Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 28, 2019

December 28, 2019

Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan, Mga Martir

1 Juan 1, 5 – 2, 2
Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8

Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

Mateo 2, 13-18

UNANG PAGBASA
1 Juan 1, 5 – 2, 2

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo’y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya’y nasa liwanag; tayo’y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus na kanyang Anak sa lahat ng ating kasalanan.

Kung sinabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita.

Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapamagitan tayo sa Ama. At iya’y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8

Tugon: Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

Kung ang Panginoong Diyos, sa amin ay di pumanig,
noong kami’y salakayin ng kaaway na malupit,
maaaring kami noon ay nilulon na nang buhay,
sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan.

Tugon: Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

Maaaring kami noo’y natangay na niyong agos,
naanod sa karagata’t tuluy-tuloy na nalunod;
sa lakas ng agos noo’y nalunod nga kaming lubos.

Tugon: Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

Nang ang bitag ay mawasak lubos tayong nakalaya.
Tulong nating kailangan ay sa Poon nagmumula,
pagkat itong lupa’t langit tanging siya ang lumikha.

Tugon: Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Tanang martir na nag-alay
ng sarili nilang buhay
sa iyo’y nagpaparangal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 2, 13-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Pagkaalis ng mga Pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, “Magbangon ka, dalhin mo agad sa Egipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.” Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo’y dinala sa Egipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes.

Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Tinawag ko ang aking Anak mula sa Egipto.”

Galit na galit si Herodes nang malamang siya’y napaglalangan ng mga Pantas. Kaya’t ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Betlehem at mga palibot na pook – lahat ng may gulang na dalawang tao pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga Pantas.

Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias:
“Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy.
Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak.
Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

kulotspark December 28, 2016 at 8:19 pm

amen

Reply

Reynald Perez December 28, 2018 at 12:50 am

Pagninilay: Ngayong araw na ito ay inaalala natin ang mga sanggol sa Bethlehem na walang malay na pinaslang ayon sa kautusan ni Haring Herodes Magno. Makikita natin sa Ebanghelyo ang pagkaganid ng hari sa kapangyarihan nang paulit-ulit niyang marinig ang pahayag tungkol sa isang Mesiyas na mas magiging dakila kaysa sa kanya. Kaya nang dumating ang Pantas sa kanyang palasyo, ipinautos niya sa kanila na dalhin siya ng balita pag bumalik sila upang sambahin rin daw niya ang Sanggol na Hesus. Ngunit nalaman ng mga Pantas ang balak ni Herodes mula sa isang anghel na nagpakita sa kanila sa panaginip, kaya’t sila’y lumisan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaya inakala ni Herodes na siya’y pinagloko ng mga dalubhasang iyon, at iniutos niya na ipagpaslang ang mga sanggol sa Bethlehem na nasa edad ng 2 taong pababa. Akala nila na patay na ang Batang Hesus, subalit hindi nila nabatid ang plano ng Diyos na ipinahayag ng anghel kay San Jose sa isang panaginip. Nagsilikas ang Banal na Mag-anak papuntang Egipto hanggang sumapit ang kamatayan ni Haring Herodes. At makikita dito sa pangyayaring ito ang walang kamalayang pagpapatay sa mga batang sanggol sa Bethlehem. Bagamat ang Sanggol na Kristo ang nakalikas mula sa pang-uusig, saka naman nangyari itong madugong enkuwentrong ito sa siyudad. At ang Egpito ay sumisimbolo sa lugar kung saang dumanas ang mga Israelita noon ng paghihirap at pagkaalipin hanggang sa palayain sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ganun din ang isang mangyayaring pagliligtas ng Diyos 33 taong matapos isilang si Hesus ay ang Sanggol na ito ang sinugo na Tagapagligtas ng tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan. At ang mga Ninos Innocentes ay ang mga naging saksi ni Kristo dahil kahit walang malay silang pinaslang, ipinakita nila sa atin lalung-lalo ngayong Pasko ang buhay bilang mahalaga at sagrado. Sa Kapistahang ito, itinuturo sa atin ng halimbawa ng mga batang ito ang pagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Lalung-lalo na sinasabi ng karamihan: “Ang Pasko ay para sa mga bata,” at lalung-lalo sa darating na taong 2019 na ipinagdiwang natin ang Taon ng mga Kabataan, tayong lahat ay may tungkuling itaguyod ang buhay ng bawat kabataan upang sila’y lumaki nang may sigla at katapatan sa pamamagitan ng pagtuturo ng katuwiran at kabutihan sa kanila. Nawa’y huwag nating ihasik ang lagim at karahasan sa kanila, kundi ang pagtatama ng mali, pagpapatawad, pagmamahal, atbp. sa lahat ng mga tao.

Reply

Kulot December 28, 2018 at 4:46 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida Ramirez December 28, 2018 at 5:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Arlin D. Mamales December 28, 2018 at 6:21 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Dolly Sun December 28, 2018 at 10:22 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine December 29, 2018 at 4:37 am

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jethro Aaron Aguja December 28, 2019 at 8:12 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesu Kristo

Reply

Edward Ramirez December 28, 2019 at 8:15 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:42 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: