Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 10, 2019

December 10, 2019

Play

Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Aliwin ninyo ang aking bayan.” Sabi ng Diyos.
“Aliwin ninyo sila.”
Inyong ibalita sa bayang Jerusalem,
na hinango ko na sila sa pagkaalipin’
pagkat nagbayad na sila nang ibayo
sa pagkakasalang ginawa sa akin.
May tinig na sumisigaw:
“Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang;
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.
Tambakan ang mga lambak,
patagin ang mga burol at bundok
at pantayin ang mga baku-bakong daan.
Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon
at makikita ng lahat.
siya mismo ang nagsabi nito.”
“Magpahayag ka,” ang sabi ng tinig.
“Ano ang ipahahayag ko?” tanong ko.
Sumagot siya, “Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo,
ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang.
Nalalanta ang damo
at ang bulaklak ay kumukupas,
kung sila’y mahipan ng hangin.
Ang tao nga ay tulad lamang ng damo.
Oo, ang damo’y nalalanta,
at kumukupas ang mga bulaklak,
ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas.”
At ikaw, O Jerusalem,
Mabuting Balita ay iyong ihayag,
ikaw, Sion,
umakyat ka sa tuktok ng bundok.
ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak,
Sabihin sa Juda,
“Narito ang iyong Diyos!”
Dumarating ang Panginoon na Makapangyarihan
taglay ang gantimpala sa mga hinirang;
at tulad ng pastol,
yaong kawan niya ay kakalingain,
sa sariling bisig
yaong mga tupa’y kanyang titipunin;
sa kanyang kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang tupang may supling.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Tugon: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.

Tugon: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin.”

Tugon: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan.

Tugon: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Tugon: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Narito ang araw ng D’yos
darating upang matubos
tayong kanyang kinukupkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyamnapu’t siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siya na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nsa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 15 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier December 6, 2016 at 5:00 am

It is our mission, the reason why we still live on earth is for others. In fact the great commission was given to every followers of God. Jesus said to his followers ” Go everywhere in the world and tell the good news to everyone. ” EVANGELIZE”

Reply

Reynald Perez December 10, 2018 at 5:14 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay tungkol sa misyon ng Simbahan na iakay ang tao tungo sa kaligtasan ng Diyos. Ang Talinghaga tungkol sa Nawawalang tupa ay patunay na ang Diyos ay maawaain sa kabila ng ating pagsusuway sa kanya. Kung ang isang pastol ay gumagamit ng tungkod upang ipukpok ang isang tupa para madisiplina, ang disiplina naman ng Panginoon para sa mga nagkasala ay awa at habag. Siya ang dakilang pastol na lalabas mula sa 99 tupa upang hanapin ang nawawalang tupa. At kapag ito’y natagpuan niya, magagalak siya at iimbitahan ang mga kaibigan na magsaya dahil nahanap niya ang nawawala. Kaya nga ngayong Panahon ng Adbiyento, inihahanda natin ang ating sarili para sa pagdating ng Panginoon. Ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa darating na aliw para sa bayang Israel na nagdurusa sa panahon ng pagkatapon sa Babilonia. At makikita dito ang isang pahayag tungkol sa misyon ni San Juan Bautista, na siyang mismong magpapahayag ng pagbibinyag, pagpapanumbalik-loob at paggawa ng kabutihan bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya patuloy tayong minamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ngunit tayo ay inaanyayahan lalung-lalo na ngayong Adbiyento na magbalik-loob sa kanya at mamuhay nang marangal sa paggawa ng tama at mabuti. At ganyan rin ang gawin natin sa ating kapwa lalung-lalo na sa mga matagal nang sumuway sa Diyos na ipadama natin sa kanila na patuloy nagmamahal ang Diyos sa kanila upang sila rin ay bumalik sa kanya at gumawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

Francisco R. Azupardo December 10, 2018 at 8:22 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Arlin D. Mamales December 11, 2018 at 5:11 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Melba G. De Asis December 11, 2018 at 6:05 am

Ang kabutihan ng Panginoon ay nakalaan para sa lahat at nanduon ang pagpapahalaga niya lalu na sa naliligaw ng landas at napapahiwalay sa Kanya. Nawa’y sikapin nating mamuhay ng maayos at mapayapa sa presensya ng Panginoon, na magawa natin ang makabubuti sa ating sarili pati na sa ating kapwa. Ang lahat ng bagay ay mawawala ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili.

Panginoon nawa’y patawarin mo kami sa mga pagkakataong sinusuway namin ang Iyong mga utos, isinasamo ko na kami’y Iyong patnubayan sa lahat ng aming mga gawain at hangarin sa aming buhay, ang aming mga anak nawa ay matutong tumawag at magtiwala Saiyong kapangyarihan , ang lahat ng ito ay itinataas ko sa Pangalan ng Panginoong Hesukristo ng may papuri at pasasalamat, Amen…

Reply

Aida Ramirez December 11, 2018 at 7:12 am

Pinupurii ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Kulot December 11, 2018 at 2:15 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine December 11, 2018 at 2:30 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun December 11, 2018 at 2:51 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU December 13, 2018 at 3:58 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Bobby Javier December 10, 2019 at 3:33 am

Salamat panginoon, saiyong banal na pangalan at banal salita, na siyanamin gabay at patnubay sa amin araw- araw na buhay,,,, In Jesus Name,,, AMEN,,,

Reply

Arlin D. Mamales December 10, 2019 at 4:58 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU December 10, 2019 at 6:46 am

Salamat at papuri sa Diyos magpakailanman AMEN!

Reply

Rachel Dela Cruz December 11, 2019 at 1:52 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Cancel reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: