Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 10, 2020

January 10, 2020

Play

Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 5-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos.

Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan – hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. Ang sinumang nananalig sa Anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang Anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinibigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 12-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong si Hesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito’y nagpatirapa at namanhik sa kanya. “Ginoo, kung ibig po ninyo, ako’y inyong mapagagaling.” Hinipo siya ni Hesus at ang sabi, “Ibig ko; gumaling ka!” Pagdaka’y nawala ang kanyang ketong. At pinagbilinan siya ni Hesus: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.” Ngunit lalo pang kumalat ang balita tugkol kay Hesus, kaya’t dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Hesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 9, 2019 at 5:24 pm

Ipinahayag sa Mabuting Balita ang isang tinawag na ‘ketongin’ ang katawan na inilapit sa kanya. Nagtirapa at namanhik si Hesus dahil ibig niyang magpagaling ang lalaki. Pumunta ang ketonging lalaki sa saserdote at pasuri pagkatapos naihandog niya ang haing iniutos ni Moises bilang ang katotohanan sa kanyang pagpapagaling. Kumalat ang balita ni Hesus hinggil sa pagdagsa ng napakaraming tao upang pakinggan ang paliwanag at magpagamot ang kanyang lalaki. At sa bandang huli, nagpunta at nanalangin si Hesus sa ilang ng pook.

Reply

Reynald Perez January 9, 2019 at 10:24 pm

Reflection: We continue to reflect on the manifestations of the Lord and his plan of salvation during this Epiphany week. And we see these manifestations in the Public Ministry of Christ. The Gospel today presents to us the encounter of Christ with a leper. Leprosy has considered to be a contagious disease, which explains why lepers are tied with bells around their necks to warn people coming to them. But here the leper in the Gospel approaches Jesus because of the many great things he has heard about the Lord’s mighty and compassionate miracles. So he approaches Jesus and asks to be made clean, to which Jesus moved with pity does so. And then the Lord commands the man to go to the priests and have the prescribed washing according to the Law of Moses. We could see in this miracle the manifestation of God’s salvation to the leper who pleaded with faith to be made clean. And Jesus being the Son of God shows that he is in capable to understand with human weakness, so that he can strengthen us with love. He gives us life through the Spirit, and thus we are challenged to also live our lives in accordance to his will. St. John in the 1st Reading reminds us to remain with God and in the life that he gives. Like the leper, we are also called to strengthen our faith in the Lord. And like the Lord, we are also called to show our concern, mercy, and compassion to others especially those in need physically, spiritually, and emotionally.

Reply

PATRICK CU January 11, 2019 at 2:24 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez January 11, 2019 at 5:23 am

Lord helps us to have more mercy and be more compassionate with others.
Please be with us , guide us and bless us always.
Amen.

Reply

Celine January 11, 2019 at 6:50 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Bobby Javier January 10, 2020 at 3:57 am

Pinupuri at pinasasalamatan kanamin lagi Panginoon,,, AMEN,,,

Reply

Jerry January 10, 2020 at 11:22 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Jerry January 10, 2020 at 11:23 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen
Salamat po Panginoong Hesucristo aming Diyos.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: