Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 6, 2019

December 6, 2019

Play

Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 29, 17-24
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Mateo 9, 27-31

UNANG PAGBASA
Isaias 29, 17-24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Hindi magluluwat,
ang kagubatan ay magiging bukurin,
at ang bukurin ay magiging kagubatan.”
Sa panahong iyon
maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat;
at makakakita ang mga bulag.
Ang mababang-loob ay muling liligaya
sa piling ng Panginoon,
at pupurihin ng mga dukha
ang Banal ng Israel.
Sapagkat ang malupit at mapang-upasala
ay mawawala na,
gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan.
Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang-puri,
mga sinungaling na saki
at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid.
Ito ang sinasabi ng Panginoon,
ang Diyos na tumubos kay Abraham,
tungkol sa sambahayan ni Jacob:
“Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man.
kung makita ng kanyang mga anak
ang aking mga ginawa,
iingatan nilang banal ang aking pangalan;
Banal ni Jacob,
at dadakilain ang Diyos ng Israel.
Ang mga nalilihis sa katotohanan
ay magtatamo ng kaunawaan,
Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral,”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hinihiling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon ay darating,
bibigyan n’ya ng paningin
mga bulag na gagaling.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 27-31

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, pag-alis ni Hesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, “Anak ni David, mahabag kayo sa amin!” Pagpasok ni Hesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Hesus, “Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?” “Opo, Panginoon,” sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata, at sinabi, “Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala.” At hinipo niya ang kanilang mga matam at sinabi, “Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala.” At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Hesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila’y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore December 6, 2018 at 8:37 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Arlin Mamales December 7, 2018 at 5:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Reynald Perez December 7, 2018 at 5:22 am

Reflection: The Season of Advent invites us to the disposition of being ready for the Lord’s coming. Jesus Christ came in history more than 2000 years ago, will come again in glory and majesty at the end of the world for the Last Judgment, and is continuously coming into our lives through the signs of the times. The First Reading comes from a prophecy of the regeneration of the people, that the Messiah has come to make the blind see, the deaf hear, and many more. This prophecy finds fulfillment in our Lord Jesus, who was sent to fulfill that mission. The Gospel presents to us two blind men who were looking for the Lord, and soon they found him in a house in Capernaum. What moved Christ to give them their sight is their faith in believing that he will heal them, and nothing else is more precious to ask of him. Even when they were warned by him not to report to the public about this miracle, their excitement of seeing reality visibly enabled them to tell others what the Lord had done. This miracle is somehow similar to the healing of Bartimaeus in Mark and Luke, wherein the blind beggar believes that what is important is that Jesus will give his sight, and he asks nothing else, not even money or alms. During those times, Jews consider blindness as a punishment from God because it is either inherited by the person’s sin or in the case of someone born blind, from the sins of the parents. But Jesus reiterates here that there is not only the physical blindness, but also the spiritual blindness. In reality, people are blind to see and recognize how the world and its elements and people are suffering from the catastrophes, violence, and the changing climates. Even some leaders in political and religious authorities are spiritually blind because they fail to see and act on the physical, spiritual, and social needs of the citizens and the faithful devotees. Maybe some of us are blind as well because there are times we have rejected the call to help others or we have exploited them too much by going beyond the belt and criticizing them without fraternal correction. That is why Advent invites us to have faith in the Lord’s coming everyday into our lives. We are so excited for Christmas and we also strive to be good and faithful Christians before our own death and the General Judgment. But what more if we pay a little more attention to the signs of the times, the current events and issues happening in our community, society, and the world. Do we see the Lord present in these occurrences? Does our faith enable us to immerse and be in solidarity with those who are physically, spiritually, socially, and emotionally poor? For we too are in need spiritually, so as we journey down this Advent road, let us ask God to remove the blindness of our minds and hearts, and that we may be able to see visibly the realities of this world and generation and make the concrete response to the different problems and phenomena affecting the lives of others.

Reply

gpbaldemor December 7, 2018 at 5:54 am

Any Panginoong Jesus and ating liwanag.

Reply

Melba G. De Asis December 7, 2018 at 7:43 am

Panginoon nawa’y pagalingin Mong lahat ang karamdaman kong taglay sa ispritual, pisikal at emosyonal. Patawad po sa mga pagkakataong nagiging bulag ako at nagkakait ng tulong sa aking kapwa, alam kong hindi dahilan ang aking kasalatan sa buhay para maging manhid sa kanilang hinaing, patawad Panginoon sa aking nagawang kasalanan, ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

victor c. alac December 7, 2018 at 10:59 am

Pinupuri ka namin PANGINOONG HESUSKRISTO

Reply

Celine December 7, 2018 at 3:49 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo December 8, 2018 at 8:32 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Francisco Azupardo December 6, 2019 at 7:42 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU December 6, 2019 at 8:36 am

Salamat at papuri sa iyo PANGINOON! MAGPAKAILANMAN! AMEN!

Reply

Mil December 6, 2019 at 9:40 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo,
SALAMAT !!!! ALLELUIA !!!!

Reply

Jerry December 6, 2019 at 11:32 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:17 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: