Mga Pagbasa – Linggo, Enero 5, 2020

January 5, 2020

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

Efeso 3, 2-3a. 5-6
Mateo 2, 1-12

UNANG PAGBASA
Isaias 60, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Bumangon ka, Jerusalem,
at magliwanag na tulad ng araw.
Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon.
Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa;
ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon
sa pamamagitan ng kanyang kaningningan.
Sa ningning ng iyong taglay na liwanag,
yaong mga bansa, sampu ng mga hari’y lalapit na kusa.
Tumingin ka sa paligid
at tingnan mo ang nagaganap.
Ang mga anak mo’y nagtitipon na upang umuwi.
Ang mga lalaki’y magmumula sa malayo,
ang mga babae’y kargang tila mga bata,
ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla,
sa iyong damdami’y pawang kagalakan yaong madarama;
pagkat ang yaman
niyong karagata’y iyong matatamo,
at ang kayamanan ng maraming bansa
ay makakamtan mo.
Maraming pangkat na nakasakay
sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa.
At sa Seba nama’y darating silang
may taglay na mga ginto at kamanyang.
Ihahayag ng mga tao ang magandang balita
tungkol sa ginawa ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13

Tugon: Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya
maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya
pati yaong mga hari ng Arabia at Etiopia,
may mga kaloob ding taglay nilang alaala.
Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya,
mga bansa’y magpupuri’t maglilingkod sa tuwina.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao siya’y lubhang nahahabag
sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.

Tugon: Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 3, 2-3a. 5-6

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:

Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito’y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Mabuting Balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos; mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 2, 2

Aleluya! Aleluya!
Ang tala’y aming nakita
kaya’t kami’y nagsipunta
upang sa Poon sumamba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 2, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Hesus ay ipinanganak sa Betlehem ng Judea noong kapanahunan ni haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang Pantas mula sa Silangan at nagtanung-tanong doon: “Nasaan ang ipinanganak na Hari ng mga Judio? Nakita namin sa Silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya.”

Nang mabalitaan ito ni haring Herodes, siya’y naligalig, gayun din ang buong Jerusalem. Kaya’t tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. “Sa Betlehem po ng Judea,” tugon nila. “Ganito ang sinulat ng propeta:

‘At ikaw, Betlehem, sa lupain ng Juda,
ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda.
Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel.’”

Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga Pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungong Betlehem matapos pabilinan ng ganito: “Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya.” At lumakad na nga ang mga Pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata gayun na lamang ang galak ng mga Pantas nang makita ang tala! Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

Nang sila’y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Elizabeth M. Merana January 5, 2018 at 2:13 pm

thank you..as lector, makakatulong sa akin ito para mabasa ko in advance
ang readings para maideliver ng maayos ang Salita ng Diyos!

Reply

Lynda Pasion January 6, 2018 at 7:04 pm

Maraming salamat .

Reply

Ofel recomono January 6, 2018 at 7:48 pm

Maraming salamat po as a lector in sacred heart jesus parish in brookside cainta nababasa po namin advanced ang mga readings..

Reply

Mira Fabregas Pinero January 7, 2018 at 7:26 am

Sana po ay mag post pa po kayo ng mga advance readings ….salamat po

Reply

Sally Bernardino January 7, 2018 at 11:00 am

Thank you very much po for sharing the everyday Gospel readings! Napakalaki po napakinabang samin na bumabasa. Pls. continue sharing! May our dear Lord bless you more and more!

Reply

Reynald Perez December 29, 2019 at 10:48 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng ating Simbahan ang isa sa mga pinakaluma at pinakamagandang kapistahan. Ang tawag dito sa kapistahan ito ay “epipanya,” isang salita na nagmula sa wikang Griyego na nangangahulugang “pagpapakita” o “pagpapahayag”. Kaya ang pormal na tawag sa pagdiriwang na ito ay “Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon”. Ipinapahayag sa atin ng liturhiya ngayon ang pagpapakilala ng kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan, hindi lang sa mga Hudyo, kundi kasama na rito ang mga Hentil. Ito ang ipinapahayag sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa nang tayong lahat ay hinirang ni Kristo na makibahagi sa kanyang misyon ng pagpapadala ng Mabuting Balita. Ito’y tanda na ang ating misyon ay pakikibahagi sa kalasapan ng kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya dati pa sa Lumang Tipan ipinahayag na ang planong pangkaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Sa katunayan, ipinahayag ni Propeta Isaias ang liwanag ng Panginoon na magniningning mula Jerusalem patungo sa lahat ng mga bansa, at magmumula raw sa mga iyon ang mga taong nakasakay sa mga kamelyo na dadalaw sa silayan ng liwanag. Kaya ang Ebanghelyo ay ang pagkilala kay Hesukristo sa pamamagitan ng mga Pantas/Mago. Kilala ang mga Pantas sa kulturang popular bilang “Tatlong Hari Mago,” subalit hindi naman nabanggit sa Ebanghelyo kung sila ba’y mga hari. Ni hindi rin natin kung ano ang propesyo nila kung sila’y mga pari ng isang matandang relihiyon o ang isa sa kanila ay isang Muslim. Hindi rin nabanggit kung tatlo nga ba sila, sapagkat ang numero ay itinaya sa tatlong handog nila: ang ginto, kamanyang, at mira. Maraming mga pag-aaral kung nasaan nga ba sila nagmula, siguro sa may bandang Kalagitnaang Silangan (Middle East). Ngunit ang mahalaga ay itong mga Mago na ito ay mga dalubhasang tila nga ba’y mataas ang kanilang antas sa lipunan. Ipinahayag din sa kanila ang karunungan ng Diyos na ilarawan ang pagsikat ng mga bituin, at isa sa mga bagong tala ay tanda ng Pagsilang ng bagong Hari. Kaya lumakbay sila mula pa sa mga malalayong lugar upang ipagpasya kay Haring Herodes Magno tungkol sa nakita nila, na hindi nila nabatid noong una ang balak ni Herodes. At matapos nito ay sinundan nila ang tala hanggang natagpuan nila ang bahay na pinatitirahan nina Birheng Maria, San Jose, at ang Sanggol na Hesus. Ayon na nga sa Ebanghelyo ay sila’y sumamba sa paanan ng Sanggol at inialay ang kanilang mga handog. Kaya matapos ito, bumalik sila sa kanilang bansa nang malaman nila ang balak ni Herodes sa bata.

Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng Epipanya ay may kaugnayan sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa pagpasok natin sa 2019, tayo rin ay patuloy na nagninilay tungkol sa kadakilaan ng Diyos na ipinakita sa Pagkatawang-tao ni Hesus. Matapos itong pagdiriwang na ito ay hindi pa natatapos ang Pasko ng Pagsilang dahil sa linggong ito ay pagninilayan pa natin ang pagpapakilala ng Panginoon (epipanya). Kaya natatapos ang mga masayang pagdiriwang sa susunod na Linggo, ang Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon. At matapos ang Pasko ay babalik po tayo sa Karaniwang Panahon. Kaya nga nawa’y makilala natin ang presensiya ng Diyos sa dakilang panahong ito upang dalhin natin ang kanyang pangalan sa ating mga ordinaryong pamumuhay.

Reply

Arlin D. Mamales January 5, 2020 at 5:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez January 5, 2020 at 9:52 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Diosdado vizcarra January 5, 2020 at 10:55 pm

Pinupuri ka namin mahal na nuestro padre Jesus nazareno

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: