Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 12, 2019

December 12, 2019

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe

Zecarias 2, 14-17
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Lucas 1, 26-38

UNANG PAGBASA
Zecarias 2, 14-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”

Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya. Siya’y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayun, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem.

Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya’y tumindig mula sa kanyang templo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18bkde. 19

Tugon: Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.
Anak, sumasainyo ang pagpapala ng Diyos na Kataas-taasan.
Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa.
Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa.

Tugon: Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo
ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao
habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos.

Tugon: Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

ALELUYA
Lucas 1, 28

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 15 comments… read them below or add one }

Ethan Spencer Fajardo December 12, 2016 at 10:03 am

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Salamat mamaya hapon 5:00 pm Misa Sa Hapon!

Reply

Bro. Rene December 11, 2018 at 5:49 pm

Salamat po.
GOD BLESS YOU.
Posting this on my FB account daily:
Tukayo ko San Ireneo.

Reply

Jemar December 12, 2019 at 5:47 am

Tama ng Gospel po today
MT: 11: 11-15
Our Lady of Guadalupe

Reply

Reynald Perez December 11, 2018 at 11:30 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ang isa sa mga kilalang aparisyong ukol sa Mahal na Birheng Maria, at iyan ay ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Makikita po natin sa kwentong ito kung paanong nagpakilala ang ating Inang Maria sa isang Indiyanong Aztec na si San Juan Diego Cuauhtlatoatzin sa Burol ng Tepeyac sa Mexico kahit sa oras na inuusig ng mga Kastila ang tribo ng lalaking ito. Maganda ang naging pahayag ni Maria kay Juan Diego na sinabi niya sa kanya, “Hindi ba ako ito na iyong Ina?” Makikita natin dito ang pagtalima at pagmamahal ni Juan Diego sa Birhen, at gagawin niya ang iniuutos nito. Kaya nang sinabi niya sa Obispo ng Saragosa na magtayo ng isang kapilya sa mismong pinangyarihan ang aparisyon, hindi agad naniwala ang Obispo. Ngunit nangako si Maria na tutulungan niya si Juan Diego, kaya’t ang kanyang imahen sa tilma ng lalaki ay siyang nagpapatunay na nagpakita ang Mahal na Ina sa Burol ng Tepayac. Kaya pinasya ng Obispo na itayo ang kapilyang sinasabi ni Juan Diego, at makalipas ang halos 470 na taon, naging basilika mismo ang lugar na iyon at dinadayo ito ng maraming manlalakbay at deboto. Makikita natin sa kwento ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ang kahalagahan ng pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama. Kaya pala ang imahen nito ay buntis si Maria sapagkat ipinapakita dito ang pagtalima ng Mahal na Ina sa dakilang kalooban na maging Ina ni Hesus na ating Tagapagligtas. Kaya nga ang titulong ito ay itinuturing din bilang Patrona ng mga ‘Di-ipinapanganak dahil sa kahalagahan ng buhay na galing mismo sa Diyos. Kung ginagalang at nirerespeto natin ang buhay, nawa’y tularan natin ang Mahal na Birheng Maria na kilalanin ang Panginoon sa ating buhay at sumunod sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Arlin D. Mamales December 12, 2018 at 5:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Mil December 12, 2019 at 5:35 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Pacita Agena December 12, 2018 at 7:04 am

Salamat po sa kwento tungkol sa aparisyon ng Mahal na Birhen ng Guadalupe..matagal ko pong tinatanong ito sa sarili ko.. malinaw na po ngaun ..

AMEN..AVE MARIA

Reply

Edward Ramirez December 12, 2018 at 8:59 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine December 12, 2018 at 3:35 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes December 12, 2018 at 7:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Dolly Sun December 12, 2018 at 9:44 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!
Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo po kami!

Reply

Melba G. De Asis December 13, 2018 at 5:54 am

Salamat sa kwento tungkol sa Birhen ng Guadalupe.

Pinupuri ka namin Mahal na Birhen dahil sa pagiging masunurin mo sa iniatas Saiyo na tungkulin na maging ina ng Panginoong Hesus. Dahil sa pagtalima mo sa utos ng Diyos Ama, ay naganap ang pagsilang sa kay Hesus na siyang maghahari sa sangkatauhan. Ipanalangin mo kami Mahal na Birhen ng Guadalupe! Amen

Reply

PATRICK CU December 13, 2018 at 4:02 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

PATRICK CU January 27, 2020 at 5:21 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: