Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 9, 2020

January 9, 2020

Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 19 – 5, 4
Salmo 71, 2. 14 aat 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Lucas 4, 14-22a

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 19 – 5, 4

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid.

Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Hesus ang Mesias; at sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 14 at 15bk. 17

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran:
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas
sa kanya ang buhay nila’y mahalagang hindi hamak.
Sa tuwina siya nawa’y idalangin nitong bayan,
kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Nawa yaong kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan,
manatiling laging bantog na katulad nitong araw;
nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.”

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 14-22a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Galilea, at sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga; at dinakila siya ng lahat.

Umuwi si Hesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore January 6, 2019 at 12:32 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hrsukristo.

Reply

Reynald Perez January 7, 2019 at 5:03 pm

Patuloy nating pinagninilayan ang pagpapahayag ng Diyos ngayong linggo ng epipaniya. At ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa Galilea patungo sa kanyang piangmulang bayan, sa Nazaret. At pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. At binasa niya ang propesiya ni Isaias tungkol sa misyon ng Mesiyas at ipinahayag sa buong kapulungan na ang propesiyang iyon ay tumutukoy sa kanya. Samakatuwid ang naganap dito ay ang pagpapahayag ng Diyos sa katauhan ni Hesus na dumating na ang Mesiyas sa mundo. At ayon nga sa propesiya, ang kanyang misyon ay ipadala ang Mabuting Balita sa mga dukha, palayain ang mga bihag, hilumin ang mga nasiraan ng loob, bigyan ng paningin ang mga bulag, at marami pang ibang mga mabubuting gawain. Kaya itong epipaniyang ito ay nagpapakita sa atin ang isang Diyos na nagkatawang-tao, isang Diyos na pumiling makapiling tayo bagamat di kailanma’y nagkasala upang iako ang ating katauhan tungo sa kanyang kaligayan, na makamit natin balang araw ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. Kaya habang pinagninilayan natin ang kadakilaan ng Panginoon sa Kapaskuhan, tayo rin ay inaanyayahan na gumawa ng kabutihan at katuwiran, lalung-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. At ayon nga rin kay San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na tayo ay magmahalan katulad ng Maykapal na patuloy na nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal galing sa salita ngunit pinopoot ang isang tao ay sinasabing sinungaling. Ang tunay na nagmamahal ay hindi kailangan maglabas ng poot sa kapwa, kundi turuan ito kung ano ang tamang gawain at nakikipag-ayos ng kanilang relasyon sa isa’t isa. Nawa’y tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa isang misyon na idala ang kagandahang-loob ng Ama sa ibang tao.

Reply

Aida Ramirez January 10, 2019 at 5:52 am

Salamat sa Diyos.Amen.

Reply

Edward Ramirez January 10, 2019 at 7:28 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

celine January 11, 2019 at 5:06 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Fred Duaso Monares January 9, 2020 at 6:27 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Rachel Dela Cruz January 9, 2020 at 10:36 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jerry January 9, 2020 at 11:01 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: