Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 15, 2020

January 15, 2020

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 3, 1-10. 19-20
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 1, 29-39

UNANG PAGBASA
1 Samuel 3, 1-10. 19-20

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel nama’y natutulog sa Templo, sa may Kaban ng Tipan. Nang magmamadaling-araw na, siya’y tinawag ng Panginoon, “Samuel, Samuel!”

“Po,” sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, “Bakit po?”

Sinabi ni Eli, “Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli.” Nagbalik nga siya sa kanyang higaan.

Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumango siya, lumapit kay Eli at itinanong, “Tinatawag po ba ninyo ako?”

Sinabi ni Eli, “Hindi kita tinatawad, anak. Mahiga ka na uli.” Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito.

Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, “Narinig ko pong tinatawag ninyo ako.”

Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, “Sige mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo: ‘Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod.’” At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito.

Sumagot si Samuel, “Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod.”

Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon, at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ako ay naghintay sa ‘king Panginoon,
at dininig niya ang aking pagtaghoy.
Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos
at sa diyus-diyosa’y hindi dumudulog;
hindi sumasama sa nananambahan,
sa mga nagkalat na diyus-diyosan.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 29-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Hesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito’y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.

Pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, “Hinanap po kayo ng lahat.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makaparangal ako roon – ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum.” At nilibot niya ang buong Galilea, na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 15, 2020 at 12:29 am

Reflection: The First Reading describes to us the call of the young Samuel, who will soon grow into a future prophet. When he was an infant, Hannah left him in the Temple to be dedicated to the Lord. So at that moment the Lord calls to him three times at the time of sleeping. At first Eli asks him to go back to bed, but at the third time he tells him to invoke the Lord to hear Samuel listening to that voice. And at that time on Samuel becomes a prophet in the sight of God. The Gospel Reading narrates Jesus’ succeeding miracles in Capernaum after expelling a demon from the synagogue official. First he heals the mother-in-law of Saints Peter and Andrew, his first Apostles, and the fever leaves her. Then he cures other sick people and afflicted with diseases, and expels demons. He also requests to go to the other Galilean villages that he may perform miracles there. But before that, he spends a night of prayer to God the Father. It is his acknowledgement of humility that the Public Ministry is not of his own mission, but the will of the Father. Both the Prophet Samuel and our Lord Jesus Christ are messengers of God’s message of love. Likewise we are called to give witness to that same message of love by word and example. If the Lord continues to bestow on us his blessings and the answer to our prayers, then let it be the same with us when we become good and do kind deeds to other people, that they also may do the same.

Reply

Jerry January 16, 2020 at 12:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: