Mga Pagbasa – Martes, Enero 7, 2020

January 7, 2020

Play

Martes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 7-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 34-44

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 7-10

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ag pag-ibig: hindi sa inibig niya at sinugo ang kanyang Anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran:
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Ang lupain nawa niya’y umunlad at managana;
maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap
at ang mga taong wala’y pag-ukulan ng paglingap.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 34-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit-hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, “Ilang ang pook ng ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.” “Bibili po ba kami ng halagang dalawandaang denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?” Tanong ng mga alagad. “Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo,” wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, “Lilima po, at dalawang isda.”

Iniutos ni Hesus na ang lahat ay maupo nang pulu-pulutong sa damuhan. Kaya’t naupo sila nang manda-mandaan at lima-limampu. Kinuha ni Hesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng labindalawang bakol. Sa mga nagsikain, limanlibo ang mga lalaki.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 7, 2019 at 8:51 am

May isda na nabanggit sa Mabuting Balita ng Panginoon. Ang isda ay isang uri ng pagkain dahil nagbibigay ng kaisipan at katalinuhan. Ito ay tinipon ng mga alagad ang kalabisan na paghahati-hati ng tinapay kung bakit nakapuno ng bakol ng labindalawa. Sa huli po, limanlibong lalaki ang nagsikain nilang tinapay nang mautusan ni Hesus.

Reply

Dolly Sun January 7, 2020 at 3:13 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Reynald Perez January 7, 2019 at 2:50 pm

Pagninilay: Patuloy tayo sa pagninilay ngayong “Epiphany week” tungkol sa pagpapahayag ng Panginoon sa ating katauhan. At ngayong araw na ito, tinutunghayan natin ang ating Diyos na marunong magbahagi. Kaya nga ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa ating Diyos bilang maawaain at mapagmalasakit. Pinapakain niya ang napakaraming tao ng kanyang mga salita at kababalaghan, at sa huli ng 5 tinapay at 2 isda na kanyang pinadami. Makikita dito sa salaysay na ito ang kapangyarihan ng Salita na magbigay-buhay tungo sa tamang pamumuhay ayon sa dakilang kalooban. At makikita din dito ang kapangyarihan ng Katawan na magbahagi sa mga nangangailangan. Kaya ang “epipaniya”ay nakikita araw-araw sa Sakramento ng Eukaristiya dahil pinapabusog tayo ng maawaaing Panginoon ng kanyang Salitang buhay at Katawang banal. Ang Misa ay alaala ng kanyang paghahandog sa Krus upang tayo’y mailigtas at bigyan ng bagong buhay. Kung siya pa ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang presensiya sa atin, paano pa kaya kung mayroon din tayong mga biyaya at inaanyayahang ibahagi rin sa ibang tao ang mga natanggap na grasya? Higit sa lahat, tayo ay inaanyayahan ni San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na ibahagi natin ang ating pagmamahal sa kapwa, tulad ng ating Diyos na mapagmahal sa atin.

Reply

Aida Ramirez January 8, 2019 at 5:45 am

Salamat sa Diyos na may awa at pagmamahal sa ating lahat. Nawa tulungan mo po akong masalamin ng kayo sa akin ng aking mga mahal sa buhay at sa lahat ng taog aking nakakasalamuha.

Reply

Kulot January 8, 2019 at 7:30 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Rose Hernandez January 8, 2019 at 8:02 am

Ang pamamahagi ng isda at tinapay ay isang perfect example of God’s love and mercy, at ito ang hinihingi Niya sa atin – ang ibahagi sa ating kapwa ang biyayang ating natanggap nang may wagas na ligaya sa ating mga puso. Nawa’y lagi nating alalahanin na anumang ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin sa Kanya.

Reply

PATRICK CU January 8, 2019 at 2:59 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine January 8, 2019 at 6:52 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun January 8, 2019 at 9:56 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Lian Las Pinas January 7, 2020 at 4:40 pm

PAKI-DAGDAG ANG ALELUYA DITO

Reply

Jerry January 7, 2020 at 10:34 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: