Mga Pagbasa – Sabado, Enero 4, 2020

January 4, 2020

Play

Ika-4 ng Enero

1 Juan 3, 7-10
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 35-42

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 7-10

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa’y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. At naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.

Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya’y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos, at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hanggang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Pagkat siya’y dumarating maghahari sa daigdig;
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

ALELUYA
Hebreo 1, 1-2

Aleluya! Aleluya!
N’ong dati’y mga propeta,
ngayon nama’y Anak niya
ang sugo ng D’yos na Ama.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 35-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabing, “Ito ang Kordero ng Diyos!” Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus. Lumingon si Hesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, “Ano ang hinahanap ninyo?” Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito’y Guro. “Halikayo at tingnan ninyo,” ani Hesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na yaon. Noo’y mag-iikaapat na ng hapon.

Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Hesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito, at kanyang sinabi sa kanya, “Natagpuan namin ang Mesias!” Ang kahulugan ng salitang ito’y Kristo. At siya’y isinama ni Andres kay Hesus. Tiningnan ni Hesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo’y Cefas.” Ang katumbas ng ngalang ito’y Pedro.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Patrick Cu January 4, 2018 at 3:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez December 29, 2019 at 10:55 pm

Pagninilay: Ang ating pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang ng kadakilaan ng Panginoong Diyos sa atin na siyang nagloob ng ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay isang paanyaya ng pagsunod kay Kristo. Matapos ang pagpaparangal ni San Juan Bautista tungkol kay Hesus bilang Kordero ng Diyos, agad sumunod ang kanyang mga dating alagad sa Kristong ito. Tinanong sila ni Hesus kung ano ang hinahanap nila. Kaya tumugon ang mga alagad kung saan papunta siya. Kaya inaanyayahan niya sila na pumunta diyan upang makita nila. Ito ay isang paanyaya ng katapatan kay Kristo tuwing tayo’y sumusunod sa kanya. Bilang kanyang mga disipulo, tayong lahat ay inaanyayahang pumaroon sa kanyang presensiya upang makita natin ang hinahanap nating kasagutan. Kaya tayong hinihikayat matapos ang ating mga pagdiriwang ng Kapaskuhan at tayo’y nakakabalik na sa mga ordinaryong pamumuhay, nawa’y kilalanin natin ang presensiya ng Diyos sa ating mga mabubuting gawain. Nawa’y palagi tayong tumugon sa kanya upang bigyang saksi ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos.

Reply

Bobby Javier January 4, 2020 at 5:03 am

pinupuri pinasasalamatan ka namin palagi Panginoon In Jesus Name,,,,, AMEN,,

Reply

Edward Ramirez January 4, 2020 at 5:46 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Fred Duaso Monares January 4, 2020 at 7:23 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Jerry January 4, 2020 at 11:15 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: