Mga Pagbasa – Sabado, Enero 11, 2020

January 11, 2020

Play

Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 3, 22-30

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 14-21

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya.

Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espirituwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito’y bibigyan ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espirituwal, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espirituwal.

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo, at hindi sila maaaring anhin ng diyablo. Alam nating tayo’y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.

Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyusan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.
Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

MABUTING BALITA
Juan 3, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila, at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan.

Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Judio tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya’t pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat!” Sumagot si Juan, “Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo; sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaing ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila, at ako nama’y mababa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 10, 2019 at 4:56 pm

Nagpunta si Hesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. Nanatili at nagbinyag sila ng kaunting panahon kasama nila. Si Juan din ay nagbibinyag kay Enon, malapit sa Salim, sapagkat marami doong tubig. Minsan nang makatalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio hinggil sa paraan ng paglilinis. Sinabi ni Rabi kay Jesus na may lalaking kasama sa ibayo ng Jordan na may isang kathang-isip lamang. Walang tinanggap kay Juan ang tao maliban sa ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Maari lang na may pag-iisang dibdib ang bawa’t isa.

Reply

Reynald Perez January 12, 2019 at 12:12 am

Reflection: As we mark the end of our Epiphany week and celebrate the last day of Christmas Time tomorrow with the Feast of the Baptism of the Lord, the Gospel speaks about the testimony of St. John the Baptist. We remember during the past Advent Season how we prepared the way of the Lord by preaching a baptism of repentance and conversion. And in this Christmas Season during the past week, the Precursor reminds us to have the humble disposition to accept the Lamb of God into our lives. Now he is asked by his disciples regarding the One whom he testified, our Lord Jesus Christ, baptizing people who are coming near the Lord. But since John has preached about the Christ being the Lamb of God and the promised Savior, he humbles himself that his cousin [the Lord] must increase, while he must be decrease. The humility of St. John the Baptist reminds us that in life, we have a God who is greater than us and who wills for everyone according to his divine plan. Even as we have celebrated the Incarnation of our Lord during the Christmas Season, we also remember that his divine presence continues to make manifest in our lives, that we should worship him and have faith. That is why St. John the Apostle reminds us to stay steadfast in our faithfulness towards the Lord, that we become obedient to his will and do humble and kind acts. Even as we mark the end of Christmas Time and proceed with Ordinary Time, let our goodness continue to spread even as we undergo the ordinary circumstances of our lives.

Reply

PATRICK CU January 12, 2019 at 2:27 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez January 12, 2019 at 5:51 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot January 12, 2019 at 2:51 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dolly Sun January 12, 2019 at 10:38 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine January 13, 2019 at 12:47 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Fred Duaso Monares January 11, 2020 at 6:35 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: