Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 31, 2019

December 31, 2019

Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 18-21
Salmo 95, 1-2. 11-12. 13

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Juan 1, 1-18

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 18-21

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Kristo. Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo, kaya’t alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila’y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya’t maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin.

Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2. 11-12. 13

Tugon: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.

Tugon: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.

Tugon: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Panginoo’y pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paparito sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Tugon: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

ALELUYA
Juan 1, 14a. 12a

Aleluya! Aleluya!
Naging anak ng D’yos tayo
sa Salitang naging tao
na nanirahan sa mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 1-18

Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan.

Nasa sanlibutan ang Salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak.

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit sa akin, sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak.’”

Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. Sapagkat ibinibigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siyang bugtong na Anak – siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 29, 2018 at 12:40 am

Pagninilay: Tayong lahat ay nasa Ikapitong Araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagsilang, at ito rin ay ang huling araw ng taong 2018. Habang binabalikan natin ang mga alaala nitong taong ito, tayo rin ay naghihintay sa pagsapit ng bagong taon sa ating kalendaryong sibil (2019). At sa pagbabalik-tanaw ng mga pangyayari nitong 2018, ang Ebanghelyo ngayon na ating binasa noong Araw ng Kapaskuhan (Disyembre 25) ay siyang nagpapaalala sa atin na ang simula ng mga bagay ay palaging nakaukol sa Panginoong Diyos. Sa katunayan, ang pokus ni San Juan sa kanyang pagsasalaysay ay upang ipahayag si Hesukristo bilang totoong Tao at totoong Diyos. Kaya nga ipinakita dito na si Hesus ay ang Salita ng Diyos na nabuhay pa bago nilalang ng Ama ang mundo. At sa kaganapan ng panahon ay nagkatawang-tao ang Salitang ito at nakipamuhay sa atin. Kaya nga si Hesus ay piniling maging katulad ng tao nang walang pagkakasala upang iakay ang ating abang katauhan na nabulok ng kasalanan sa pangako ng kaluwalhatian sa langit kapiling ang ating Diyos Ama. Kaya nga ang buhay at halimbawa ni Kristo sa mga Ebanghelyo ay isang balik-tanaw, lalung-lalo ngayong Panahon ng Pasko ng Pagsilang ang kanyang Pagkatawang-tao bilang pagpapakumbaba at pagiging masunurin sa plano ng Diyos. At ipinapaalala rin sa atin ni San Juan sa Unang Pagbasa na sa pagtatapos ng taon ay mag-ingat po tayo sa mga lumalabas na “Kristo raw”, pero sa totoo ay sila ay anti-Kristo. Hindi po dapat tayo malinglang sa mga nagsasabing mabuti ang kanilang paglalakad, pero ang patakaran ay mapagligaw ng iba sa maling landas. Kaya hilingin natin sa Panginoon ngayong pagsapit ng Bagong Taon na patuloy tayong lumakad sa daan ng kaliwanagan sa paggawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo December 31, 2018 at 9:09 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Lilian M.Saltore December 31, 2018 at 3:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

PATRICK CU December 31, 2018 at 3:54 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez December 29, 2019 at 10:52 pm

Pagninilay: Tayong lahat ay nasa Ikapitong Araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagsilang, at ito rin ay ang huling araw ng taong 2019. Habang binabalikan natin ang mga alaala nitong taong ito, tayo rin ay naghihintay sa pagsapit ng bagong taon sa ating kalendaryong sibil (2020). At sa pagbabalik-tanaw ng mga pangyayari nitong 2018, ang Ebanghelyo ngayon na ating binasa noong Araw ng Kapaskuhan (Disyembre 25) ay siyang nagpapaalala sa atin na ang simula ng mga bagay ay palaging nakaukol sa Panginoong Diyos. Sa katunayan, ang pokus ni San Juan sa kanyang pagsasalaysay ay upang ipahayag si Hesukristo bilang totoong Tao at totoong Diyos. Kaya nga ipinakita dito na si Hesus ay ang Salita ng Diyos na nabuhay pa bago nilalang ng Ama ang mundo. At sa kaganapan ng panahon ay nagkatawang-tao ang Salitang ito at nakipamuhay sa atin. Kaya nga si Hesus ay piniling maging katulad ng tao nang walang pagkakasala upang iakay ang ating abang katauhan na nabulok ng kasalanan sa pangako ng kaluwalhatian sa langit kapiling ang ating Diyos Ama. Kaya nga ang buhay at halimbawa ni Kristo sa mga Ebanghelyo ay isang balik-tanaw, lalung-lalo ngayong Panahon ng Pasko ng Pagsilang ang kanyang Pagkatawang-tao bilang pagpapakumbaba at pagiging masunurin sa plano ng Diyos. At ipinapaalala rin sa atin ni San Juan sa Unang Pagbasa na sa pagtatapos ng taon ay mag-ingat po tayo sa mga lumalabas na “Kristo raw”, pero sa totoo ay sila ay anti-Kristo. Hindi po dapat tayo malinglang sa mga nagsasabing mabuti ang kanilang paglalakad, pero ang patakaran ay mapagligaw ng iba sa maling landas. Kaya hilingin natin sa Panginoon ngayong pagsapit ng Bagong Taon na patuloy tayong lumakad sa daan ng kaliwanagan sa paggawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

Randolph Capili December 31, 2019 at 5:21 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Bobby Javier December 31, 2019 at 5:37 am

Salamat panginoon saiyong banal napangalan atsalita na siya naming gabay at patnubay sa aming araw-araw nabuhay,,,, In Jesus Name Amen,,,

Reply

Edward Ramirez December 31, 2019 at 6:05 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Elnee Rosalita December 31, 2019 at 6:46 am

I have questions:

1. later tonight (8pm) we will celebrate the new year’s midnight mass, what reading is appropriate? the Solemnity of Mary, Mother of God (Jan 1) or the reading for December 31?

thank you.

Reply

Reynald Perez December 31, 2019 at 10:19 am

Kindly refer to the Mass Readings for tomorrow (January 1, 2020):
https://www.awitatpapuri.com/2020/01/01/mga-pagbasa-miyerkules-enero-1-2020/

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:41 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!
Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: