Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 27, 2019

December 27, 2019

Kapistahan ni Apostol San Juan, Manunulat ng Mabuting Balita

1 Juan 1, 1-4
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Juan 20, 2-8

UNANG PAGBASA
1 Juan 1, 1-4

Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salita na nagbibigay-buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang Buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang Buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Ang paligid niya’y ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niya’y tapat at sa lig sa katarungan.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway,
sa dalisay namang puso maghahari’y kagalakan.
Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong,
sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon;
ang ginawa niyang ito’y dapat nating gunitain,
at sa Poon ay iukol ang papuring walang maliw!

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga tapat na apostol
ay nagpupuri sa Poon
sa langit habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 2-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!” Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedor at tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 26, 2018 at 10:25 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng San Juan, ang isa sa mga Ebanghelista at kilala bilang “minamahal na Apostol” ni Hesus. Kung ang ibang mga Apostol ay napatay alang-alang kay Kristo, si San Juan rin ay namatay bilang saksi ni Kristo. Subalit ang kanyang kamatayan ay naganap sa kanyang katandaan sa Isla ng Patmos matapos niyang isulat ang Aklat ng Apocalypsis (Pahayag). Siya rin ang nagsulat ng 3 sulat na hinihikayat niya ang Sambayanang Kristiyano na magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, siya ang manunulat ng Ikaapaat na Ebanghelyo sa Bagong Tipan. Ang kanyang pokus ay ipahayag na si Hesukristo ay totoong Diyos at totoong Tao dahil ang Kristo ay ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao. At sa kanyang sariling salaysay ay tinawag niya ang kanyang sarili bilang “beloved Apostle” sapagkat minahal siya ni Hesus dahil sa katapatan niya. Katunayan nga ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag kung paano niya nakita ang bato ng libingan ng Muling Nabuhay na Panginoon ay nalulon at ang lampin ay nakahilata sa pinaghigaan ng katawan ni Hesus. Kaya si San Juan nang makita ito ay naniwalang muling nabuhay ang ating Panginoon. Ang kanyang paanyaya ngayong Pasko ay patuloy na sumampalataya sa Salitang nagkatawang-tao at tanggapin ito sa ating buhay. Nawa’t tulungan tayo ni San Juan na mas kilalanin natin ang Emmanuel sa ating buhay sa paggawa ng katuwiran at kabutihan sa ibang tao.

Reply

Josephine Mauro December 27, 2019 at 7:05 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU December 27, 2018 at 2:55 am

Salamat sa DIYOS! AMEN!

Reply

Fred Duaso Monares December 27, 2018 at 6:19 am

Amen

Reply

Lilian M.Saltore December 27, 2018 at 6:30 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Aida Ramirez December 27, 2018 at 8:18 am

Salamat sa Diyos. Amen.

Reply

Celine December 27, 2018 at 4:23 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun December 27, 2018 at 10:05 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Herminio Hormillosa December 27, 2019 at 6:19 am

Good morning. Pwede po kaya mai download ang audio ng old testament sa tagalog?

Salamat po.

Reply

Edward Ramirez December 27, 2019 at 6:55 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:42 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: