 17-19
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Marcos 3, 31-35

UNANG PAGBASA
2 Samuel 6, 12b-15. 17-19

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang Kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong efod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta.

Ipinasok nila sa tolda ang Kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David nama’y muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagisiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Ang pintuang luma ay buksan nang lubos,
ang dakilang hari ay doon papasok.

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Ang dakilang haring ito ay sino ba?
Siya ang Poon, dakilang talaga;
Saanmang labanan tagumpay ay kanya.

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Ang pintuang luma ay buksan nang lubos,
ang dakilang hari ay doon papasok.

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang Dyos na lumikha.

Ang dakilang hari’y sino bang talaga?
Makapangyarihang Diyos at hari siya!

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 31-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus, at may nagsabi sa kanya, “Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid; ipinatatawag kayo.” “Sino ang aking ina at mga kapatid?” ani Hesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika: “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos; ay siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Shao January 23, 2018 at 11:04 am

Amen.

Reply

Patrick Cu January 24, 2018 at 2:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez January 26, 2020 at 4:11 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang matagumpay na paglusob ni Haring David sa Jerusalem at ang pagkuha niya sa Kaban ng Tipan na nilalaman ang mga Kautusan ng Panginoong Diyos. Habang dinadala ng mga Levita ang kaban, huminto sila at nag-alay ang toro at pinakatabang tupa. At dito’y sumayaw si Haring David ng papuri at pasasalamat habang umiikot. Pagkatapos ay pinasok na ang kaban sa loob ng tolda, kung saan ito’y naninirahan ng may banal na paggalang. Nangyari ito dahil naging matapat si David sa Panginoong Diyos. Mula sa angkan ni Haring David ay magmumula ang katuparan ng Kautusan, si Hesukristo, anak ng Birheng Maria, ang Kaban ng Bagong Tipan. Si Hesus sa Ebanghelyo ay inilalahad ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. May nagsabi sa kanya na narito ang kanyang Ina na si Maria at ang kanyang mga kapatid (maaring mga kamag-anak niya dahil sa salitang “adelophi” sa Griyego). Sinabi niya na ang kanyang mga kapamilya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman sa binabalewala niya ang Mahal na Birhen, kundi pinapalaganap niya ang pamilya ng Diyos Ama na tayo’y kabilang. Dahil sa pagiging masunurin ni Hesus hanggang sa kamatayan niya sa Krus, minarapat tayong maging mga hiram na anak niya, his faithful adopted children. At ang hamon sa atin ay pagiging matapat at masunurin sa kanyang dakilang kalooban upang ituro at isabuhay rin ito sa araw-araw na pamumuhay.

Reply

Josephine Mauro January 28, 2020 at 6:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Jerry January 28, 2020 at 11:06 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen
Marami pong salamat sa iyong pag mamahal at awa. Patawarin mo po kmi sa aming mga kasalanan Mahal na panginoong Diyos.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: