Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 14, 2019

December 14, 2019

Play

Paggunita kay San Juan de la Cruz, Pari at Pantas ng Simbahan
Sabado sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Sirak 48, 1-4. 9-11
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Mateo 17, 10-13

UNANG PAGBASA
Sirak 48, 1-4. 9-11

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy,
parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita.
Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.
Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan,
at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.
kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo?
Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy.
Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon,
upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagsunduin ang mga magulang at mga anak,
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.
Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos,
sapagkat kami rin ay mabubuhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong takas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Ang lingkod mong mahal
ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang,
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!
At kung magkagayon,
magbabalik kami’t di na magtataksil sa ‘yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 10-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Hesus ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?” Sumagot siya, “Paririto nga si Elias ipong ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang Anak ng Tao.” At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 15, 2018 at 12:41 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa mula kay Sirac ay tungkol sa kadakilaan ni Propetang Elias. Pinaniniwalaan ng mga Hudyo na muling darating si Elias pagsapit ng mga huling araw. Kaya ito yung itinanong nina Pedro, Santiago, at Juan kay Hesus sa Ebanghelyo matapos ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon ngayong pababa na sila sa Bundok ng Tabor. Ang naging tugon ni Hesus ay pumarito na si Propetang Elias. ngunit hindi siya nakilala ng mga tao lalung-lalo ng mga pinuno ng mga Hudyo. Makikita dito ang paglalarawan ni Kristo sa kanyang pinsan na si San Juan Bautista. Kung si Elias ay malakas na naipabalik niya ang mga puso ng taga-Israel patungo sa Diyos, si Juan Bautista naman ay nagpahayag ng pagsisisi at panunumbalik ng kalooban bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya tayo ay ipinapaalala lalung-lalo ngayong Adbiyento at Pasko na balikan ang kasaysayan ng ating kaligtasan mula sa propesiya ng mga propeta hanggang sa pagdating ng Mesiyas ng Diyos Ama na si Hesukristo na kanyang Anak. Tayong lahat ay inaanyayahan na dinggin muli ang mensahe ni San Juan Bautista upang palagi tayong handa sa pagtatanggap sa Panginoon sa ating mga buhay. Alam po natin na malapit na po ang Kapaskuhan, at tayo ay abalang-abala pa sa paghahanda ng mga gamit katulad ng regalo, pagkain, dekorasyon, at mga pagdiriwang. Ngunit sa kabila ng mga panlabas na paghahanda, nawa’y magkaroon din tayo ng panloob na paghahanda sa pagsisi, pagbabalik-loob, at paggawa ng katuwiran at kabutihan. At gawin natin ang mga bagay na ito hindi lang tuwing Pasko, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Arlin D. Mamales December 15, 2018 at 5:47 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Lilian M.Saltore December 15, 2018 at 8:23 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Sally Bernardino December 15, 2018 at 8:29 am

Praise To You Lord Jesus Christ.

Reply

Kulot December 15, 2018 at 9:43 am

Papuri sa iyo panginoong hesukristo

Reply

Maria Lourdes December 15, 2018 at 1:14 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU December 15, 2018 at 1:47 pm

Salamat sa DIYOS! AMEN!

Reply

Melba G. De Asis December 15, 2018 at 8:20 pm

Panginoon nawa’y palagi kong hangarin ang makagawa ng mabubuting bagay sa araw araw ng aking buhay. Patawad Panginoon sa mga pagkakataong naging sarado ang aking isip at puso para damayan ang mga nangangailangan at humihingi ng tulong sa akin, patawad po. Ang lahat ng ito ay itinataas ko Saiyo Panginoon ng may lubos na pagsisisi. Amen

Reply

Dolly Sun December 15, 2018 at 9:49 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine December 16, 2018 at 6:46 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

kulot December 14, 2019 at 5:59 pm

Salamat sa diyos. Amen

Reply

Jerry December 15, 2019 at 1:02 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucisto.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: