Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 26, 2019

December 26, 2019

Play

Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir

Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59
Salmo 30, 3kd-4. 6 at 8ab. 16bk at 17

Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Mateo 10, 17-22

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu.

Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila’y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Hesus na nasa kanyang kanan. “Bukas ang kalangitan,” sabi niya, “at nakikita ko ang Anak ng Tao na nasa kanan ng Diyos.” Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan; pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 3kd-4. 6 at 8ab. 16bk at 17

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Tanging kublihan ko, ako ay ingatan;
Tagapagtanggol ko’t aking kaligtasan.
Tagapagtanggol ko at aking kanlungan,
ayon sa sabi mo, ako’y patnubayan.

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Sa mga kamay mo habilin ko’y buhay ko,
Tagapagligtas kong tapat at totoo.
Magbubunyi ako, magsasayang tunay,
sa ‘yong pag-ibig na walang katapusan.

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo;
at sa umuusig sa sinumang tao.
Itong iyong lingkod, sana ay lingapin,
ingatan mo ako’t iyong pagpalain;
iligtas mo ako at iyong sagipin,
tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw!

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

ALELUYA
Salmo 117, 26a at 27a

Aleluya! Aleluya!
Sa Diyos nagliwanag tayo,
ang pinagpalang totoo
sa ngalan n’ya’y naparito.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 17-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 25, 2018 at 4:38 pm

Pagninilay: Matapos ang masayang pagdiriwang ng Pasko, mapapansin po natin na ipinagdiriwang natin ang kamatayan ng isang martir. Sa katunayan, si San Esteban ay ang kauna-unahang Kristiyanong martir. Ang Unang Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol ay nagsasalaysay ng kwento ng kanyang pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. Siya’y pinagbintangan na naglalapastangan sapagkat hindi naniniwala ang mga Judio pati ang mga punong saserdote na si Hesus ay ang Mesiyas. Kaya nang tumingala siya sa langit at sinabing nakita niya si Hesus na Anak ng Tao sa kanan ng Diyos Ama, hinatulan siya ng kamatayan na pambabato. Nang siya’y huling humihinga, itinagubilin niya ang kanyang espiritu habang ipinagdasal niya ang pagpapatawad ng kanyang mga kaaway. Ang pagkamartir kay San Esteban ay tanda ng kasiglahan ng mga Kristiyano na maging mas matatag sa pananampalataya. Iyan ang sinasabi ni Hesus sa Ebanghelyo na sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay, mas mapapanatili ang ating pananalig at katapatan sa Panginoon. Siguro ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang pagkamartir ng isang Santo matapos ang Pasko. Inaalala natin ang Diyos na nagkatawang-tao at naging Sanggol. Itong pagsilang na ito ay hindi lang puno ng katuwaan, kundi isang pangako na siya ay magiging tanda ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang ipinanganak na Mesiyas sa sabsaban ay magiging Tapagligtas ng mga makasalanan nang siya’y ipapako sa Krus 33 taong makalipas.

Reply

Joie December 26, 2018 at 10:10 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo December 26, 2018 at 8:03 am

Praise to You oh Lord Jesus Christ.

Reply

Fred Duaso Monares December 26, 2018 at 10:48 am

Thanks Awit at Papuri and Bro Reynald Perez. Merry Christmas to both of you and God Bless.

Reply

kulot December 26, 2018 at 2:13 pm

amen.

Reply

Dolly Sun December 26, 2018 at 10:59 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU December 27, 2018 at 2:49 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine December 27, 2018 at 4:19 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Edward Ramirez December 26, 2019 at 6:59 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Honorio December 26, 2019 at 10:51 am

Sana ay marami pang Esteban sa panahon ngayon! Papuri sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

Reply

Jerry December 27, 2019 at 12:40 am

pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:43 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: